[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Kỹ thuật cơ – điện tử

Chủ nhật - 05/08/2018 16:45
STT Mã sinh viên Họ và tên Số báo danh NV Ngành Ngày sinh Tổng ưu tiên
1 18L1041001 Nguyễn Tuấn Anh 30009023 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/21/2000 15,3
2 18L1041002 Nguyễn Hữu Bảo 33008470 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/16/2000 14,4
3 18L1041003 Lê Hồng Chung 33006707 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 10/9/2000 15,4
4 18L1041004 Trần Duy Chung 31003102 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/1/2000 13,6
5 18L1041005 Nguyễn Văn Minh Công 33009655 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/11/2000 16,2
6 18L1041006 Trần Văn Cường 31005463 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 2/15/2000 17,05
7 18L1041007 Phan Văn Duy 34009271 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/19/2000 14,35
8 18L1041008 Ngô Đức Dự 33000836 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/29/2000 14,05
9 18L1041009 Nguyễn Văn Đạc 33000533 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/25/2000 14,65
10 18L1041010 Nguyễn Thành Đạt 33006726 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/27/2000 19,05
11 18L1041011 Nguyễn Trọng Đạt 33002193 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 11/25/2000 17,1
12 18L1041012 Nguyễn Văn Đô 34014685 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/3/2000 16,9
13 18L1041013 Dương Hồng Đức 34010031 5 Kỹ thuật cơ - điện tử 10/7/2000 14,35
14 18L1041014 Đoàn Thanh Đức 32005407 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/12/2000 13,15
15 18L1041015 Lê Hữu Hào 33001308 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 2/8/2000 15,95
16 18L1041016 Lê Nhật Hiếu 31000688 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 2/29/2000 14,9
17 18L1041017 Nguyễn Bá Hiếu 33008026 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 12/4/2000 15,25
18 18L1041018 Nguyễn Hữu Anh Hiếu 33008529 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/5/2000 13,8
19 18L1041019 Trần Văn Hiếu 33000879 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/3/2000 15,75
20 18L1041020 Lê Hoàng 34009342 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 5/7/2000 14,2
21 18L1041021 Nguyễn Huy Hoàng 34013788 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/18/2000 13,2
22 18L1041022 Tôn Thất Minh Hoàng 33005190 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 8/26/2000 15,45
23 18L1041023 Võ Văn Quốc Hoàng 33003147 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 8/10/2000 16,55
24 18L1041024 Bùi Quang Hòa 33003134 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/5/2000 13,75
25 18L1041025 Nguyễn Hữu Hòa 35001976 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/18/2000 15,45
26 18L1041026 Đỗ Nguyên Hoàng Huy 34004876 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 12/6/2000 15,35
27 18L1041027 Hà Văn Huy 31005195 3 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/17/2000 19,2
28 18L1041028 Ngô Đạt Hưng 33001736 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/19/2000 18,9
29 18L1041029 Nguyễn Đức Duy Hưng 33005545 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/3/2000 14,1
30 18L1041030 Nguyễn Lương Hưng 32002327 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 10/11/2000 15,1
31 18L1041031 Trần Kiêm Hưởng 33001954 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3/31/2000 16,15
32 18L1041032 Nguyễn Thanh Hữu 34010560 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3/6/2000 16,05
33 18L1041033 Lê Viết Quốc Khánh 33005558 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/2/2000 13,8
34 18L1041034 Nguyễn Phú Khánh 32005484 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 11/7/2000 13,9
35 18L1041035 Nguyễn Tấn Khoa 33002280 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 2/4/2000 15,5
36 18L1041036 Trần Đăng Khoa 33001746 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/15/2000 17,8
37 18L1041037 Phạm Văn Kiệt 33008099 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/28/2000 16,9
38 18L1041038 Nguyễn Hồng Kỳ 31004109 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/15/1999 16,2
39 18L1041039 Từ Hoàng Thanh Lâm 38001989 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/13/2000 14,7
40 18L1041040 Phan Công Nhật Linh 33000599 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 12/19/2000 17,25
41 18L1041041 Phạm Bá Linh 33000598 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/7/2000 16,4
42 18L1041042 Hà Văn Long 33006369 3 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/20/2000 15,1
43 18L1041043 Nguyễn Thanh Long 33002316 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/29/2000 16,1
44 18L1041044 Trương Hoàng Phi Long 33005998 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 2/6/2000 16,3
45 18L1041045 Tống Phước Lợi 33009804 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/17/2000 17,6
46 18L1041046 Nguyễn Bình Minh 33001984 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 12/22/2000 18,8
47 18L1041047 Nguyễn Thanh Nam 33003348 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 8/17/2000 14,2
48 18L1041048 Hà Văn Ngọc 33002353 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/20/2000 14,85
49 18L1041049 Đào Khắc Nhàn 30015934 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/10/1999 13,8
50 18L1041050 Nguyễn Văn Phi 33004845 4 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/8/2000 17,85
51 18L1041051 Nguyễn Văn Phi 33006937 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3/11/2000 14,5
52 18L1041052 Trần Ngọc Phong 33009494 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/1/2000 17,65
53 18L1041053 Đặng Ngọc Phước 33001800 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/26/2000 19,9
54 18L1041054 Nguyễn Ngọc Phước 32005603 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/21/2000 14,65
55 18L1041055 Đỗ Văn Nhật Quang 33002814 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/15/2000 17,15
56 18L1041056 Nguyễn Đăng Quang 33005708 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3/28/2000 14,1
57 18L1041057 Nguyễn Văn Quang 35001207 5 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/18/2000 13,05
58 18L1041058 Trần Duy Nhật Quang 33008286 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 8/25/2000 13,65
59 18L1041059 Võ Phước Quang 31008267 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/28/2000 16,9
60 18L1041060 Trần Đình Quyết 30000467 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 6/20/2000 15,05
61 18L1041061 Nguyễn Văn Qúy 33008289 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/1/2000 13,25
62 18L1041062 Lê Tấn Sang 33000694 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/1/2000 14,3
63 18L1041063 Đặng Ngọc Sơn 33004902 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 2/22/2000 14,75
64 18L1041064 Đặng Minh Tài 33009527 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/20/2000 15,5
65 18L1041065 Nguyễn Thao 33002483 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/19/2000 13,65
66 18L1041066 Phạm Hồng Thái 33001553 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/24/2000 13,35
67 18L1041067 Nguyễn Văn Thiện 33002507 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/9/2000 18
68 18L1041068 Trần Đức Thiện 33002087 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 11/7/2000 14,7
69 18L1041069 Lê Quý Xuân Thịnh 33009957 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/15/2000 16,15
70 18L1041070 Lê Bá Thọ 32007320 3 Kỹ thuật cơ - điện tử 10/15/2000 13,4
71 18L1041071 Trần Viết Tiến 33000735 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/13/2000 18,3
72 18L1041072 Nguyễn Văn Phước Toàn 32007139 4 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/24/2000 14,25
73 18L1041073 Nguyễn Quốc Toản 29018464 5 Kỹ thuật cơ - điện tử 2/2/2000 13,75
74 18L1041074 Văn Đức Triệu 33001629 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 9/2/2000 15,85
75 18L1041075 Nguyễn Hoàng Trí 34000401 3 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/3/2000 15,3
76 18L1041076 Trần Văn Trí 33010803 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 10/15/2000 14,8
77 18L1041077 Dương Văn Trọng 33002116 2 Kỹ thuật cơ - điện tử 10/24/2000 13
78 18L1041078 Hoàng Đại Trung 31008367 3 Kỹ thuật cơ - điện tử 4/27/2000 13,35
79 18L1041079 Nguyễn Văn Thành Trung 33011448 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/30/2000 16,55
80 18L1041080 Trần Văn Tuân 34010392 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/18/2000 15,25
81 18L1041081 Nguyễn Hữu Tưởng 33002127 3 Kỹ thuật cơ - điện tử 12/2/2000 16,3
82 18L1041082 Trương Nguyên Vũ 33007087 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3/21/2000 15,5
83 18L1041083 Trương Quang Long Vũ 33010039 3 Kỹ thuật cơ - điện tử 7/31/2000 18,2
84 18L1041084 Lê Viết ý 33005398 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 10/20/2000 14,45
85 18L1041085 Phan Thanh ý 33009305 1 Kỹ thuật cơ - điện tử 1/27/2000 13,85

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay7,716
  • Tháng hiện tại102,071
  • Tổng lượt truy cập3,471,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây