Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có 03 ngành đào tạo tiến sĩ theo đề án 89

0
272

Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Chính phủ ban hành quyết định số 89/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030”.

Mục tiêu chung của đề án: Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước, gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đề án có 4 mục tiêu cụ thể: 1) Đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; 3% giảng viên được đào tạo trong nước và phối hợp giữa các trường đại học Việt Nam với các trường đại học nước ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới; 2) Thu hút được ít nhất 1.500 nhà khoa học, người có trình độ tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc trong nước, ngoài các cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam; 3) Phấn đấu 80% giảng viên các trường thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao đạt trình độ thạc sĩ trở lên, được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài và trong nước đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới, cơ cấu hợp lý;4) Đến 2030, phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giảng viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực, trong đó chú trọng các năng lực của giảng viên về: Phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế, Trường Đại học Nông Lâm đã tiến hành xây dựng đề án tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án 89. Ngày 9 tháng 6 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT về việc “ Ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6/2021) theo đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030. Theo quyết định này, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 3 ngành tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ đó là các ngành: Khoa học cây trồng, Lâm sinh và Chăn nuôi.

Nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu theo đề án 89 sẽ có cơ hội được hỗ trợ về sinh hoạt phí, kinh phí nghiên cứu, học phí và kinh phí thực tập tối đa 6 tháng ở nước ngoài.

Với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, gần 30 năm đào tạo sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã đào tạo hàng ngàn thạc sĩ, trên 70 tiến sĩ. Nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và giảng viên trình độ cao để tiến hành đào tạo tiến sĩ đạt chất lượng theo yêu cầu của đề án. Mặt khác, hàng năm Nhà trường có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, cùng với nhiều nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường và cấp Đại học Huế sẽ là môi trường lý tưởng cho nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế.  Việc tham gia đào tạo tiến sĩ theo đề án 89 là cơ hội để nâng cao vị thế và thương hiệu của Nhà trường trong đào tạo sau đại học.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here