[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chủ nhật - 05/08/2018 05:33
[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Nuôi trồng thủy sản
.
STT Mã sinh viên Họ và tên Tuyển khác Số báo danh NV Ngành Ngày sinh Tổng ưu tiên
1 18L3081001 Hồ Đăng Tuấn Anh Xét tuyển học bạ 32006505 1 Nuôi trồng thủy sản 1/20/2000 22,6
2 18L3081002 Nguyễn Thị Kim Anh Xét tuyển học bạ 47002875   Nuôi trồng thủy sản 4/22/2000 21,5
3 18L3081003 Trần Công Tuấn Anh Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 2/16/1999 22,4
4 18L3081004 Nguyễn Thị ánh Xét tuyển học bạ 33007112   Nuôi trồng thủy sản 6/15/1999 23,8
5 18L3081005 Lê Xuân Bảo Xét tuyển học bạ 32006536   Nuôi trồng thủy sản 1/27/2000 22,6
6 18L3081006 Nguyễn Hữu Bảo Xét tuyển học bạ 33008470 1 Nuôi trồng thủy sản 4/16/2000 23,1
7 18L3081007 Đặng Văn Bi Xét tuyển học bạ 33000395   Nuôi trồng thủy sản 6/1/2000 21,7
8 18L3081008 Nguyễn Thanh Bình Xét tuyển học bạ 33008472   Nuôi trồng thủy sản 10/19/2000 21
9 18L3081009 Trương Thị Bồng Xét tuyển học bạ 32001682   Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 22,6
10 18L3081010 Nguyễn Thị Cẩm Xét tuyển học bạ 33000014   Nuôi trồng thủy sản 6/20/2000 21
11 18L3081011 Hoàng Văn Chung Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 1/19/1999 20,9
12 18L3081012 Ninh Quang Chức Xét tuyển học bạ 34012092   Nuôi trồng thủy sản 1/30/2000 21,7
13 18L3081013 Trần Đăng Công Xét tuyển học bạ 33002641 2 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 21,8
14 18L3081014 Võ Quang Cương Xét tuyển học bạ 31007290 1 Nuôi trồng thủy sản 10/9/2000 22,6
15 18L3081015 Trần Quang Cườm Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 2/20/1998 21,5
16 18L3081016 Bùi Thị Mộng Diễm Xét tuyển học bạ 33010536   Nuôi trồng thủy sản 1/12/2000 21
17 18L3081017 Nguyễn Khắc Tấn Dũng Xét tuyển học bạ 32006585   Nuôi trồng thủy sản 8/4/2000 22,3
18 18L3081018 Trần Đăng Dưỡng Xét tuyển học bạ 33001277 3 Nuôi trồng thủy sản 3/12/2000 23,3
19 18L3081019 Lê Phước Dự Xét tuyển học bạ 33001898 1 Nuôi trồng thủy sản 1/19/2000 22,4
20 18L3081020 Lê Nguyễn Phước Đại Xét tuyển học bạ 33001900   Nuôi trồng thủy sản 2/15/2000 20,8
21 18L3081021 Hoàng Văn Đạt Xét tuyển học bạ 32004735   Nuôi trồng thủy sản 2/17/2000 20,7
22 18L3081022 Hoàng Đẳng Xét tuyển học bạ 33002669   Nuôi trồng thủy sản 8/21/2000 20,2
23 18L3081023 Trần Lệ Hằng Xét tuyển học bạ 31001931   Nuôi trồng thủy sản 10/5/2000 27,3
24 18L3081024 Nèang Kim Hiền Xét tuyển học bạ 51007872   Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 22,4
25 18L3081025 Lê Khắc Hiếu Xét tuyển học bạ 29020406   Nuôi trồng thủy sản 3/4/2000 27
26 18L3081026 Nguyễn Xuân Hiếu Xét tuyển học bạ 33001928 1 Nuôi trồng thủy sản 7/8/2000 20,5
27 18L3081027 Trương Thế Hiệp Xét tuyển học bạ 33000262   Nuôi trồng thủy sản 8/10/2000 21,4
28 18L3081028 Võ Quang Hoài Xét tuyển học bạ 34013787   Nuôi trồng thủy sản 7/12/2000 24,6
29 18L3081029 Nguyễn Xuân Hoàng Xét tuyển học bạ 33008040 1 Nuôi trồng thủy sản 2/25/2000 21,4
30 18L3081030 Trần Đức Hoàng Xét tuyển học bạ 33002249   Nuôi trồng thủy sản 7/31/2000 20,6
31 18L3081031 Đàm Quốc Huy Xét tuyển học bạ 33004628 1 Nuôi trồng thủy sản 5/29/2000 23,5
32 18L3081032 Đặng Công Huy Xét tuyển học bạ 33002255 2 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 20,3
33 18L3081033 Nguyễn Văn Hùng Xét tuyển học bạ 31008130   Nuôi trồng thủy sản 5/1/2000 22,4
34 18L3081034 Hồ Hữu Khánh Xét tuyển học bạ 33000928 1 Nuôi trồng thủy sản 1/10/2000 24,3
35 18L3081035 Hồ Băng Kiều Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 1/2/1999 25,9
36 18L3081036 Nguyễn Thị Dáng Kiều Xét tuyển học bạ 33000590   Nuôi trồng thủy sản 7/7/2000 20,4
37 18L3081037 Phạm Thị Lài Xét tuyển học bạ 34012173   Nuôi trồng thủy sản 7/6/2000 22,2
38 18L3081038 Hà Thúc Lâm Xét tuyển học bạ 33002287 1 Nuôi trồng thủy sản 12/15/2000 21,3
39 18L3081039 Nguyễn Văn Linh Xét tuyển học bạ 34009054 1 Nuôi trồng thủy sản 6/10/2000 22,9
40 18L3081040 Hoàng Văn Lộc Xét tuyển học bạ 33001407   Nuôi trồng thủy sản 8/22/2000 24
41 18L3081041 Nguyễn Văn Lộc Xét tuyển học bạ 33001977   Nuôi trồng thủy sản 8/10/2000 23,1
42 18L3081042 Lê Ngọc Lương Xét tuyển học bạ 33000960 1 Nuôi trồng thủy sản 9/29/2000 21,2
43 18L3081043 Nguyễn Văn Lương Xét tuyển học bạ 31003289   Nuôi trồng thủy sản 6/10/2000 22,2
44 18L3081044 Trương Hải Ly Xét tuyển học bạ 33009808   Nuôi trồng thủy sản 7/16/2000 24,1
45 18L3081045 Phan Ngọc Minh Xét tuyển học bạ 33001427 1 Nuôi trồng thủy sản 3/12/2000 22,4
46 18L3081046 Trần Văn Nhật Nam Xét tuyển học bạ 33000635   Nuôi trồng thủy sản 4/23/2000 20,3
47 18L3081047 Phan Thị Ngân Xét tuyển học bạ 40009552 1 Nuôi trồng thủy sản 1/1/2000 23,2
48 18L3081048 Phan Thị Thúy Ngân Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 8/20/1999 23,5
49 18L3081049 Đặng Gia Nghĩa Xét tuyển học bạ 32007032 1 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 23,1
50 18L3081050 Trần Đức Nghĩa Xét tuyển học bạ 33007707 1 Nuôi trồng thủy sản 5/20/1999 22,7
51 18L3081051 Trương Thị Thanh Ngọc Xét tuyển học bạ 32006749   Nuôi trồng thủy sản 7/11/2000 22,3
52 18L3081052 Nguyễn Hữu Nguyện Xét tuyển học bạ 33002007   Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 23,2
53 18L3081053 Võ Doãn Nhã Xét tuyển học bạ 31007433 1 Nuôi trồng thủy sản 10/16/2000 22,9
54 18L3081054 Nguyễn Văn Linh Nhân Xét tuyển học bạ 33006034 2 Nuôi trồng thủy sản 2/20/2000 21,6
55 18L3081055 Phạm Đức Vũ Nhân Xét tuyển học bạ 33006894   Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 21,7
56 18L3081056 Nguyễn Đắc Nhật Xét tuyển học bạ 33002014 1 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 23,4
57 18L3081057 Lê Thị Hiền Nhi Xét tuyển học bạ 33002383 1 Nuôi trồng thủy sản 2/28/2000 23
58 18L3081058 Nguyễn Thị Yến Nhi Xét tuyển học bạ 33009865 2 Nuôi trồng thủy sản 12/24/2000 26,7
59 18L3081059 Trần Thị Nhung Xét tuyển học bạ 33002024 2 Nuôi trồng thủy sản 5/24/2000 21
60 18L3081060 Hồ Quỳnh Như Xét tuyển học bạ 37008559   Nuôi trồng thủy sản 5/25/2000 23,7
61 18L3081061 Hoàng Văn Nông Xét tuyển học bạ 32005122   Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 23,6
62 18L3081062 Đào Ngọc Oanh Xét tuyển học bạ 33006072   Nuôi trồng thủy sản 8/29/2000 22,7
63 18L3081063 Lê Văn Pho Xét tuyển học bạ 33002425 1 Nuôi trồng thủy sản 2/6/2000 20,5
64 18L3081064 Hoàng Tăng Phúc Xét tuyển học bạ 33002431 3 Nuôi trồng thủy sản 12/22/2000 21,4
65 18L3081065 Võ Văn Phúc Xét tuyển học bạ 33009128 2 Nuôi trồng thủy sản 12/13/2000 25
66 18L3081066 Võ Đình Phước Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 12/11/1997 20,8
67 18L3081067 Hồ Phước Quang Xét tuyển học bạ 33002446 1 Nuôi trồng thủy sản 10/13/2000 22,5
68 18L3081068 Lê Văn Quang Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 5/26/1999 21,3
69 18L3081069 Nguyễn Ngọc Quang Xét tuyển học bạ 33000683   Nuôi trồng thủy sản 3/31/2000 21,5
70 18L3081070 Lương Quang Quốc Xét tuyển học bạ KINH   Nuôi trồng thủy sản 8/16/1999 20,4
71 18L3081071 Hồ Văn Rôn Xét tuyển học bạ 33006517 2 Nuôi trồng thủy sản 11/19/2000 22
72 18L3081072 Nguyễn Quang Sanh Xét tuyển học bạ 32007095 1 Nuôi trồng thủy sản 2/24/2000 23,4
73 18L3081073 Lê Thị Thu Sương Xét tuyển học bạ 33001545   Nuôi trồng thủy sản 2/4/2000 23,9
74 18L3081074 Trần Văn Tài Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 3/20/1996 21,1
75 18L3081075 Bùi Văn Tâm Xét tuyển học bạ 32006827 1 Nuôi trồng thủy sản 8/14/2000 23
76 18L3081076 Lê Hửu Tân Xét tuyển học bạ 32005208   Nuôi trồng thủy sản 8/25/2000 20,8
77 18L3081077 Nguyễn Thị Thanh Thanh Xét tuyển học bạ 33005314 1 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 22,4
78 18L3081078 Võ Phi Thanh Xét tuyển học bạ 31007490   Nuôi trồng thủy sản 1/5/2000 21,3
79 18L3081079 Võ Văn Thành Xét tuyển học bạ 33003602 1 Nuôi trồng thủy sản 10/13/2000 24,4
80 18L3081080 Đoàn Thị Thu Thảo Xét tuyển học bạ 32006418   Nuôi trồng thủy sản 6/16/2000 24,9
81 18L3081081 Trần Hữu Thạch Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 6/20/1999 24,7
82 18L3081082 Nguyễn Hữu Thắng Xét tuyển học bạ 32007314   Nuôi trồng thủy sản 3/10/2000 20,5
83 18L3081083 Trần Thanh Thịnh Xét tuyển học bạ 33001113   Nuôi trồng thủy sản 7/10/2000 22,6
84 18L3081084 Phan Thị Thanh Thùy Xét tuyển học bạ 33001825   Nuôi trồng thủy sản 4/2/2000 21,2
85 18L3081085 Phạm Thị Thu Thủy Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 3/30/1999 22,9
86 18L3081086 Nguyễn Phước Toản Xét tuyển học bạ 33001606 1 Nuôi trồng thủy sản 10/23/2000 21
87 18L3081087 Trương Công Tráng Xét tuyển học bạ 33009263   Nuôi trồng thủy sản 6/29/2000 25,3
88 18L3081088 Ngô Thị Diệu Trinh Xét tuyển học bạ 32005307   Nuôi trồng thủy sản 2/10/2000 21
89 18L3081089 Võ Đức Trình Xét tuyển học bạ 33001635 1 Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 21,2
90 18L3081090 Nguyễn Văn Minh Trí Xét tuyển học bạ     Nuôi trồng thủy sản 4/14/1999 23,4
91 18L3081091 Nguyễn Thành Trung Xét tuyển học bạ 33010011   Nuôi trồng thủy sản 11/9/2000 21,9
92 18L3081092 Đặng Văn Trường Xét tuyển học bạ 33001639   Nuôi trồng thủy sản 6/30/2000 21,4
93 18L3081093 Nguyễn Tất Nhật Trường Xét tuyển học bạ 33006630 1 Nuôi trồng thủy sản 8/21/2000 22,9
94 18L3081094 Vi Nhật Trường Xét tuyển học bạ 29023424   Nuôi trồng thủy sản 5/28/2000 21,6
95 18L3081095 Nguyễn Hữu Tú Xét tuyển học bạ 32007878   Nuôi trồng thủy sản 9/20/1999 23,4
96 18L3081096 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Xét tuyển học bạ 33006176 1 Nuôi trồng thủy sản 7/30/2000 21,7
97 18L3081097 Nguyễn Hữu Việt Xét tuyển học bạ 33002131   Nuôi trồng thủy sản 11/10/2000 20,4
98 18L3081098 Trần Văn Vinh Xét tuyển học bạ 31003516 1 Nuôi trồng thủy sản 8/28/2000 22,6
99 18L3081099 Nguyễn Thị Hải Vy Xét tuyển học bạ 33000774   Nuôi trồng thủy sản 7/12/2000 24,3
100 18L3081100 Nguyễn Thị Yến Xét tuyển học bạ 31008400   Nuôi trồng thủy sản 1/8/2000 22,8
101 18L3081101 Hoàng Thị Như ý Xét tuyển học bạ 32006925   Nuôi trồng thủy sản 3/11/2000 22,9
102 18L3081102 Lê Văn An   33002138 1 Nuôi trồng thủy sản 1/8/2000 17
103 18L3081103 Hồ Đăng Tuấn Anh   32006505 1 Nuôi trồng thủy sản 1/20/2000 16,2
104 18L3081104 Lê Đức Anh   33001231 1 Nuôi trồng thủy sản 10/27/2000 13,2
105 18L3081105 Ngô Hoàng Anh   33000792 1 Nuôi trồng thủy sản 3/30/2000 16,6
106 18L3081106 Nguyễn Đình Bảo   33002152 1 Nuôi trồng thủy sản 1/12/2000 16,1
107 18L3081107 Đặng Văn Bi   30003956 1 Nuôi trồng thủy sản 6/1/2000 14,1
108 18L3081108 Lê Công Bình   33002158 1 Nuôi trồng thủy sản 9/17/2000 15,1
109 18L3081109 Ngô Văn Bình   33001882 1 Nuôi trồng thủy sản 5/23/2000 19
110 18L3081110 Đinh Thị Cam   34006008 1 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 17,3
111 18L3081111 Trần Phát Chuẩn   35011596 1 Nuôi trồng thủy sản 3/16/2000 16,2
112 18L3081112 Nguyễn Văn Chung   31003554 3 Nuôi trồng thủy sản 2/15/2000 14,7
113 18L3081113 Vương Hưng Chung   33008878 3 Nuôi trồng thủy sản 9/15/1999 13,5
114 18L3081114 Lê Văn Chưởng   33002638 1 Nuôi trồng thủy sản 2/28/2000 19
115 18L3081115 Trần Quốc Công   34009245 1 Nuôi trồng thủy sản 10/2/2000 16,1
116 18L3081116 Phạm Xuân Cương   31005859 1 Nuôi trồng thủy sản 9/24/2000 16,4
117 18L3081117 Võ Quang Cương   31007290 1 Nuôi trồng thủy sản 10/9/2000 17,3
118 18L3081118 Trương Phước Cường   33005912 1 Nuôi trồng thủy sản 9/29/2000 16,3
119 18L3081119 Huỳnh Thị Dung   33002650 1 Nuôi trồng thủy sản 8/8/2000 13,5
120 18L3081120 Nguyễn Thị Phương Dung   33005456 1 Nuôi trồng thủy sản 11/8/2000 16,4
121 18L3081121 Lê Quốc Duy   33005918 1 Nuôi trồng thủy sản 11/6/2000 16
122 18L3081122 Võ Đình Xuân Duy   32001432 1 Nuôi trồng thủy sản 1/1/2000 14,2
123 18L3081123 Nguyễn Thị Thu Duyên   33001274 1 Nuôi trồng thủy sản 1/7/2000 18,6
124 18L3081124 Phan Văn Dũng   33010093 1 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 14,4
125 18L3081125 Nguyễn Thị Thùy Dương   31005130 1 Nuôi trồng thủy sản 9/12/2000 17,8
126 18L3081126 Trần Đăng Dưỡng   33001277 3 Nuôi trồng thủy sản 3/12/2000 14,5
127 18L3081127 Lê Phước Dự   33001898 1 Nuôi trồng thủy sản 1/19/2000 13
128 18L3081128 Hoàng Giữ Đạt   32006121 1 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 14,3
129 18L3081129 Nguyễn Thanh Đạt   33000845 1 Nuôi trồng thủy sản 4/20/2000 19
130 18L3081130 Nguyễn Văn Đạt   33005922 1 Nuôi trồng thủy sản 12/29/2000 14,2
131 18L3081131 Phan Nguyễn Phúc Đạt   33002195 2 Nuôi trồng thủy sản 7/15/2000 18,8
132 18L3081132 Phan Trần Tiến Đạt   31006380 1 Nuôi trồng thủy sản 8/26/2000 18
133 18L3081133 Hồ Văn Hải Đăng   33006730 1 Nuôi trồng thủy sản 1/23/2000 16,6
134 18L3081134 Cao Hoài Điệp   33002198 1 Nuôi trồng thủy sản 9/19/2000 13,7
135 18L3081135 Nguyễn Đăng Đỉnh   33000848 1 Nuôi trồng thủy sản 9/15/2000 16,3
136 18L3081136 Huỳnh Ngọc Đích   33008903 1 Nuôi trồng thủy sản 3/28/2000 19,1
137 18L3081137 Nguyễn Thành Gun   32007194 1 Nuôi trồng thủy sản 7/28/2000 16,1
138 18L3081138 Trần Tấn Guynh   32006947 1 Nuôi trồng thủy sản 5/3/2000 14,7
139 18L3081139 Lâm Thị Thu Hà   34001062 4 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 17,3
140 18L3081140 Phạm Thị Thanh Hà   33003946 1 Nuôi trồng thủy sản 2/26/2000 16,7
141 18L3081141 Phan Văn Hào   33008000 1 Nuôi trồng thủy sản 12/1/2000 18,9
142 18L3081142 Hồ Văn Hải   33002214 1 Nuôi trồng thủy sản 4/27/2000 21,8
143 18L3081143 Phan Gia Hải   33001304 2 Nuôi trồng thủy sản 11/5/2000 18,5
144 18L3081144 Phạm Thanh Hải   33008919 1 Nuôi trồng thủy sản 7/21/2000 15,8
145 18L3081145 Lê Trọng Hân   33001317 1 Nuôi trồng thủy sản 2/17/2000 23,1
146 18L3081146 Nguyễn Thị Ngọc Hân   34015403 1 Nuôi trồng thủy sản 1/28/2000 14,9
147 18L3081147 Phạm Thị Hằng   32006958 1 Nuôi trồng thủy sản 10/6/2000 16,1
148 18L3081148 Nguyễn Xuân Hiếu   33001928 1 Nuôi trồng thủy sản 7/8/2000 13,6
149 18L3081149 Nguyễn Như Hoàn   33000567 1 Nuôi trồng thủy sản 8/30/1999 16,8
150 18L3081150 Võ Quang Hoàn   31007350 2 Nuôi trồng thủy sản 5/10/2000 19,6
151 18L3081151 Lê Văn Hoàng   33002245 1 Nuôi trồng thủy sản 3/26/2000 15
152 18L3081152 Nguyễn Xuân Sơn Hoàng   33002248 2 Nuôi trồng thủy sản 6/1/2000 14,4
153 18L3081153 Lê Văn Hoạch   33001337 2 Nuôi trồng thủy sản 2/29/2000 14,2
154 18L3081154 Hoàng Trọng Hóa   33001931 1 Nuôi trồng thủy sản 9/18/2000 16,5
155 18L3081155 Võ Viết Hóa   32007209 2 Nuôi trồng thủy sản 11/5/2000 20
156 18L3081156 Phan Văn Huy   33002708 1 Nuôi trồng thủy sản 1/3/2000 15,2
157 18L3081157 Phạm Phúc Huy   33004633 1 Nuôi trồng thủy sản 7/14/2000 13,4
158 18L3081158 Trần Hoàng Huy   33001365 1 Nuôi trồng thủy sản 8/27/2000 17,6
159 18L3081159 Đỗ Đức Hưng   31005586 2 Nuôi trồng thủy sản 11/28/2000 14,1
160 18L3081160 Trần Hoàng Hưng   33005549 1 Nuôi trồng thủy sản 9/26/2000 13,6
161 18L3081161 Trần Thị Diệu Hường   33007249 1 Nuôi trồng thủy sản 3/8/1997 16,3
162 18L3081162 Nguyễn Thanh Hướng   33008078 1 Nuôi trồng thủy sản 4/18/2000 13,4
163 18L3081163 Nguyễn Quang Khải   33008082 3 Nuôi trồng thủy sản 11/1/2000 17
164 18L3081164 Hoàng Vĩnh Kiên   33001959 1 Nuôi trồng thủy sản 9/6/2000 18,3
165 18L3081165 Ngô Lý Lai   32004318 1 Nuôi trồng thủy sản 8/8/2000 17,1
166 18L3081166 Phan Thị Lài   32006996 2 Nuôi trồng thủy sản 7/16/2000 16,3
167 18L3081167 Hà Thúc Lâm   33002287 1 Nuôi trồng thủy sản 12/15/2000 13,5
168 18L3081168 Nguyễn Thị Tùng Lâm   63001477 3 Nuôi trồng thủy sản 2/14/2000 14,9
169 18L3081169 Nguyễn Văn Lâm   29015164 2 Nuôi trồng thủy sản 2/3/2000 13
170 18L3081170 Ksor H' Liêm   38004302 3 Nuôi trồng thủy sản 4/19/2000 17,2
171 18L3081171 Đặng Thanh Linh   32007225 1 Nuôi trồng thủy sản 11/12/2000 14,8
172 18L3081172 Nguyễn Văn Linh   34009054 1 Nuôi trồng thủy sản 6/10/2000 14,6
173 18L3081173 Võ Thị Linh   31003276 1 Nuôi trồng thủy sản 11/22/2000 20,9
174 18L3081174 Đặng Ngọc Thành Long   33005992 1 Nuôi trồng thủy sản 3/2/2000 13,3
175 18L3081175 Nguyễn Văn Long   31003281 2 Nuôi trồng thủy sản 9/20/2000 19,1
176 18L3081176 Nguyễn Văn Lợi   33008599 1 Nuôi trồng thủy sản 4/22/2000 14,9
177 18L3081177 Nguyễn Công Luận   31001020 2 Nuôi trồng thủy sản 4/3/2000 16,3
178 18L3081178 Lê Ngọc Lương   33000960 1 Nuôi trồng thủy sản 9/29/2000 14,7
179 18L3081179 Dương Văn Lực   33004079 1 Nuôi trồng thủy sản 7/1/2000 17,2
180 18L3081180 Hà Văn Lực   33002320 1 Nuôi trồng thủy sản 3/31/2000 15,5
181 18L3081181 Lê Quang Mạnh   31003298 2 Nuôi trồng thủy sản 1/6/2000 16,9
182 18L3081182 Trần Công Minh   33006012 1 Nuôi trồng thủy sản 10/2/2000 15,2
183 18L3081183 Võ Thị Yến My   32007023 2 Nuôi trồng thủy sản 1/2/2000 13,8
184 18L3081184 Mai Thành Nam   33001436 1 Nuôi trồng thủy sản 1/10/2000 17,5
185 18L3081185 Võ Văn Hoài Nam   33004745 1 Nuôi trồng thủy sản 1/3/2000 15,7
186 18L3081186 Đặng Gia Nghĩa   32007032 1 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 15,9
187 18L3081187 Trần Đức Nghĩa   33007707 1 Nuôi trồng thủy sản 5/20/1999 13,5
188 18L3081188 Đoàn Thiện Nhã   33002362 1 Nuôi trồng thủy sản 3/2/2000 16,8
189 18L3081189 Võ Doãn Nhã   31007433 1 Nuôi trồng thủy sản 10/16/2000 15,5
190 18L3081190 Lê Thiên Nhân   32005569 1 Nuôi trồng thủy sản 8/18/2000 14,9
191 18L3081191 Nguyễn Văn Nhân   33001456 1 Nuôi trồng thủy sản 6/5/2000 17,1
192 18L3081192 Nguyễn Văn Linh Nhân   33006034 2 Nuôi trồng thủy sản 2/20/2000 14,7
193 18L3081193 Nguyễn Duy Nhất   33004781 1 Nuôi trồng thủy sản 10/17/2000 16,5
194 18L3081194 Nguyễn Đắc Nhật   33002014 1 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 15,3
195 18L3081195 Đặng Thị Phương Nhi   33002770 1 Nuôi trồng thủy sản 2/28/2000 17,1
196 18L3081196 Nguyễn Thị Kiều Nhi   32002774 1 Nuôi trồng thủy sản 6/5/2000 16,5
197 18L3081197 Nguyễn Thị Yến Nhi   33009865 2 Nuôi trồng thủy sản 12/24/2000 17,1
198 18L3081198 Phan Thị Quỳnh Nhi   33002775 1 Nuôi trồng thủy sản 7/4/2000 17,6
199 18L3081199 Trần Thị Hồng Ny   33008240 1 Nuôi trồng thủy sản 3/25/2000 14,2
200 18L3081200 Dương Thị Kiều Oanh   32007066 3 Nuôi trồng thủy sản 2/25/2000 15,2
201 18L3081201 Nguyễn Thị Kim Oanh   32007068 1 Nuôi trồng thủy sản 8/24/2000 16,5
202 18L3081202 Lê Văn Pho   33002425 1 Nuôi trồng thủy sản 2/6/2000 13,6
203 18L3081203 Phạm Hoàng Thanh Phúc   33010337 1 Nuôi trồng thủy sản 8/8/2000 14,5
204 18L3081204 Trần Hữu Phúc   33002434 4 Nuôi trồng thủy sản 5/27/2000 13,8
205 18L3081205 Ngô Ngọc Minh Quang   33002447 2 Nuôi trồng thủy sản 5/19/2000 13
206 18L3081206 Nguyễn Đức Quang   33000682 1 Nuôi trồng thủy sản 8/2/2000 20,1
207 18L3081207 Hà Văn Quân   33002451 1 Nuôi trồng thủy sản 5/3/2000 13,4
208 18L3081208 Lê Viết Quân   33006090 1 Nuôi trồng thủy sản 10/2/2000 18
209 18L3081209 Nguyễn Đắc Quốc   33001524 1 Nuôi trồng thủy sản 11/15/2000 16,9
210 18L3081210 Trần Nguyễn Quốc   34011543 1 Nuôi trồng thủy sản 4/10/2000 13,4
211 18L3081211 Lê Ngọc Quý   28032413 1 Nuôi trồng thủy sản 2/18/2000 16,1
212 18L3081212 Nguyễn Công Quý   33002454 4 Nuôi trồng thủy sản 10/23/1999 16,8
213 18L3081213 Nguyễn Hữu Rin   33002827 1 Nuôi trồng thủy sản 11/15/2000 16,2
214 18L3081214 Hồ Văn Rôn   33006517 2 Nuôi trồng thủy sản 11/19/2000 14
215 18L3081215 Lê Hoàng Thanh Sang   33002064 1 Nuôi trồng thủy sản 11/1/1999 14,7
216 18L3081216 Nguyễn Minh Sang   33005727 1 Nuôi trồng thủy sản 1/21/2000 17,2
217 18L3081217 Nguyễn Quang Sanh   32007095 1 Nuôi trồng thủy sản 2/24/2000 13,8
218 18L3081218 Ngô Văn Sinh   32007097 2 Nuôi trồng thủy sản 10/26/2000 16,3
219 18L3081219 Nguyễn Văn Soạn   33001538 1 Nuôi trồng thủy sản 1/30/2000 17,4
220 18L3081220 Nguyễn Đình Sơn   33001540 2 Nuôi trồng thủy sản 8/20/2000 18,2
221 18L3081221 Nguyễn Thị Sương   34013559 1 Nuôi trồng thủy sản 10/10/2000 18,4
222 18L3081222 Nguyễn Thị Tại   34011558 2 Nuôi trồng thủy sản 2/12/2000 16,8
223 18L3081223 Trần Bình Tây   33008743 1 Nuôi trồng thủy sản 9/18/2000 14,9
224 18L3081224 Trần Văn Tây   34005789 1 Nuôi trồng thủy sản 3/8/2000 17,2
225 18L3081225 Đoàn Phú Tấn   33001811 2 Nuôi trồng thủy sản 2/9/2000 18,6
226 18L3081226 Đoàn Trương Tấn   34002187 1 Nuôi trồng thủy sản 8/16/2000 15,3
227 18L3081227 Lê Trường Thanh   33009196 1 Nuôi trồng thủy sản 1/6/2000 19,2
228 18L3081228 Võ Văn Thành   33003602 1 Nuôi trồng thủy sản 10/13/2000 14,7
229 18L3081229 Nguyễn Thị Thắm   29031268 1 Nuôi trồng thủy sản 5/6/2000 14,7
230 18L3081230 Dương Quang Thắng   32007115 5 Nuôi trồng thủy sản 4/3/2000 18,2
231 18L3081231 Nguyễn Văn Thắng   33004323 1 Nuôi trồng thủy sản 12/28/2000 13,5
232 18L3081232 Nguyễn Sanh Thiện   33002506 1 Nuôi trồng thủy sản 1/2/2000 16,6
233 18L3081233 Đặng Văn Thìn   33002509 1 Nuôi trồng thủy sản 5/8/2000 14,8
234 18L3081234 Hà Văn Thìn   33010407 4 Nuôi trồng thủy sản 12/5/2000 18,3
235 18L3081235 Trần Kiêm Thìn   33002514 1 Nuôi trồng thủy sản 12/30/2000 17,2
236 18L3081236 Trần Gia Thịnh   32007319 1 Nuôi trồng thủy sản 12/16/2000 15,2
237 18L3081237 Lê ích Thôi   33002515 2 Nuôi trồng thủy sản 8/25/1999 13,8
238 18L3081238 Mai Thị Thôi   33001824 1 Nuôi trồng thủy sản 2/9/2000 14,1
239 18L3081239 Nguyễn Minh Thuấn   31005354 1 Nuôi trồng thủy sản 7/11/2000 14
240 18L3081240 Lê Thị Thanh Thủy   33010418 1 Nuôi trồng thủy sản 9/16/2000 14,1
241 18L3081241 Lê Quang Tiến   33000734 2 Nuôi trồng thủy sản 11/5/2000 15,9
242 18L3081242 Võ Quang Nhật Tiến   63002313 2 Nuôi trồng thủy sản 11/29/2000 16,2
243 18L3081243 Hồ Trần Tiệp   32007334 2 Nuôi trồng thủy sản 2/22/2000 14,6
244 18L3081244 Nghiêm Trọng Tín   04005984 3 Nuôi trồng thủy sản 11/14/2000 15
245 18L3081245 Nguyễn Phước Toản   33001606 1 Nuôi trồng thủy sản 10/23/2000 14,2
246 18L3081246 Đoàn Thị Thùy Trang   33000177 1 Nuôi trồng thủy sản 5/9/2000 14,7
247 18L3081247 Lê Chí Vĩnh Trường   32007148 1 Nuôi trồng thủy sản 4/27/2000 16
248 18L3081248 Nguyễn Tất Nhật Trường   33006630 1 Nuôi trồng thủy sản 8/21/2000 13,9
249 18L3081249 Phạm Quốc Tuấn   33002570 1 Nuôi trồng thủy sản 10/23/2000 18,8
250 18L3081250 Võ Quang Tùng   32007899 2 Nuôi trồng thủy sản 9/18/1999 20,8
251 18L3081251 Nguyễn Thị Mỹ Uyên   33006176 1 Nuôi trồng thủy sản 7/30/2000 14,5
252 18L3081252 Nguyễn Thị Thu Uyên   32007350 3 Nuôi trồng thủy sản 11/6/1999 17,3
253 18L3081253 Trần Đình Văn   34000946 1 Nuôi trồng thủy sản 7/18/2000 14,7
254 18L3081254 Trần Bảo Việt   33001867 1 Nuôi trồng thủy sản 6/3/2000 14,3
255 18L3081255 Lê Bá Quang Vinh   33007519 1 Nuôi trồng thủy sản 11/27/1999 20,5
256 18L3081256 Ngô Thị Vĩ   34005955 1 Nuôi trồng thủy sản 8/28/2000 19,3
257 18L3081257 Lê Triệu Vỷ   32003058 4 Nuôi trồng thủy sản 9/26/2000 15,6
258 18L3081258 Nguyễn Tuấn Vỹ   33001673 1 Nuôi trồng thủy sản 2/29/2000 16,3
259 18L3081259 Tô Hữu Vỹ   33007093 1 Nuôi trồng thủy sản 7/2/2000 18,7
260 18L3081260 Phạm Thị Như ý   32007172 1 Nuôi trồng thủy sản 10/6/2000 17,2

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay1,830
  • Tháng hiện tại96,613
  • Tổng lượt truy cập3,465,928
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây