[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Thú y

Chủ nhật - 05/08/2018 05:42
[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Thú y
STT Mã sinh viên Họ và tên Tuyển khác Số báo danh NV Ngành Ngày sinh Tổng ưu tiên
1 18L3071001 Nguyễn Văn Anh   33005421 1 Thú y 8/28/2000 16,45
2 18L3071002 Phan Trần Mai Anh   30011469 7 Thú y 1/3/2000 19,4
3 18L3071003 Sầm Tuấn Anh Dự bị DTTW về     Thú y 12/7/1998 0
4 18L3071004 Thân Thị Phương Anh   33003848 1 Thú y 12/21/2000 19,4
5 18L3071005 Trần Thị Phương Anh   40019848 1 Thú y 8/29/2000 18,2
6 18L3071006 Trương Thị Lan Anh   34008969 3 Thú y 10/28/2000 16,45
7 18L3071007 Võ Thị Ngọc Anh   33004484 1 Thú y 8/30/2000 16,65
8 18L3071008 Đàm Thị ánh   29021323 1 Thú y 10/17/2000 17,05
9 18L3071009 Nguyễn Thị Ngọc ánh   32003092 1 Thú y 3/9/2000 17
10 18L3071010 Trần Thị Ngọc ánh   29023464 3 Thú y 4/2/2000 18,1
11 18L3071011 Nguyễn Thiên Ban   35011355 1 Thú y 6/21/2000 16,7
12 18L3071012 Ngô Quốc Bảo   35002318 1 Thú y 10/25/2000 19,2
13 18L3071013 Lê Phượng Băng   35001874 6 Thú y 1/4/2000 16,2
14 18L3071014 Cao Thanh Bằng   31005105 1 Thú y 3/10/2000 15,95
15 18L3071015 Nguyễn Thị Trường Bằng   34016019 2 Thú y 7/7/2000 16,05
16 18L3071016 Hoàng Ngọc Bình   33002630 1 Thú y 3/31/2000 16,75
17 18L3071017 Phạm Hồng Cảnh   34006328 1 Thú y 6/23/2000 18,75
18 18L3071018 Nguyễn Thị Cẩm   33004508 1 Thú y 1/26/2000 18,5
19 18L3071019 Phan Thanh Châu   37009034 2 Thú y 3/29/2000 16,55
20 18L3071020 Huỳnh Văn Chương   35001453 1 Thú y 8/14/2000 17,95
21 18L3071021 Đoàn Thanh Cường   29001655 3 Thú y 3/10/1994 15,25
22 18L3071022 Hồ Cường   33000018 1 Thú y 8/21/2000 15,3
23 18L3071023 Hoàng Thị Diệp   33000828 1 Thú y 2/4/2000 18,45
24 18L3071024 Nguyễn Ngọc Diệp   04003488 3 Thú y 5/3/2000 16,25
25 18L3071025 Hồ Thị Dịu   33012089 3 Thú y 8/28/2000 15
26 18L3071026 Lê Hửu Duật   32006581 1 Thú y 9/20/2000 18,85
27 18L3071027 Phạm Thị Dung   29011764 1 Thú y 1/5/2000 17,1
28 18L3071028 Nguyễn Như Duy   34006349 1 Thú y 1/4/2000 16
29 18L3071029 Bùi ái Kiều Duyên   45003291 2 Thú y 3/30/2000 19,25
30 18L3071030 Dương Thị Mỹ Duyên   33003909 1 Thú y 11/26/2000 17,3
31 18L3071031 Hoàng Thị Duyên   30001571 2 Thú y 9/19/2000 16,45
32 18L3071032 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   38004857 3 Thú y 8/26/2000 17,35
33 18L3071033 Tần Nguyễn Khánh Duyên   04006565 1 Thú y 7/9/2000 16,85
34 18L3071034 Đặng Ngọc Dương   32005396 1 Thú y 3/23/2000 17,85
35 18L3071035 Hồ Ngọc Đại   32005401 1 Thú y 1/22/2000 16,4
36 18L3071036 Đoàn Quang Đạo   32005402 3 Thú y 10/17/2000 15,85
37 18L3071037 Lê Hưng Đạt   33005474 1 Thú y 2/9/2000 17
38 18L3071038 Nguyễn Thành Đạt   35007508 1 Thú y 12/25/2000 16,8
39 18L3071039 Cao Quang Khánh Đức   30001582 7 Thú y 10/18/2000 16,6
40 18L3071040 Hồ Khả Hồng Đức   33001905 1 Thú y 1/10/2000 16,75
41 18L3071041 Võ Tá Đức   30006328 1 Thú y 3/6/2000 18
42 18L3071042 Nguyễn Thị Giang   30009120 1 Thú y 3/30/2000 15,15
43 18L3071043 Trần Thị Duy Châu Giang   04000353 1 Thú y 1/21/2000 17,65
44 18L3071044 Trần Thị Kiều Giang   32001445 1 Thú y 9/30/2000 17,25
45 18L3071045 Lê Hải Hà   33010891 1 Thú y 1/27/2000 18,25
46 18L3071046 Nguyễn Thị Hà   30006344 1 Thú y 2/17/2000 16,95
47 18L3071047 Lê Anh Hào   33002217 3 Thú y 6/14/2000 16,9
48 18L3071048 Trần Ngọc Hảo   33002219 2 Thú y 8/27/2000 19,05
49 18L3071049 Đào Thị Hạnh   36003488 1 Thú y 7/31/2000 19,05
50 18L3071050 Lê Thị Hồng Hạnh   32000171 1 Thú y 3/5/2000 20,15
51 18L3071051 Nguyễn Xuân Hạnh   38011468 1 Thú y 4/16/2000 18,2
52 18L3071052 Trần Đức Hạnh   30009148 5 Thú y 10/11/2000 17,2
53 18L3071053 Hồ Thị Thuý Hằng   32004288 1 Thú y 4/28/2000 16,8
54 18L3071054 Huỳnh Thị Đức Hiền   36000557 1 Thú y 4/13/2000 18,75
55 18L3071055 Huỳnh Thị Thu Hiền   34010960 1 Thú y 12/3/2000 15,35
56 18L3071056 Đào Thị Hiến   30009179 1 Thú y 4/23/2000 15,05
57 18L3071057 Lê Minh Hiếu   33002234 1 Thú y 5/22/2000 17,7
58 18L3071058 Nguyễn Trọng Hiếu   33006304 1 Thú y 6/2/2000 15,7
59 18L3071059 Phan Văn Hiếu   33008532 1 Thú y 5/10/2000 15,05
60 18L3071060 Võ Chí Hiếu   37006186 1 Thú y 8/2/2000 17,6
61 18L3071061 Trần Quốc Hiệu   36001314 2 Thú y 4/14/2000 19,35
62 18L3071062 Bùi Vũ Hoàng Hoa   02015558 1 Thú y 5/25/2000 16,65
63 18L3071063 Đinh Thị Thu Hoài   31008116 1 Thú y 4/12/2000 18,6
64 18L3071064 Nguyễn Thị Hoài   32007529 1 Thú y 4/10/1999 18,6
65 18L3071065 Cao Văn Hoàng   33000889 1 Thú y 10/19/2000 22,2
66 18L3071066 Lê Huy Hoàng   39007345 1 Thú y 2/2/2000 17,65
67 18L3071067 Nguyễn Thanh Hoàng   34005568 1 Thú y 8/4/2000 16,1
68 18L3071068 Nguyễn Thái Hoàng   37012611 2 Thú y 4/1/1999 20,6
69 18L3071069 Hồ Xuân Học   37013427 2 Thú y 6/17/2000 19,55
70 18L3071070 Huỳnh Ngọc Lưu Hội   33005952 1 Thú y 6/9/2000 16,75
71 18L3071071 Huỳnh Hoàng Huấn   37011207 1 Thú y 6/14/2000 18,05
72 18L3071072 Nguyễn Thị Hồng Huệ   32005451 2 Thú y 9/25/2000 15,4
73 18L3071073 Đàm Quốc Huy   33004628 1 Thú y 5/29/2000 18,3
74 18L3071074 Đổ Đình Huy   33005531 1 Thú y 1/20/2000 18,6
75 18L3071075 Nguyễn Quang Huy   29022673 1 Thú y 6/22/2000 17,7
76 18L3071076 Nguyễn Quang Huy   33008947 2 Thú y 6/12/2000 15,6
77 18L3071077 Nguyễn Trần Minh Huy   33002258 1 Thú y 5/8/2000 17,2
78 18L3071078 Phạm Trương Huy   36000596 2 Thú y 9/27/2000 18,25
79 18L3071079 Trần Gia Huy   04009684 1 Thú y 9/24/2000 18,45
80 18L3071080 Trần Minh Huy   34009028 1 Thú y 4/14/2000 16,4
81 18L3071081 Lê Thị Huyền   32001480 1 Thú y 6/2/2000 16,8
82 18L3071082 Nguyễn Thị Khánh Huyền   29020456 1 Thú y 12/28/2000 15,85
83 18L3071083 Võ Thị Thanh Huyền   32003208 4 Thú y 10/11/2000 16,25
84 18L3071084 Võ Thị Thu Huyền   38009917 1 Thú y 8/9/2000 17,4
85 18L3071085 Nguyễn Ngọc Huynh   33000070 1 Thú y 10/25/2000 19,15
86 18L3071086 Lê Long Hưng   33006796 1 Thú y 5/26/2000 17,35
87 18L3071087 Nguyễn Khắc Hưng   04009700 4 Thú y 9/20/2000 16,65
88 18L3071088 Trương Khánh Hưng   35004507 1 Thú y 4/1/2000 16,55
89 18L3071089 Trương Thị Hàm Hương   33000919 1 Thú y 8/14/2000 16,9
90 18L3071090 Nguyễn Văn Kết   43008381 3 Thú y 8/8/2000 17,45
91 18L3071091 Huỳnh Văn Khang   34012162 1 Thú y 2/24/2000 16,05
92 18L3071092 Hồ Hữu Khánh   33000928 1 Thú y 1/10/2000 17,75
93 18L3071093 Phạm Hồng Khánh   37013770 1 Thú y 2/10/2000 16,25
94 18L3071094 Hồ Thị Kiều   30006441 1 Thú y 1/1/2000 19,35
95 18L3071095 Nguyễn Thị Minh Kiều   32006199 1 Thú y 1/16/2000 21,55
96 18L3071096 Nguyễn Văn Lãm   30013724 4 Thú y 3/30/2000 15,3
97 18L3071097 Nguyễn Thị Thu Lê   34009386 2 Thú y 9/1/2000 15,1
98 18L3071098 Lê Thanh Liêm   39010592 3 Thú y 8/7/1999 18,05
99 18L3071099 Trần Thị Ngọc Liễu   33004048 3 Thú y 11/15/2000 16,95
100 18L3071100 Hồ Thị Hồng Linh   36001034 1 Thú y 7/4/2000 17,75
101 18L3071101 Ngô Nhật Linh   30001711 2 Thú y 5/21/2000 17,75
102 18L3071102 Lê Thị Mai Loan   32004329 5 Thú y 6/14/2000 18
103 18L3071103 Lê Thành Long   31004169 1 Thú y 7/8/2000 17,7
104 18L3071104 Mai Nhật Long   33005590 1 Thú y 12/13/2000 17,45
105 18L3071105 Phạm Thị Long   34015450 1 Thú y 6/16/2000 16
106 18L3071106 Trần Long   04003161 1 Thú y 10/31/2000 17,9
107 18L3071107 Trần Xuân Long   32005529 3 Thú y 6/19/2000 17,4
108 18L3071108 Phan Thị Lộc   34003016 1 Thú y 4/19/2000 18,15
109 18L3071109 Lương Văn Lực   34001188 1 Thú y 12/8/2000 16,3
110 18L3071110 Hoàng Thị Thu Ly   32004340 2 Thú y 4/9/2000 17,25
111 18L3071111 Lê Quốc Ly   33008136 2 Thú y 8/1/2000 18
112 18L3071112 Đào Thị Hương Lý   31000773 1 Thú y 3/21/2000 16,5
113 18L3071113 Đinh Thị Mai   29015197 4 Thú y 2/6/2000 16,5
114 18L3071114 Nguyễn Sinh May   39004259 4 Thú y 7/20/2000 15,9
115 18L3071115 Nguyễn Minh Mẩn   37013467 2 Thú y 10/24/2000 15,55
116 18L3071116 Trịnh Thị Mến   40006078 1 Thú y 2/13/2000 17,7
117 18L3071117 Võ Ngọc Mỹ   35002056 1 Thú y 3/31/2000 18,8
118 18L3071118 Nguyễn Thị Thu Na   30001753 5 Thú y 4/28/2000 18,1
119 18L3071119 Diệp Minh Nam   32004347 4 Thú y 1/1/2000 16,25
120 18L3071120 Võ Hoài Nam   30014855 2 Thú y 10/5/2000 17,4
121 18L3071121 Nguyễn Thị Kim Nga   37013832 1 Thú y 3/25/2000 19,95
122 18L3071122 Bùi Phạm ái Ngân   38000840 1 Thú y 11/9/2000 16,1
123 18L3071123 Lê Thị Thảo Ngân   32005554 1 Thú y 6/26/2000 18,65
124 18L3071124 Nguyễn Tài Ngân   04003197 2 Thú y 10/20/2000 15,05
125 18L3071125 Phan Thị Ngân   40009552 1 Thú y 1/10/2000 15,55
126 18L3071126 Phạm Thị Thanh Ngân   43001500 1 Thú y 8/30/2000 18,25
127 18L3071127 Trần Thị Ngân   29002699 1 Thú y 3/20/2000 16,25
128 18L3071128 Nguyễn Bá Trọng Nghĩa   04003201 1 Thú y 4/5/2000 19,95
129 18L3071129 Phan Văn Nghĩa   33004752 1 Thú y 10/1/2000 16,7
130 18L3071130 Võ Đình Nghĩa   34008293 2 Thú y 11/2/2000 16,4
131 18L3071131 Trần Bảo Ngọc   33006877 9 Thú y 12/12/2000 16,6
132 18L3071132 Nguyễn Đình Nguyên   30003369 4 Thú y 1/1/2000 17,5
133 18L3071133 Cao Thị Thanh Nhàn   33005633 1 Thú y 12/6/2000 18,45
134 18L3071134 Lê Hữu Nhân   31005276 1 Thú y 4/18/2000 16,75
135 18L3071135 Cao Nhất   33003404 1 Thú y 2/18/2000 17,5
136 18L3071136 Đặng Xuân Nhật   29020539 1 Thú y 3/29/2000 19,05
137 18L3071137 Nguyễn Đăng Nhật   33011376 1 Thú y 5/18/2000 18
138 18L3071138 Phan Nhật   34004615 1 Thú y 1/20/2000 15,45
139 18L3071139 Lê Thị Hiền Nhi   33002383 1 Thú y 2/28/2000 15,85
140 18L3071140 Lê Thị Yến Nhi   32004357 8 Thú y 10/11/2000 15,65
141 18L3071141 Nguyễn Yến Nhi   29011141 6 Thú y 7/2/2000 15,25
142 18L3071142 Tưởng Thị Lan Nhi   34001675 1 Thú y 11/17/2000 16,6
143 18L3071143 Lê Thị Thùy Nhung   32005591 3 Thú y 5/6/2000 18,05
144 18L3071144 Phạm Thị Tuyết Nhung   34006512 2 Thú y 11/10/2000 18,55
145 18L3071145 Trần Thị Nhung   38009975 1 Thú y 8/15/2000 18,25
146 18L3071146 Lê Thị Như   38002977 3 Thú y 2/3/2000 18,3
147 18L3071147 Nguyễn Quỳnh Như   04010055 1 Thú y 4/6/2000 16,3
148 18L3071148 Ngô Trịnh Trinh Nữ   34001262 1 Thú y 4/24/2000 16
149 18L3071149 Nguyễn Thị Thiên Nữ   41013257 1 Thú y 9/29/2000 18,5
150 18L3071150 Hà Thị Kim Oanh   34002144 1 Thú y 6/29/2000 22,2
151 18L3071151 Mã Hán Oanh   04004316 1 Thú y 5/5/2000 19,1
152 18L3071152 Lê Ngọc Phú   33001046 1 Thú y 4/12/2000 16,15
153 18L3071153 Lê Thị Minh Phúc   36001087 1 Thú y 10/20/2000 17,05
154 18L3071154 Bùi Thị Bích Phương   35002114 2 Thú y 12/12/2000 18,2
155 18L3071155 Nguyễn Thị Thu Phương   40006247 2 Thú y 2/26/2000 17,35
156 18L3071156 Nguyễn Thị Thúy Phương   32000765 2 Thú y 7/20/2000 16,15
157 18L3071157 Đặng Phan Bảo Phước   33004857 1 Thú y 8/29/2000 15,15
158 18L3071158 Hoàng Long Thiên Phước   32002817 5 Thú y 5/22/2000 17
159 18L3071159 Võ Thị Phượng   34005752 1 Thú y 5/13/2000 16,35
160 18L3071160 Lê Minh Quang   36003682 1 Thú y 11/18/2000 16,25
161 18L3071161 Trần Văn Quán   29022816 1 Thú y 5/15/2000 20,4
162 18L3071162 Lê Văn Quốc   32007732 2 Thú y 5/19/1999 20,25
163 18L3071163 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh   31004312 5 Thú y 9/23/2000 16,5
164 18L3071164 Nguyễn Thị Mạnh Quỳnh   34004372 1 Thú y 8/11/2000 16,7
165 18L3071165 Nguyễn Thị Như Quỳnh   30015466 1 Thú y 2/3/2000 17,2
166 18L3071166 Nguyễn Thị Tú Quỳnh   39001468 2 Thú y 6/1/2000 15,85
167 18L3071167 Phan Văn Quý   32005615 3 Thú y 1/5/2000 17,3
168 18L3071168 Trần Thị Kim Qúy   33006970 1 Thú y 11/30/2000 15,85
169 18L3071169 Nguyễn Thị Thu Sa   37014924 1 Thú y 6/25/2000 16,9
170 18L3071170 Nguyễn Quang Sang   32005621 1 Thú y 5/29/2000 18,2
171 18L3071171 Huỳnh Đức Tài   34006218 1 Thú y 3/24/2000 16,85
172 18L3071172 Nguyễn Văn Tài   33006524 1 Thú y 4/2/2000 15,7
173 18L3071173 Khương Công Tạo   33000422 1 Thú y 6/4/2000 21,35
174 18L3071174 Nguyễn Thị Tâm   32004388 3 Thú y 6/12/2000 15,3
175 18L3071175 Trương Thanh Tâm   37009197 2 Thú y 5/29/2000 16,2
176 18L3071176 Vũ Thị Ngọc Tâm   34011929 1 Thú y 2/5/2000 19,55
177 18L3071177 Huỳnh Thị Trúc Thanh   38005011 1 Thú y 1/16/2000 16,6
178 18L3071178 Lê Thị Thanh   30015488 2 Thú y 8/14/2000 15,4
179 18L3071179 Nguyễn Văn Thành   30006621 3 Thú y 4/14/2000 15,85
180 18L3071180 Ngô Văn Thảo   33000162 3 Thú y 4/25/2000 15,3
181 18L3071181 Nguyễn Phương Thảo   37004480 2 Thú y 6/23/2000 17,5
182 18L3071182 Nguyễn Thị Mỹ Thảo   37002747 2 Thú y 1/21/2000 15,95
183 18L3071183 Nguyễn Văn Thảo   30002893 2 Thú y 4/16/2000 17,85
184 18L3071184 Trần Thị Phương Thảo   32000805 1 Thú y 6/20/2000 16,3
185 18L3071185 Lê Vũ Thắng   31003435 2 Thú y 9/4/2000 17,1
186 18L3071186 Nguyễn Thị Linh Thi   40003448 1 Thú y 12/1/2000 15,8
187 18L3071187 Nguyễn Trọng Bảo Thi   41003949 2 Thú y 10/29/2000 19,2
188 18L3071188 Lê Viết Thìn   33000721 2 Thú y 6/1/2000 17,3
189 18L3071189 rơmah gia thịnh Dự bị DTTW về     Thú y 11/27/1999 0
190 18L3071190 Phạm Thị Kim Thoa   39002318 2 Thú y 1/28/2000 19,55
191 18L3071191 Trần Duy Thoại   37003311 5 Thú y 2/22/2000 19,5
192 18L3071192 Đoàn Anh Thông   39007996 4 Thú y 9/2/2000 17,85
193 18L3071193 Nguyễn Thành Thông   37015356 1 Thú y 12/30/2000 16,1
194 18L3071194 Lê Thị Thu   32002940 1 Thú y 5/22/2000 15
195 18L3071195 Lo Văn Thuận   29025872 2 Thú y 10/1/2000 17,75
196 18L3071196 Phan Thị Bích Thủy   32005669 1 Thú y 5/14/2000 15,05
197 18L3071197 Đặng Thị Hiền Thư   36000840 3 Thú y 5/17/2000 17,1
198 18L3071198 Nguyễn Thị Minh Thư   37006456 1 Thú y 5/30/2000 15,05
199 18L3071199 Bùi Thị Thương   32007133 1 Thú y 9/4/2000 15,8
200 18L3071200 Nguyễn Thị Thanh Tiên   34006611 1 Thú y 11/28/2000 21,15
201 18L3071201 Nguyễn Văn Tiên   33009245 1 Thú y 6/18/2000 16,4
202 18L3071202 Hồ Sỹ Tiến   32004544 1 Thú y 9/24/2000 15,1
203 18L3071203 Phan Văn Tiến   32000835 1 Thú y 4/1/2000 15,5
204 18L3071204 Nguyễn Văn Tình   37007496 1 Thú y 12/3/2000 18,2
205 18L3071205 Trần Thị Hiếu Tình   33008384 2 Thú y 3/8/2000 15
206 18L3071206 Đỗ Kim Tín   34001390 2 Thú y 2/24/2000 15,95
207 18L3071207 Đặng Toàn   33002538 1 Thú y 2/21/2000 18,65
208 18L3071208 Đặng Ngọc Toàn   37012945 1 Thú y 6/26/2000 16,6
209 18L3071209 Nguyễn Duy Tom   33009255 2 Thú y 3/6/2000 19,25
210 18L3071210 Mai Trần Thùy Trang   36001631 4 Thú y 10/14/2000 19,1
211 18L3071211 Nguyễn Đăng Phương Trang   34006623 5 Thú y 3/10/2000 16,75
212 18L3071212 Phan Thị Hoài Trang   32005685 1 Thú y 2/25/2000 16
213 18L3071213 Trần Thị Thu Trang   31007536 1 Thú y 2/26/2000 16,25
214 18L3071214 Nguyễn Thị Trà   29022906 1 Thú y 3/16/2000 20,85
215 18L3071215 Lê Thị Bích Trâm   32005688 1 Thú y 5/24/2000 18,7
216 18L3071216 Nguyễn Thị Bảo Trâm   32004425 1 Thú y 8/1/2000 17,6
217 18L3071217 Nguyễn Thị Bảo Trâm   41013468 1 Thú y 10/18/2000 17,85
218 18L3071218 Phạm Thị Như Trâm   36003773 1 Thú y 11/14/2000 20,65
219 18L3071219 Phạm Trần Hoàng Trâm   41001494 1 Thú y 8/25/2000 20,35
220 18L3071220 Hồ Thị Hoài Trân   33001163 1 Thú y 5/1/2000 17,7
221 18L3071221 Ngô Thị Trinh   35001342 4 Thú y 8/3/2000 15,75
222 18L3071222 Phan Thị Mỹ Trinh   37009243 2 Thú y 3/5/2000 15,15
223 18L3071223 Trần Thị Thuỳ Trinh   33002901 1 Thú y 10/14/2000 18,3
224 18L3071224 Phan Văn Trí   48025715 1 Thú y 7/7/2000 17,6
225 18L3071225 Bùi Thị Trị   34009625 3 Thú y 3/25/2000 20,55
226 18L3071226 Huỳnh Bửu Trung   33005833 1 Thú y 12/7/2000 19,15
227 18L3071227 Cao Thị Trúc   30002428 2 Thú y 2/20/2000 18,4
228 18L3071228 Trần Thị Diễm Trúc   34011302 1 Thú y 6/14/2000 18,55
229 18L3071229 Trần Thị Phương Trúc   41013487 1 Thú y 10/3/2000 15,7
230 18L3071230 Nguyễn Đức Trường   33000186 2 Thú y 9/23/2000 15,8
231 18L3071231 Lê Ngọc Tuân   33001857 1 Thú y 10/21/2000 18,1
232 18L3071232 Phan Nguyễn Anh Tuấn   32007156 1 Thú y 6/17/2000 18,9
233 18L3071233 Trần Đình Tuyến   04010290 1 Thú y 7/13/2000 18,7
234 18L3071234 Trần Thanh Tùng   33001183 1 Thú y 11/11/2000 20,9
235 18L3071235 Nguyễn Đức Tú   36001664 1 Thú y 8/25/2000 16,7
236 18L3071236 Nguyễn Thị Thu Uyên   33010025 2 Thú y 1/20/2000 17,05
237 18L3071237 Trần Công Văn   34012358 1 Thú y 6/5/2000 16,6
238 18L3071238 Nguyễn Lê Thúy Vi   37009262 2 Thú y 5/10/2000 15,65
239 18L3071239 Nguyễn Thanh Viện   34011356 1 Thú y 1/16/2000 17,95
240 18L3071240 Cao Khánh Việt   33001204 1 Thú y 9/21/2000 20,35
241 18L3071241 Lê Thế Việt   34003286 2 Thú y 5/14/2000 17,05
242 18L3071242 Nguyễn Đức Chí Vĩ   33005083 5 Thú y 11/14/2000 19,15
243 18L3071243 Nguyễn Văn Tuấn Vũ   33002598 1 Thú y 10/16/2000 18,55
244 18L3071244 Phạm Quang Vũ   33006658 1 Thú y 10/14/2000 19,4
245 18L3071245 Thân Trọng Anh Vũ   33006659 1 Thú y 2/16/2000 15,55
246 18L3071246 Trần Tấn Vũ   35003710 1 Thú y 8/30/2000 16,5
247 18L3071247 Lâm Quốc Vương   34009679 3 Thú y 12/8/2000 16,25
248 18L3071248 Lê Thị Thúy Vy   42001347 4 Thú y 8/27/2000 16,75
249 18L3071249 Nguyễn Thị Hà Vy   34014340 2 Thú y 1/16/2000 19,4
250 18L3071250 Võ Hoàng Vy   34008076 3 Thú y 12/15/2000 16,2
251 18L3071251 Hồ Thị Diễm Xuân   32007937 1 Thú y 4/26/1998 15,15
252 18L3071252 Nguyễn Thị Như ý   32007171 2 Thú y 2/20/2000 16,1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay3,726
  • Tháng hiện tại117,318
  • Tổng lượt truy cập3,486,633
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây