Đội ngũ cán bộ tư vấn

Th.S Trần Võ Văn May

Chức vụ: Trưởng phòng Công tác sinh viên
Số đt: 0914215925
Email: tranvovanmay@huaf.edu.vn

Th.S Nguyễn Nam Quang

Chức vụ: Phó phòng Công tác sinh viên
Số đt: 0905376055
Email: nguyennamquang@huaf.edu.vn

Th.S Nguyễn Duy Ngọc Tân

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số đt: 0985910199
Email: nguyenngoctan@huaf.edu.vn

Th.S Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Chuyên viên phòng Công tác sinh viên
Số đt:
Email: nguyenthihong@huaf.edu.vn

hoạt động tư vấn tuyển sinh

Định hướng nghề nghiệp