[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Phát triển nông thôn

Chủ nhật - 05/08/2018 05:50
[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Phát triển nông thôn
STT Mã sinh viên Họ và tên Tuyển khác Số báo danh NV Ngành Ngày sinh Tổng ưu tiên
1 18L4021001 A Râl Thị Vân Anh   34015735 2 Phát triển nông thôn 9/22/2000 18,25
2 18L4021002 Lê Công Tuấn Anh   31000960 1 Phát triển nông thôn 2/10/2000 16,75
3 18L4021003 Lê Thị Ngọc Anh   32006511 1 Phát triển nông thôn 5/25/2000 16
4 18L4021004 Y ánh   36002042 2 Phát triển nông thôn 5/30/2000 18
5 18L4021005 Phan Văn Bản   34010452 1 Phát triển nông thôn 11/28/2000 15,75
6 18L4021006 Lê Trần Cao Bằng   33008874 2 Phát triển nông thôn 5/1/2000 17,5
7 18L4021007 Thị Bi   63000338 2 Phát triển nông thôn 1/1/2000 21
8 18L4021008 Hồ Văn Bích Dự bị DTTW về     Phát triển nông thôn 3/16/1999 0
9 18L4021009 Tơ Ngôl Chàng   34015745 2 Phát triển nông thôn 1/16/2000 16
10 18L4021010 Hồ Trường Chinh   32004254 4 Phát triển nông thôn 4/9/2000 14
11 18L4021011 Hồ Thị Chuân   32002609 1 Phát triển nông thôn 3/10/2000 17,5
12 18L4021012 Nguyễn Văn Công   33002639 1 Phát triển nông thôn 7/25/2000 17
13 18L4021013 Phan Hửu Thành Công   33008879 1 Phát triển nông thôn 2/12/2000 20,58
14 18L4021014 Nguyễn Viết Cường   33007943 1 Phát triển nông thôn 3/26/2000 14,4
15 18L4021015 Coor Dang   34015630 1 Phát triển nông thôn 2/3/2000 14
16 18L4021016 Kê Thị Diết   33012087 1 Phát triển nông thôn 3/11/2000 16,25
17 18L4021017 Hồ Thị Dị   33012083 1 Phát triển nông thôn 6/26/2000 17,75
18 18L4021018 Hồ Thị Dung   33000526 1 Phát triển nông thôn 3/2/2000 14,25
19 18L4021019 Phạm Công Dũng   25014168 1 Phát triển nông thôn 1/7/2000 15,5
20 18L4021020 Hồ Văn Dương   32005780 1 Phát triển nông thôn 8/20/2000 19,5
21 18L4021021 Nguyễn Sĩ Đan   33002661 1 Phát triển nông thôn 5/26/2000 18,5
22 18L4021022 Lê Thị Anh Đào   33010108 3 Phát triển nông thôn 3/26/2000 15
23 18L4021023 Nguyễn Thái Đạo   33000240 1 Phát triển nông thôn 4/3/2000 13,5
24 18L4021024 Đào Hiệp Đạt   33004550 2 Phát triển nông thôn 4/28/2000 13
25 18L4021025 Nguyễn Văn Đoàn   33009351 1 Phát triển nông thôn 12/13/2000 13
26 18L4021026 Hoàng Hữu Thiên Đông   32001752 3 Phát triển nông thôn 9/16/2000 14,5
27 18L4021027 Nguyễn Văn Đủ   33010110 1 Phát triển nông thôn 4/26/2000 13,75
28 18L4021028 Phan Đức   33001287 1 Phát triển nông thôn 11/11/1999 13
29 18L4021029 Lê Thị Hà   29028871 1 Phát triển nông thôn 10/6/2000 16,5
30 18L4021030 Nay Y Hải   39002962 1 Phát triển nông thôn 8/23/2000 14,25
31 18L4021031 Nguyễn Thanh Hải   63001953 2 Phát triển nông thôn 4/2/2000 16,25
32 18L4021032 Ka Phu Hạt   34015647 1 Phát triển nông thôn 1/20/2000 15
33 18L4021033 Nay Hờ Hậu   39008409 1 Phát triển nông thôn 11/12/2000 19,25
34 18L4021034 Hồ Văn Hăm   32004285 1 Phát triển nông thôn 2/1/1999 17,5
35 18L4021035 Võ Thị Thu Hằng   33005937 1 Phát triển nông thôn 2/28/2000 13,15
36 18L4021036 Hồ Văn Hiệu   32005828 1 Phát triển nông thôn 9/8/2000 14
37 18L4021037 Hồ Thị Hinh   32004575 1 Phát triển nông thôn 2/29/2000 20,25
38 18L4021038 Hồ Thị Hình   32003766 1 Phát triển nông thôn 3/10/2000 17,2
39 18L4021039 Trần Thị Quỳnh Hoa   32001825 1 Phát triển nông thôn 5/12/2000 13,75
40 18L4021040 Nguyễn Văn Hoà   32004829 1 Phát triển nông thôn 11/4/2000 13,5
41 18L4021041 Phạm Thị Thu Hồng   33007622 2 Phát triển nông thôn 7/4/1998 13,5
42 18L4021042 Nguyễn Văn Hội   33005193 1 Phát triển nông thôn 6/20/1999 14,05
43 18L4021043 Hà Mộng Hợp   29013767 1 Phát triển nông thôn 8/12/2000 21,25
44 18L4021044 Trần Văn Huế   33010587 1 Phát triển nông thôn 8/27/2000 14,25
45 18L4021045 Nguyễn Thị Thu Huyền   33002711 4 Phát triển nông thôn 10/25/2000 17,25
46 18L4021046 Phan Thị Huyền   33000286 1 Phát triển nông thôn 1/12/2000 16,5
47 18L4021047 Đinh Hữu Hùng   33008047 2 Phát triển nông thôn 4/19/2000 13,25
48 18L4021048 Trần Đức Hùng   33001360 1 Phát triển nông thôn 3/10/2000 13
49 18L4021049 Brôl Húp   34015775 1 Phát triển nông thôn 11/20/2000 16,5
50 18L4021050 Hồ Thị Hụt   32003770 1 Phát triển nông thôn 2/2/2000 13,25
51 18L4021051 Zơ Râm Hưng   34015777 1 Phát triển nông thôn 4/24/2000 16
52 18L4021052 Hồ Thị Hương   33012151 1 Phát triển nông thôn 11/20/2000 15,75
53 18L4021053 Nguyễn Thị Hương   33003186 2 Phát triển nông thôn 2/17/2000 18,5
54 18L4021054 Trần Thị Thu Hương   35003891 1 Phát triển nông thôn 5/14/2000 13,75
55 18L4021055 Hồ Duy Hưởng   33001374 1 Phát triển nông thôn 6/2/1999 13
56 18L4021056 Phan Duy Khang   33008959 2 Phát triển nông thôn 5/30/2000 14,5
57 18L4021057 Zơ Râm Khang   34015785 2 Phát triển nông thôn 10/26/2000 16
58 18L4021058 Cáp Kim Khánh   32001056 1 Phát triển nông thôn 11/5/2000 16,75
59 18L4021059 Nguyễn Khoa   33000296 1 Phát triển nông thôn 5/7/2000 14,85
60 18L4021060 Nguyễn Thành Kiệt   34004324 1 Phát triển nông thôn 4/30/2000 20,25
61 18L4021061 Trần Ngọc Lai   34009378 1 Phát triển nông thôn 2/20/2000 16,5
62 18L4021062 Trần Thị Phương Lan   33012160 1 Phát triển nông thôn 7/16/2000 17,25
63 18L4021063 Hà Thị Lệ   35003069 1 Phát triển nông thôn 8/26/2000 14,6
64 18L4021064 Hồ Thị Linh   32001920 3 Phát triển nông thôn 4/4/2000 16,25
65 18L4021065 Ngô Thị Mỹ Linh   33001968 3 Phát triển nông thôn 6/20/2000 16,25
66 18L4021066 Hà Văn Long   33002727 3 Phát triển nông thôn 11/10/2000 14
67 18L4021067 Phan Văn Long   33008128 1 Phát triển nông thôn 9/16/2000 14,5
68 18L4021068 Hồ Văn Lôi   32003788 2 Phát triển nông thôn 8/29/1998 16,5
69 18L4021069 Hoàng Quỳnh Mai   37000850 2 Phát triển nông thôn 4/25/2000 15,35
70 18L4021070 Alăng Thị Mách   34016546 1 Phát triển nông thôn 11/20/1999 15,25
71 18L4021071 Hồ Thị Mer   32003793 1 Phát triển nông thôn 10/15/2000 14
72 18L4021072 Lê Viết Hoài Nam   33010260 1 Phát triển nông thôn 3/21/2000 14,75
73 18L4021073 Nguyễn Văn Năng   33000637 1 Phát triển nông thôn 12/11/2000 14
74 18L4021074 A Lăng Thị Nga   34015808 1 Phát triển nông thôn 1/21/1998 21,5
75 18L4021075 Đinh Thị Nga   35003977 4 Phát triển nông thôn 4/11/2000 13
76 18L4021076 Trần Thị Nga   33011945 1 Phát triển nông thôn 10/6/2000 13,25
77 18L4021077 Hồ Thị Thanh Ngân   35011915 1 Phát triển nông thôn 3/21/2000 18,25
78 18L4021078 Trần Thị Thảo Ngân   33001774 1 Phát triển nông thôn 7/3/2000 14,25
79 18L4021079 Vi Văn Ngọc   29014956 1 Phát triển nông thôn 2/4/2000 15,75
80 18L4021080 Đặng Thị Nhi   33000355 3 Phát triển nông thôn 7/28/2000 14,75
81 18L4021081 Đoàn Thị Nhi   33000356 3 Phát triển nông thôn 9/25/2000 14,7
82 18L4021082 Nguyễn Thị Phương Nhi   32003640 1 Phát triển nông thôn 2/13/2000 17
83 18L4021083 Trần Phương Nhi   32001177 1 Phát triển nông thôn 1/8/2000 13
84 18L4021084 Hồ Xông Thị Nhiều   32003823 1 Phát triển nông thôn 4/8/2000 15,25
85 18L4021085 Hoàng Thị Hồng Nhung   33003451 2 Phát triển nông thôn 12/15/2000 15,25
86 18L4021086 Hồ Thị Kiếp Nhung   32003824 1 Phát triển nông thôn 1/16/2000 15,75
87 18L4021087 Lê Đào Thị Quỳnh Nhung   33002783 3 Phát triển nông thôn 7/3/2000 13,5
88 18L4021088 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   32005989 1 Phát triển nông thôn 4/14/2000 15,5
89 18L4021089 Hồ Văn Nhựa Dự bị DTTW về     Phát triển nông thôn 6/10/1999 0
90 18L4021090 Zơrâm Thị Nương   34015968 1 Phát triển nông thôn 2/5/2000 15
91 18L4021091 Hồ Thị Kim Oanh   33006073 3 Phát triển nông thôn 7/28/2000 13,5
92 18L4021092 Hồ Văn Phai Dự bị DTTW về     Phát triển nông thôn 3/10/1999 0
93 18L4021093 Zơ Râm Phi   34015826 1 Phát triển nông thôn 10/23/1999 15,75
94 18L4021094 Trần Quang Hoàng Phúc   33005691 3 Phát triển nông thôn 11/23/2000 16,15
95 18L4021095 Nguyễn Thị Phương   31001287 3 Phát triển nông thôn 2/10/2000 15,75
96 18L4021096 Nguyễn Thị Bích Phương   32006018 1 Phát triển nông thôn 8/10/2000 13
97 18L4021097 Nguyễn Văn Phước   33003504 1 Phát triển nông thôn 10/20/2000 13,75
98 18L4021098 Đinh Thị Phượng   35007991 2 Phát triển nông thôn 6/23/2000 13,25
99 18L4021099 Hồ Thị Hồng Phượng   33011983 1 Phát triển nông thôn 11/18/2000 13,5
100 18L4021100 Hà Thị Ngân Quỳnh   33002459 5 Phát triển nông thôn 10/9/2000 14,05
101 18L4021101 Neáng Srây Ri   51006702 1 Phát triển nông thôn 12/17/2000 16,5
102 18L4021102 Hồ Thị Phương Sa   35011941 1 Phát triển nông thôn 9/24/2000 15,5
103 18L4021103 Đinh Thị Đam San   31001498 1 Phát triển nông thôn 4/11/2000 14
104 18L4021104 Hoàng Quang Sang   32002391 1 Phát triển nông thôn 6/12/2000 16,25
105 18L4021105 Kim Thanh Sang   58002159 2 Phát triển nông thôn 12/24/2000 15,5
106 18L4021106 Nguyễn Văn Sang   33007787 1 Phát triển nông thôn 5/28/1998 15,5
107 18L4021107 Hồ Thị Sáu   32003838 2 Phát triển nông thôn 8/10/2000 14,25
108 18L4021108 Hồ Văn Soạn   35011946 1 Phát triển nông thôn 10/21/2000 18
109 18L4021109 Đinh Thị Sương   35004088 4 Phát triển nông thôn 5/14/2000 13,75
110 18L4021110 Lê Đức Tâm   38005818 5 Phát triển nông thôn 11/2/1998 13
111 18L4021111 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tâm   33012259 1 Phát triển nông thôn 4/17/2000 15
112 18L4021112 Siu Thach   38009275 1 Phát triển nông thôn 9/13/2000 19,75
113 18L4021113 Nguyễn Thị Phương Thanh   33012264 1 Phát triển nông thôn 1/7/2000 13,75
114 18L4021114 Nguyễn Thị Thanh Thanh   33005314 1 Phát triển nông thôn 5/11/2000 16
115 18L4021115 Lê Nguyên Thái   33005745 1 Phát triển nông thôn 8/4/2000 13,75
116 18L4021116 Nguyễn Thị Phương Thảo   33011150 1 Phát triển nông thôn 11/16/2000 14
117 18L4021117 Vương Thị Thanh Thảo   33003625 2 Phát triển nông thôn 11/5/2000 17,75
118 18L4021118 Nguyễn Thị Thanh Thật   33012014 1 Phát triển nông thôn 5/12/2000 15,75
119 18L4021119 Phan Văn Thắng   32005237 1 Phát triển nông thôn 6/20/2000 15,95
120 18L4021120 Trần Đình Thắng   33001572 1 Phát triển nông thôn 12/21/1999 13,75
121 18L4021121 Zơ Rưm Thắng   34015847 2 Phát triển nông thôn 8/17/2000 21
122 18L4021122 Nguyễn Ngọc Hoài Thi   33000718 2 Phát triển nông thôn 7/5/2000 14
123 18L4021123 Nguyễn Phước Thìn   33005336 1 Phát triển nông thôn 3/13/2000 15,95
124 18L4021124 Y - Thủy   36002237 2 Phát triển nông thôn 4/28/1999 15,25
125 18L4021125 Võ Thị Thủy Tiên   33010433 2 Phát triển nông thôn 8/25/2000 13,9
126 18L4021126 Tống Trung Thiên Tiền   33005346 2 Phát triển nông thôn 3/29/2000 13,25
127 18L4021127 Nguyễn Văn Tiến   32005281 1 Phát triển nông thôn 2/18/2000 16,5
128 18L4021128 Nguyễn Thanh Tiển   33003701 2 Phát triển nông thôn 1/7/2000 15,25
129 18L4021129 Zơ Râm Thị Tiệu   34015852 2 Phát triển nông thôn 4/6/2000 19,25
130 18L4021130 Huỳnh Thị Trang   33007853 2 Phát triển nông thôn 4/13/1999 14,5
131 18L4021131 Y Hồng Trang   36002250 1 Phát triển nông thôn 3/1/2000 21,25
132 18L4021132 Nguyễn Văn Trái   33003713 2 Phát triển nông thôn 1/8/2000 16,25
133 18L4021133 Võ Văn Triệu   34001417 1 Phát triển nông thôn 10/12/2000 15,75
134 18L4021134 Phạm Thị Ngọc Trinh   33000182 1 Phát triển nông thôn 2/24/2000 16,05
135 18L4021135 Hồ Thị Trí   35011979 1 Phát triển nông thôn 11/20/2000 16
136 18L4021136 Nguyễn Thuận Trung   33005366 1 Phát triển nông thôn 10/15/2000 15,6
137 18L4021137 Hốih Truyền   34015725 1 Phát triển nông thôn 2/3/2000 17
138 18L4021138 Dương Nhật Trường   32005323 1 Phát triển nông thôn 5/20/2000 13
139 18L4021139 Nguyễn Văn Trường   04002964 1 Phát triển nông thôn 11/16/2000 16,4
140 18L4021140 Lê Mô Tuấn   39009853 1 Phát triển nông thôn 7/11/2000 19
141 18L4021141 Bo Bo Thị Minh Tuệ   41000147 1 Phát triển nông thôn 1/8/2000 18,25
142 18L4021142 Hoàng Công Tuyền   13003664 4 Phát triển nông thôn 10/9/2000 14
143 18L4021143 Huỳnh Thị Thanh Tuyền   33006168 4 Phát triển nông thôn 2/18/2000 13,75
144 18L4021144 Hồ Thị Kim Tuyến   35011983 1 Phát triển nông thôn 6/14/2000 17
145 18L4021145 Hoàng Xuân Tùng   33012305 1 Phát triển nông thôn 4/10/2000 15,8
146 18L4021146 Đặng Long Tú   36003071 1 Phát triển nông thôn 3/6/2000 18,5
147 18L4021147 Lê Anh Tú   33009282 1 Phát triển nông thôn 11/24/2000 18
148 18L4021148 A Tươih   36003798 1 Phát triển nông thôn 8/28/1998 14,25
149 18L4021149 Hồ Văn Tường   32003714 1 Phát triển nông thôn 10/9/2000 13,25
150 18L4021150 Ngô Xuân Uy   33010476 1 Phát triển nông thôn 5/11/2000 17,5
151 18L4021151 Mấu Thị Thu Uyên   41000152 1 Phát triển nông thôn 3/23/2000 20
152 18L4021152 Trần Thị Vân   33012315 1 Phát triển nông thôn 10/16/2000 13,25
153 18L4021153 Đinh Thị Yến Vi   35004235 2 Phát triển nông thôn 10/19/2000 19,75
154 18L4021154 Hồ Thị Vi   32006295 1 Phát triển nông thôn 9/29/2000 16
155 18L4021155 Nguyễn Thị Vi   34010413 2 Phát triển nông thôn 6/18/2000 13
156 18L4021156 Đinh Thị Việc   35011233 1 Phát triển nông thôn 1/4/2000 17
157 18L4021157 Đinh Thị Việt   35004238 1 Phát triển nông thôn 6/30/2000 14,5
158 18L4021158 Hiên Vựng   34017162 2 Phát triển nông thôn 2/22/1997 15,75
159 18L4021159 Huỳnh Văn Vỹ   34001818 1 Phát triển nông thôn 8/19/2000 15,66
160 18L4021160 Hồ Thị Xiu   32003873 2 Phát triển nông thôn 11/15/1999 14
161 18L4021161 Hồ Thị Y   35004259 2 Phát triển nông thôn 7/5/2000 14
162 18L4021162 Trần Thị Yến   32001638 1 Phát triển nông thôn 6/23/2000 13,75

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay1,830
  • Tháng hiện tại96,740
  • Tổng lượt truy cập3,466,055
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây