Tuyển sinh đại học – Ngành Quản lý đất đai (Land management)

0
1132

Tuyển sinh Đại học – Ngành Quản lý đất đai (Land Management)

Mã ngành: 7850103

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là cơ sở cho nền kinh tế quốc dân. Quản lý đất đai hiệu quả là tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo việc nâng cao hiệu quả cho việc quản lý và sử dụng đất đô thị, nông thôn theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. Công việc của người làm trong lĩnh vực quản lý đất đai là đo đạc địa chính, xây dựng các loại bản đồ, giải quyết các công tác thủ tục hành chính về đất đai. Thực tế cho thấy quản lý đất đai là công việc hấp dẫn đối với một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động trẻ hiện nay. Sức hấp dẫn của công việc quản lý đất đai đến từ việc trực tiếp tham gia quản lý thị trường nhà đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải tỏa, định giá đất… Đặc biệt là sinh viên khi ra trường có công việc và thu nhập ổn định. Hiện nay, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là một trong số ít những trường đại học trong cả nước đang đào tạo chuyên sâu về nhân lực quản lý đất đai cung cấp cán bộ cho cơ quan quản lý nhà nước các địa phương. Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức đào tạo ngành Quản lý đất đai.

Trong ngành Quản lý đất đai, bên cạnh chương trình đào tạo chính của ngành thì còn có chuyên ngành Địa chính và quản lý đô thị. Đây là chuyên ngành đào tạo đang được thị trường lao động rất quan tâm và có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực rất lớn hiện nay.

Sinh viên ngành Quản lý đất đai báo cáo kết quả Nghiên cứu khoa học
Góc check in tại Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên chương trình đào tạo: Quản lý đất đai (Land Management)

– Trình độ đào tạo: Đại học

– Mã ngành đào tạo: 7850103

– Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm

– Loại hình đào tạo: Chính quy

– Khối lượng kiến thức toàn khóa: 158 tín chỉ

– Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Xem thêm thông tin tuyển sinh năm 2024 tại đây

II. CÁC KHỐI KIẾN THỨC/ MÔN HỌC

Sinh viên theo học ngành Quản lý đất đai sẽ được học và trang bị các khối kiến thức:

TT Khối kiến thức Số tín chỉ
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 41
I Lý luận chính trị 11
II Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường 19
III Khoa học xã hội và nhân văn 4
IV Ngoại ngữ không chuyên 7
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 117
I Kiến thức cơ sở ngành 30
II Kiến thức ngành 56
III Kiến thức bổ trợ 8
IV Thực tập nghề nghiệp 9
V Khóa luận tốt nghiệp 14

 

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Kiến thức: Đào tạo người Kỹ sư Quản lý đất đai có kiến thức chuyên môn vững vàng để thực hiện tốt các công việc của ngành Quản lý đất đai.

– Kỹ năng: Đào tạo người Kỹ sư Quản lý đất đai có đầy đủ các kỹ năng phù hợp để  để thực hiện hiệu quả các công việc của ngành Quản lý đất đai.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đào tạo người Kỹ sư Quản lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tốt; năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong nghề nghiệp và cuộc sống.

1. Thời gian đào tạo: 4,5 năm

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 158 tín chỉ

3. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Quy trình đào tạo: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo)

IV. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

– Vận dụng được kiến thức cơ bản về  khoa học chính trị, pháp luật; giáo dục thể chất (chứng chỉ); quốc phòng – an ninh (chứng chỉ); công nghệ thông tin (chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản) vào công việc thực tiễn của một kỹ sư ngành Quản lý đất đai.

– Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và môi trường làm nền tảng công cụ để giải quyết các vấn đề trong công việc thực tiễn của một kỹ sư Quản lý đất đai một cách khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0.

– Vận dụng được các kiến thức về pháp luật đất đai, địa lý kinh tế, bản đồ học và hệ thống thông tin địa lý để làm nền tảng lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả các công việc của ngành Quản lý đất đai.

– Vận dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi chính sách đất đai; thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật phục vụ quản lý đất đai;  xây dựng và thực thi hệ thống hành chính cũng như tài chính đất đai để quản lý và sử dụng đất có hiệu quả.

  1. Kỹ năng

– Có kỹ năng xác định, lựa chọn các giải pháp giải quyết và cải thiện các vấn đề liên quan đến công việc thực tiễn của ngành Quản lý đất đai một cách phù hợp.

– Có kỹ năng xây dựng đề cương, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn; phân tích dữ liệu, diễn giải và truyền đạt các kết quả thực hiện, đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc.

– Có kỹ năng tạo ra ý tưởng, phát triển khởi nghiệp như một chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác  trong môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi.

– Có năng lực ngoại bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Chứng chỉ B1 tiếng Anh  hoặc tương đương).

– Có kỹ năng về các vấn đề gồm: Đo đạc và xây dựng các loại bản đồ phục vụ cho việc quản lý và sử dụng đất; Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính, định giá đất, đánh giá đất, thống kê và kiểm kê đất đai; Giải quyết tốt các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai; Phân tích và vận dụng đúng các văn bản pháp quy và chính sách của Nhà nước để thực hiện hiệu quả việc quản lý và sử dụng đất cũng như thực hiện các công việc liên quan khác.

  1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Hiểu biết và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của một công dân trong thể chế đang sống và  làm việc với bối cảnh toàn cầu hóa.

– Thực hiện làm việc, học tập một cách độc lập hoặc theo nhóm; hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả trong bối cảnh thay đổi thường xuyên của công việc.

– Hiểu biết và hành xử đúng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của một kỹ sư ngành Quản lý đất đai.

– Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý đất đai; Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động quản lý đất đai ở các cấp; Có năng lực đề xuất các sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Luôn nhiệt tình, tận tâm và làm việc hiệu quả khi thực hiện các công việc chuyên môn với các bên liên quan.

V. VỊ TRÍ CƠ HỘI VIỆC LÀM

Với các kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ngành Quản lý đất đai của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm rất tốt và có khả năng đảm nhận nhiều vị trí tại các cơ quan, doanh nghiệp gồm: các cơ quan nhà nước như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,…; Trung tâm phát triển quỹ đất; Phòng Quản lý đô thị các cấp; Văn phòng Đăng ký đất đai; Các bộ phận hành chính công, bộ phận 1 cửa; Cán bộ Địa chính – Xây dựng tại các xã, phường; Các trường Đại học, Viện nghiên cứu có ngành nghề đào tạo liên quan đến Quản lý đất đai….Bên cạnh đó, sinh viên còn có nhiều cơ hội để làm việc tại các Công ty đo đạc; Công ty tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; Các công ty tư vấn pháp luật đất đai; Trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, sàn giao dịch bất động sản.

VI. THÔNG TIN KHÁC

Hàng năm, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp có tổ chức ngày hội việc làm thu hút các doanh nghiệp, công ty đến tuyển dụng trên tất cả các lĩnh vực. Sinh viên có thể chọn lĩnh vực mà mình có thế mạnh và đam mê để ứng tuyển phù hợp – là cơ hội và cũng là thách thức cho các bạn, là thành quả sau những năm đèn sách. Đây là 1 trong những ưu thế có việc làm ngày trước khi ra trường  dành cho  các bạn tham gia học ngành Bất động sản tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.