[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Công nghệ thực phẩm

Chủ nhật - 05/08/2018 16:43
[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Công nghệ thực phẩm
STT Mã sinh viên Họ và tên Số báo danh NV Ngành Ngày sinh Tổng ưu tiên
1 18L1031001 Lâm Thị Huyền An 33000786 1 Công nghệ thực phẩm 3/29/2000 17,2
2 18L1031002 Đặng Lê Anh 33002618 1 Công nghệ thực phẩm 4/23/2000 19,9
3 18L1031003 Hoàng Thị Tuyết Anh 33010506 2 Công nghệ thực phẩm 12/10/2000 15,55
4 18L1031004 Hồ Thị Nhật Anh 32007370 1 Công nghệ thực phẩm 10/20/1999 19,55
5 18L1031005 Phan Thị Ngọc Anh 33001236 2 Công nghệ thực phẩm 11/25/2000 15,75
6 18L1031006 Trần Thị Tuyết Anh 33007109 3 Công nghệ thực phẩm 2/24/1997 16,5
7 18L1031007 Đặng Thị Kim ánh 33001685 2 Công nghệ thực phẩm 9/3/2000 19,25
8 18L1031008 Hoàng Thị Ngọc ánh 32001409 1 Công nghệ thực phẩm 4/17/2000 16
9 18L1031009 Nguyễn Thị Ngọc ánh 33000507 1 Công nghệ thực phẩm 8/22/2000 19,6
10 18L1031010 Trần Thị ánh 33006218 1 Công nghệ thực phẩm 3/17/2000 17,4
11 18L1031011 Võ Thị Ngọc ánh 33006691 1 Công nghệ thực phẩm 5/18/2000 18,45
12 18L1031012 Phạm Bá Tâm Ân 33006693 1 Công nghệ thực phẩm 7/4/2000 16,1
13 18L1031013 Phan Thanh Bình 33002628 1 Công nghệ thực phẩm 6/20/2000 16,8
14 18L1031014 Lê Thị Bích 33000513 2 Công nghệ thực phẩm 5/1/2000 16,25
15 18L1031015 Võ Thị Ngọc Bích 33010851 1 Công nghệ thực phẩm 3/21/2000 18,55
16 18L1031016 Phan Thị Bông 32006546 1 Công nghệ thực phẩm 2/1/2000 17,75
17 18L1031017 Lê Công Cảnh 33000515 1 Công nghệ thực phẩm 8/6/2000 19,35
18 18L1031018 Ngô Thị Kim Chi 33009324 1 Công nghệ thực phẩm 9/16/2000 17,2
19 18L1031019 Nguyễn Thị Chi 29022543 1 Công nghệ thực phẩm 2/11/2000 18,65
20 18L1031020 Bùi Chơn 33000818 1 Công nghệ thực phẩm 8/24/2000 18,1
21 18L1031021 Hoàng Chí Cường 32006109 3 Công nghệ thực phẩm 2/26/2000 17,2
22 18L1031022 Nguyễn Thị Diệu 34011699 1 Công nghệ thực phẩm 9/7/2000 17,25
23 18L1031023 Trần Thị Xuân Diệu 34011700 2 Công nghệ thực phẩm 8/4/2000 18,35
24 18L1031024 Hoàng Thị Thùy Dinh 33000525 1 Công nghệ thực phẩm 1/17/2000 17,8
25 18L1031025 Hoàng Thị Hồng Dung 32001428 1 Công nghệ thực phẩm 5/8/2000 16
26 18L1031026 Đinh Thị Mỹ Duyên 33008893 3 Công nghệ thực phẩm 1/8/2000 17,35
27 18L1031027 Hoàng Thị Thùy Dương 33002183 1 Công nghệ thực phẩm 1/9/2000 17,4
28 18L1031028 Trần Thị Linh Đan 33001280 1 Công nghệ thực phẩm 10/8/2000 17,05
29 18L1031029 Nguyễn Thị Hương Giang 04005618 2 Công nghệ thực phẩm 1/6/2000 15,55
30 18L1031030 Nguyễn Thị Thu Hà 33000548 1 Công nghệ thực phẩm 4/6/2000 16,45
31 18L1031031 Phan Thị Thu Hà 31002304 5 Công nghệ thực phẩm 4/29/2000 17,5
32 18L1031032 Phạm Thị Thu Hà 33007989 2 Công nghệ thực phẩm 8/29/2000 16,9
33 18L1031033 Hồ Hoàng Anh Hào 33006738 1 Công nghệ thực phẩm 6/7/2000 15,55
34 18L1031034 Nguyễn Thành Hào 33007998 2 Công nghệ thực phẩm 2/21/2000 16,7
35 18L1031035 Trần Phước Hào 33009699 2 Công nghệ thực phẩm 11/3/2000 18,45
36 18L1031036 Huỳnh Văn Hải 34015398 1 Công nghệ thực phẩm 1/2/2000 19,7
37 18L1031037 Thân Thị Hải 29031022 2 Công nghệ thực phẩm 2/22/2000 16,45
38 18L1031038 Nguyễn Thị Thu Hảo 33010136 1 Công nghệ thực phẩm 4/17/2000 16,95
39 18L1031039 Phan Thị Hảo 33002684 1 Công nghệ thực phẩm 2/3/2000 19,85
40 18L1031040 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 33009694 1 Công nghệ thực phẩm 11/7/2000 19,65
41 18L1031041 Lê Thị Hằng 32006957 1 Công nghệ thực phẩm 6/21/2000 18,1
42 18L1031042 Nguyễn Thị Hằng 31003156 1 Công nghệ thực phẩm 7/1/2000 16,9
43 18L1031043 Nguyễn Thị Thu Hằng 33005503 3 Công nghệ thực phẩm 3/7/2000 17,95
44 18L1031044 Hoàng Thị Thu Hiền 33003968 1 Công nghệ thực phẩm 1/24/2000 17,05
45 18L1031045 Huỳnh Thị Hiền 34010959 1 Công nghệ thực phẩm 9/26/2000 16
46 18L1031046 Ngô Thị Thu Hiền 34009318 2 Công nghệ thực phẩm 6/5/2000 15,25
47 18L1031047 Nguyễn Thị Diệu Hiền 32005432 4 Công nghệ thực phẩm 11/18/2000 16,25
48 18L1031048 Nguyễn Thị Diệu Hiền 33010147 1 Công nghệ thực phẩm 5/23/2000 15,5
49 18L1031049 Nguyễn Thị Thu Hiền 33010150 1 Công nghệ thực phẩm 2/4/2000 16,05
50 18L1031050 Trần Thị Hiền 30012283 1 Công nghệ thực phẩm 1/10/2000 17,7
51 18L1031051 Đào Thị Hiến 30009178 1 Công nghệ thực phẩm 6/19/2000 17,45
52 18L1031052 Hoàng Trần Hiếu 34009753 3 Công nghệ thực phẩm 3/29/2000 18,65
53 18L1031053 Nguyễn Văn Hiếu 33006754 1 Công nghệ thực phẩm 3/16/2000 19
54 18L1031054 Lê Nguyễn Thị Hoa 33000881 2 Công nghệ thực phẩm 6/24/2000 17,15
55 18L1031055 Lê Thị Quỳnh Hoa 32000637 1 Công nghệ thực phẩm 8/3/2000 18,6
56 18L1031056 Nguyễn Văn Hoà 33011320 3 Công nghệ thực phẩm 6/12/2000 15,05
57 18L1031057 Lê Thị Thanh Hoài 33001932 1 Công nghệ thực phẩm 10/9/2000 17,75
58 18L1031058 Nguyễn Bá Hoàng 33006311 2 Công nghệ thực phẩm 1/7/2000 17,95
59 18L1031059 Hồ Thị Minh Hòa 33002241 1 Công nghệ thực phẩm 11/22/2000 18,1
60 18L1031060 Nguyễn Thị Minh Hòa 31003184 1 Công nghệ thực phẩm 12/10/2000 18,7
61 18L1031061 Trần Thị Diệu Hòa 33000566 1 Công nghệ thực phẩm 10/16/2000 21,45
62 18L1031062 Võ Thị Thanh Hòa 33010159 1 Công nghệ thực phẩm 11/1/2000 15,05
63 18L1031063 Nguyễn Văn Hóa 32001466 1 Công nghệ thực phẩm 6/27/1998 17,3
64 18L1031064 Võ Văn Học 33008940 1 Công nghệ thực phẩm 4/6/2000 17,8
65 18L1031065 Nguyễn Quang Huy 31004080 2 Công nghệ thực phẩm 9/23/2000 15,95
66 18L1031066 Nguyễn Văn Huy 33002260 2 Công nghệ thực phẩm 10/23/2000 18,8
67 18L1031067 Phan Quang Huy 30011697 2 Công nghệ thực phẩm 9/20/2000 15,65
68 18L1031068 Nguyễn Thị Huyền 29001765 1 Công nghệ thực phẩm 9/5/2000 18,25
69 18L1031069 Nguyễn Thị ánh Huyền 33000905 1 Công nghệ thực phẩm 5/20/2000 16,05
70 18L1031070 Nguyễn Thị Thu Huyền 32001484 2 Công nghệ thực phẩm 3/5/2000 18,55
71 18L1031071 Nguyễn Thị Thu Huyền 33004640 1 Công nghệ thực phẩm 10/11/2000 15,45
72 18L1031072 Phạm Thị Thu Huyền 33000285 1 Công nghệ thực phẩm 7/8/2000 15,85
73 18L1031073 Hồ Thị Thanh Hương 33000290 3 Công nghệ thực phẩm 2/16/2000 15,65
74 18L1031074 Phạm Thị Thu Hương 35000293 3 Công nghệ thực phẩm 2/13/2000 15,95
75 18L1031075 Trần Dương Thị Diệu Hương 33010939 2 Công nghệ thực phẩm 5/28/2000 19,4
76 18L1031076 Trần Thị Kiều Hương 34011008 1 Công nghệ thực phẩm 10/13/2000 15,9
77 18L1031077 Võ Thị Hương 32005475 1 Công nghệ thực phẩm 3/10/2000 16,4
78 18L1031078 Dương Văn Khánh 33008087 1 Công nghệ thực phẩm 10/10/2000 16,8
79 18L1031079 Dương Vũ Quốc Khánh 33008088 1 Công nghệ thực phẩm 8/8/2000 17,25
80 18L1031080 Trần Nguyễn Quốc Khánh 33008569 3 Công nghệ thực phẩm 9/3/2000 15,75
81 18L1031081 Đặng Thúy Lan 38008615 1 Công nghệ thực phẩm 11/28/1999 20
82 18L1031082 Huỳnh Thị Thanh Lài 33001749 1 Công nghệ thực phẩm 1/10/2000 18,45
83 18L1031083 Cao Thị Liên 29017002 3 Công nghệ thực phẩm 2/8/2000 17,7
84 18L1031084 Hồ Thị Hoài Liên 33002290 2 Công nghệ thực phẩm 12/25/2000 16,8
85 18L1031085 Nguyễn Thị Ngọc Ling 33001966 1 Công nghệ thực phẩm 5/8/2000 21,95
86 18L1031086 Đặng Thị Thanh Linh 34012185 1 Công nghệ thực phẩm 1/5/2000 15,35
87 18L1031087 Đặng Thị Thùy Linh 30009272 1 Công nghệ thực phẩm 5/15/2000 16,35
88 18L1031088 Đinh Thị Mỹ Linh 33004680 1 Công nghệ thực phẩm 9/1/2000 18
89 18L1031089 Tống Thị Thùy Linh 33009787 2 Công nghệ thực phẩm 10/18/2000 20,85
90 18L1031090 Trần Văn Linh 30003306 2 Công nghệ thực phẩm 4/19/2000 19,4
91 18L1031091 Võ Thị Yến Linh 40015814 2 Công nghệ thực phẩm 3/23/2000 16,8
92 18L1031092 Phan Thị Lí 35001593 1 Công nghệ thực phẩm 12/28/2000 17,8
93 18L1031093 Bùi Hoàng Đại Long 33001759 1 Công nghệ thực phẩm 3/14/2000 17,8
94 18L1031094 Lê Văn Long 34006462 3 Công nghệ thực phẩm 7/25/2000 17,2
95 18L1031095 Nguyễn Anh Long 33006830 1 Công nghệ thực phẩm 8/4/2000 16,4
96 18L1031096 Nguyễn Văn Long 04004235 2 Công nghệ thực phẩm 9/22/2000 16,25
97 18L1031097 Phan Hữu Long 33006835 1 Công nghệ thực phẩm 9/29/1999 16,4
98 18L1031098 Võ Thị Kỷ Lộc 33004712 1 Công nghệ thực phẩm 11/5/1999 17,55
99 18L1031099 Nguyễn Thị Thu Lợi 40009521 1 Công nghệ thực phẩm 8/4/2000 16,75
100 18L1031100 Hoàng Thị Hồng Lựu 31003292 1 Công nghệ thực phẩm 10/28/2000 18,35
101 18L1031101 Nguyễn Thị Lựu 35001616 2 Công nghệ thực phẩm 9/29/2000 15,85
102 18L1031102 Hoàng Thị Hương Ly 32003275 1 Công nghệ thực phẩm 5/15/2000 16,05
103 18L1031103 Nguyễn Thị Bích Ly 33009805 2 Công nghệ thực phẩm 10/2/2000 17
104 18L1031104 Trần Thị Ly 33000964 1 Công nghệ thực phẩm 8/16/2000 17,35
105 18L1031105 Trần Thị Khánh Ly 32001527 1 Công nghệ thực phẩm 4/20/2000 20,2
106 18L1031106 Huỳnh Thị Mai 33010994 3 Công nghệ thực phẩm 2/13/2000 18,65
107 18L1031107 Trần Thị Hồng Mai 40003914 2 Công nghệ thực phẩm 11/10/2000 15,75
108 18L1031108 Lương Thị Minh 63002102 1 Công nghệ thực phẩm 7/17/2000 17,55
109 18L1031109 Tạ Trương Nhật Minh 33000332 2 Công nghệ thực phẩm 1/26/2000 19,3
110 18L1031110 Trương Duy Minh 33000111 1 Công nghệ thực phẩm 2/3/2000 18,15
111 18L1031111 Văn Thị Ngọc Mơ 33001430 1 Công nghệ thực phẩm 6/26/2000 17,1
112 18L1031112 Huỳnh Công Trà My 33004110 1 Công nghệ thực phẩm 6/24/2000 17,6
113 18L1031113 Lê Thị Diễm My 33000979 1 Công nghệ thực phẩm 5/25/2000 17,95
114 18L1031114 Dương Công Thế Mỹ 33002337 1 Công nghệ thực phẩm 12/23/2000 16,15
115 18L1031115 Trần Thị Mỹ 34000205 3 Công nghệ thực phẩm 5/9/2000 16,4
116 18L1031116 Trần Văn Hoài Nam 33008158 1 Công nghệ thực phẩm 6/16/2000 15,15
117 18L1031117 Bùi Thị Thúy Nga 34011847 2 Công nghệ thực phẩm 4/23/2000 18,1
118 18L1031118 Ngô Thị Thanh Nga 33011018 3 Công nghệ thực phẩm 3/3/2000 16,8
119 18L1031119 Nguyễn Thị Thanh Nga 36003626 1 Công nghệ thực phẩm 1/23/2000 15,6
120 18L1031120 Võ Thị Thu Nga 39002630 1 Công nghệ thực phẩm 5/5/2000 18,6
121 18L1031121 Hồ Thị Thanh Ngân 37016763 1 Công nghệ thực phẩm 9/10/2000 17
122 18L1031122 Nguyễn Thị Thanh Ngân 33010268 2 Công nghệ thực phẩm 9/22/2000 20,35
123 18L1031123 Phan Kim Ngân 33005620 1 Công nghệ thực phẩm 11/26/2000 16,3
124 18L1031124 Phạm Ngọc Ngân 04003198 5 Công nghệ thực phẩm 1/25/1999 17,3
125 18L1031125 Hồ Thị Kim Ngoan 33001439 1 Công nghệ thực phẩm 7/1/2000 19,65
126 18L1031126 Ngô Thị Ngọc 33010275 1 Công nghệ thực phẩm 6/11/2000 17,5
127 18L1031127 Lê Thị Thảo Nguyên 33006026 1 Công nghệ thực phẩm 7/27/2000 18,6
128 18L1031128 Nguyễn Thị Nguyệt 32007039 1 Công nghệ thực phẩm 6/11/2000 18,5
129 18L1031129 Phan Thị ánh Nguyệt 34014472 1 Công nghệ thực phẩm 1/2/2000 16,55
130 18L1031130 Vũ Minh Nguyệt 33000121 1 Công nghệ thực phẩm 1/1/2000 18,05
131 18L1031131 Trần Thị Thanh Nhản 33001455 3 Công nghệ thực phẩm 4/8/2000 15
132 18L1031132 Nguyễn Thị Phong Nhã 32002741 3 Công nghệ thực phẩm 2/22/2000 17,7
133 18L1031133 Đinh Viết Nhân 33009845 2 Công nghệ thực phẩm 1/6/2000 15,7
134 18L1031134 Nguyễn Thị Hoài Nhân 34011105 4 Công nghệ thực phẩm 5/1/2000 16,35
135 18L1031135 Trương Viết Nhân 33008650 2 Công nghệ thực phẩm 5/6/2000 15,5
136 18L1031136 Nguyễn Long Nhật 30014894 5 Công nghệ thực phẩm 11/20/2000 16,45
137 18L1031137 Hồ Thị Quỳnh Nhi 33002382 1 Công nghệ thực phẩm 5/7/2000 17,1
138 18L1031138 Lê Minh Nhi 33002774 1 Công nghệ thực phẩm 7/19/2000 15,65
139 18L1031139 Lê Thị Thu Nhi 33001785 1 Công nghệ thực phẩm 5/18/2000 15,6
140 18L1031140 Lê Thị Tuyết Nhi 33002017 1 Công nghệ thực phẩm 8/5/2000 19,6
141 18L1031141 Lê Thị Uyên Nhi 33004183 1 Công nghệ thực phẩm 1/7/2000 19,75
142 18L1031142 Lê Thị Yến Nhi 33001470 1 Công nghệ thực phẩm 1/7/2000 16,65
143 18L1031143 Nguyễn Thị Thúy Nhi 33009465 3 Công nghệ thực phẩm 9/25/2000 18,45
144 18L1031144 Nguyễn Thị Yến Nhi 32007051 1 Công nghệ thực phẩm 5/6/2000 15,45
145 18L1031145 Nguyễn Viết ý Nhi 34014866 2 Công nghệ thực phẩm 10/1/2000 15,65
146 18L1031146 Trần Thị Thảo Nhi 32007056 2 Công nghệ thực phẩm 8/19/2000 18,15
147 18L1031147 Văn Thị ánh Nhi 34005717 1 Công nghệ thực phẩm 12/3/2000 17,55
148 18L1031148 Võ Ngọc Quỳnh Nhi 33006058 2 Công nghệ thực phẩm 9/8/2000 16,25
149 18L1031149 Hoàng Thị Cẩm Nhung 33002405 3 Công nghệ thực phẩm 8/6/2000 17,1
150 18L1031150 Lê Thị Mỹ Nhung 33004832 1 Công nghệ thực phẩm 3/2/2000 18,4
151 18L1031151 Nguyễn Thị Bích Nhung 33011059 1 Công nghệ thực phẩm 12/26/1999 18,9
152 18L1031152 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 33003458 2 Công nghệ thực phẩm 1/1/2000 18,65
153 18L1031153 Trần Thị Tuyết Nhung 36001479 2 Công nghệ thực phẩm 5/20/2000 17,55
154 18L1031154 Lê Thị Quỳnh Như 33008229 1 Công nghệ thực phẩm 2/11/2000 18
155 18L1031155 Trần Thị Kim Như 33001497 2 Công nghệ thực phẩm 2/19/2000 19,1
156 18L1031156 Nguyễn Thị Ni 33009481 1 Công nghệ thực phẩm 11/15/2000 17,85
157 18L1031157 Hoàng Dương Phong 33010331 5 Công nghệ thực phẩm 6/29/2000 17,4
158 18L1031158 Phạm Nhật Phú 33008260 1 Công nghệ thực phẩm 10/22/2000 16,6
159 18L1031159 Hà Công Phúc 33009894 3 Công nghệ thực phẩm 7/31/2000 18,7
160 18L1031160 Lê Thị Bảo Phương 33004866 3 Công nghệ thực phẩm 12/21/2000 18,4
161 18L1031161 Ngô Thị Phương 34006200 5 Công nghệ thực phẩm 2/11/2000 17,6
162 18L1031162 Trần Thị Hoài Phương 32007287 1 Công nghệ thực phẩm 9/16/2000 16,1
163 18L1031163 Hồ Phước Quang 33002446 1 Công nghệ thực phẩm 10/13/2000 15,75
164 18L1031164 Nguyễn Đức Quang 33006502 2 Công nghệ thực phẩm 1/15/2000 16,55
165 18L1031165 Trần Quang 33001057 1 Công nghệ thực phẩm 1/10/2000 19,85
166 18L1031166 Võ Tấn Quốc 33004268 2 Công nghệ thực phẩm 11/26/2000 17,55
167 18L1031167 Trịnh Thị Xuân Quyên 34008344 4 Công nghệ thực phẩm 8/4/2000 16,35
168 18L1031168 Hồ Thị Như Quỳnh 33005720 1 Công nghệ thực phẩm 9/8/2000 15,45
169 18L1031169 Nguyễn Văn Rin 33001069 1 Công nghệ thực phẩm 4/11/2000 15,95
170 18L1031170 Đoàn Đình Rôn 33009169 1 Công nghệ thực phẩm 10/17/2000 17,35
171 18L1031171 Trần Văn Rôn 33008728 1 Công nghệ thực phẩm 4/12/2000 16,3
172 18L1031172 Nguyễn Hữu Sơn 34002367 1 Công nghệ thực phẩm 9/23/2000 16
173 18L1031173 Phạm Anh Sơn 29029168 1 Công nghệ thực phẩm 4/7/2000 17,3
174 18L1031174 Lê Thị Minh Tâm 33002837 1 Công nghệ thực phẩm 1/2/2000 17,85
175 18L1031175 Nguyễn Thị Minh Tâm 33001084 1 Công nghệ thực phẩm 2/28/2000 19,2
176 18L1031176 Trương Thị Tâm 34009531 2 Công nghệ thực phẩm 4/18/2000 18,6
177 18L1031177 Nguyễn Thị Diệu Tân 32003380 1 Công nghệ thực phẩm 3/8/2000 16,9
178 18L1031178 Đinh Trọng Tấn 04003849 1 Công nghệ thực phẩm 9/4/2000 16,55
179 18L1031179 Nguyễn Thị Thanh 32007104 1 Công nghệ thực phẩm 1/26/2000 17,45
180 18L1031180 Trần Thị Hoài Thanh 40016528 1 Công nghệ thực phẩm 6/26/2000 16,85
181 18L1031181 Hoàng Thị Thao 29011918 1 Công nghệ thực phẩm 4/20/2000 15,05
182 18L1031182 Ngô Thị Thu Thảo 33001565 2 Công nghệ thực phẩm 7/19/2000 19,55
183 18L1031183 Nguyễn Thị Thảo 33008334 1 Công nghệ thực phẩm 10/16/2000 16,15
184 18L1031184 Nguyễn Thị Thảo 34005802 1 Công nghệ thực phẩm 1/15/2000 19,15
185 18L1031185 Nguyễn Thị Phương Thảo 29011921 1 Công nghệ thực phẩm 5/6/2000 16,2
186 18L1031186 Phan Thị Thu Thảo 33004317 1 Công nghệ thực phẩm 8/21/2000 19,85
187 18L1031187 Phạm Thị Thu Thảo 32006420 2 Công nghệ thực phẩm 9/11/2000 17,95
188 18L1031188 Trương Thị Mỹ Thảo 34009548 2 Công nghệ thực phẩm 1/2/2000 15,4
189 18L1031189 Châu Thị Phương Thắm 33002854 1 Công nghệ thực phẩm 7/26/2000 16,95
190 18L1031190 Dương Thị Hồng Thắm 29011925 2 Công nghệ thực phẩm 1/2/2000 15,2
191 18L1031191 Nguyễn Thị Hồng Thắm 32005650 3 Công nghệ thực phẩm 8/2/2000 18,15
192 18L1031192 Trần Thị Thắm 32001585 1 Công nghệ thực phẩm 1/6/2000 16,45
193 18L1031193 Hoàng Thị Minh Thi 33006127 1 Công nghệ thực phẩm 9/29/2000 15,95
194 18L1031194 Trần Thiện 33008772 1 Công nghệ thực phẩm 8/10/2000 16,55
195 18L1031195 Trần Lê Thịnh 04003882 1 Công nghệ thực phẩm 5/9/2000 16,15
196 18L1031196 Đặng Thị Thơ 29002022 1 Công nghệ thực phẩm 1/19/2000 16,9
197 18L1031197 Nguyễn Thị Thu 35000634 1 Công nghệ thực phẩm 2/5/2000 15,7
198 18L1031198 Cao Thị Kim Thúy 32000823 3 Công nghệ thực phẩm 9/9/2000 15,25
199 18L1031199 Đoàn Thị Thu Thúy 34014275 4 Công nghệ thực phẩm 3/3/2000 17,8
200 18L1031200 Lương Thị Thúy 35001773 4 Công nghệ thực phẩm 10/12/2000 16,95
201 18L1031201 Lưu Thanh Thúy 34006597 4 Công nghệ thực phẩm 1/11/2000 16,5
202 18L1031202 Võ Thị Thanh Thúy 33004343 1 Công nghệ thực phẩm 1/8/2000 20,45
203 18L1031203 Đoàn Phước Hồng Thủy 32001594 1 Công nghệ thực phẩm 7/26/2000 16,7
204 18L1031204 Nguyễn Thị Thanh Thủy 32007129 1 Công nghệ thực phẩm 2/10/2000 17,45
205 18L1031205 Tạ Minh Ngọc Thủy 35005480 2 Công nghệ thực phẩm 10/10/2000 16,45
206 18L1031206 Đỗ Anh Thư 34002722 1 Công nghệ thực phẩm 1/28/2000 15
207 18L1031207 Lê Nguyễn Ngọc Thư 31005363 1 Công nghệ thực phẩm 6/11/2000 17,4
208 18L1031208 Huỳnh Thị Thương 34011251 1 Công nghệ thực phẩm 2/17/2000 19,75
209 18L1031209 Nguyễn Thị Ngọc Thương 33000171 1 Công nghệ thực phẩm 2/14/2000 16,7
210 18L1031210 Hồ Thị Thủy Tiên 33004359 1 Công nghệ thực phẩm 9/6/2000 16
211 18L1031211 Nguyễn Thị Thủy Tiên 32005678 5 Công nghệ thực phẩm 8/22/2000 17,2
212 18L1031212 Nguyễn Đức Tiếp 30015524 1 Công nghệ thực phẩm 2/10/2000 16,55
213 18L1031213 Đặng Thị Huyền Trang 29031410 3 Công nghệ thực phẩm 10/4/2000 15,25
214 18L1031214 Đặng Thị Huyền Trang 30007947 3 Công nghệ thực phẩm 11/20/2000 16,5
215 18L1031215 Hà Huyền Trang 31005384 1 Công nghệ thực phẩm 6/7/2000 17,35
216 18L1031216 Hoàng Thị Hoài Trang 32005682 1 Công nghệ thực phẩm 4/23/2000 16,8
217 18L1031217 Trần Thị Huyền Trang 34015330 4 Công nghệ thực phẩm 8/19/2000 17,4
218 18L1031218 Trần Thị Minh Trang 35004905 10 Công nghệ thực phẩm 10/15/2000 16,1
219 18L1031219 Trần Thị Thanh Trang 33001158 1 Công nghệ thực phẩm 10/26/2000 18,4
220 18L1031220 Trương Thị Trang 32001603 2 Công nghệ thực phẩm 6/10/2000 17,3
221 18L1031221 Phan Thị Trà 31003474 1 Công nghệ thực phẩm 9/10/2000 15,6
222 18L1031222 Lê Thị Quỳnh Trâm 33009997 2 Công nghệ thực phẩm 5/7/2000 18,25
223 18L1031223 Dương Thị Huyền Trân 32005689 1 Công nghệ thực phẩm 8/1/2000 15,2
224 18L1031224 Lê Thị Mỹ Trinh 33008814 1 Công nghệ thực phẩm 10/5/2000 15,15
225 18L1031225 Ngô Đình Uyên Trinh 33011795 1 Công nghệ thực phẩm 4/22/2000 17,5
226 18L1031226 Nguyễn Lan Trinh 34012836 1 Công nghệ thực phẩm 2/24/2000 16,55
227 18L1031227 Nguyễn Thị Trinh 33005044 1 Công nghệ thực phẩm 11/29/2000 19,45
228 18L1031228 Nguyễn Vân Trinh 39008161 2 Công nghệ thực phẩm 3/11/2000 16,35
229 18L1031229 Cao Ngọc Trung 33001178 1 Công nghệ thực phẩm 5/5/2000 18,2
230 18L1031230 Hoàng Quang Trung 33001179 1 Công nghệ thực phẩm 3/20/2000 17,2
231 18L1031231 Trần Thị Mộng Truyền 33002906 1 Công nghệ thực phẩm 8/24/2000 17,45
232 18L1031232 Huỳnh Thị Thanh Trúc 34005905 1 Công nghệ thực phẩm 7/29/2000 18,15
233 18L1031233 Nguyễn Bá Trường 32007149 4 Công nghệ thực phẩm 1/23/2000 16,55
234 18L1031234 Thái Doãn Anh Tuấn 29001168 1 Công nghệ thực phẩm 7/9/2000 16,95
235 18L1031235 Trần Thị Bích Tuyền 39009880 5 Công nghệ thực phẩm 2/25/2000 17,05
236 18L1031236 Đinh Thị Hồng Tuyết 33008833 1 Công nghệ thực phẩm 6/17/2000 15,65
237 18L1031237 Lê Thị ánh Tuyết 33002910 1 Công nghệ thực phẩm 5/23/2000 18,1
238 18L1031238 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết 35001368 2 Công nghệ thực phẩm 10/17/2000 15,25
239 18L1031239 Trương Thị Thanh Tuyết 33002911 1 Công nghệ thực phẩm 3/14/2000 19,9
240 18L1031240 Hồ Đắc Tùng 33005846 1 Công nghệ thực phẩm 4/12/2000 15,7
241 18L1031241 Ngô Văn Tùng 04006459 1 Công nghệ thực phẩm 2/25/2000 17,85
242 18L1031242 Đỗ Thị Tú 34012021 1 Công nghệ thực phẩm 5/15/2000 16,4
243 18L1031243 Nguyễn Thị Thanh Tú 04003376 2 Công nghệ thực phẩm 3/3/2000 16,1
244 18L1031244 Nguyễn Văn Tường 33004416 1 Công nghệ thực phẩm 1/21/2000 16,8
245 18L1031245 Lê Thị Hoàng Uyên 34014327 1 Công nghệ thực phẩm 7/29/2000 16,8
246 18L1031246 Hồ Thị Cẩm Vân 33010028 1 Công nghệ thực phẩm 2/2/2000 18,55
247 18L1031247 Nguyễn Thị Vân 33000193 1 Công nghệ thực phẩm 10/14/2000 17,35
248 18L1031248 Võ Thị Hạnh Vân 33010487 3 Công nghệ thực phẩm 11/6/2000 17,55
249 18L1031249 Nguyễn Xuân Văn 34013666 1 Công nghệ thực phẩm 10/12/2000 16,7
250 18L1031250 Trần Lê Vi 34001471 5 Công nghệ thực phẩm 6/8/2000 16,25
251 18L1031251 Nguyễn Đình Quốc Việt 33009605 2 Công nghệ thực phẩm 9/9/1999 18,65
252 18L1031252 Nguyễn Thị Vui 34011365 4 Công nghệ thực phẩm 11/11/2000 17,45
253 18L1031253 Nguyễn Thị Yến 31006630 1 Công nghệ thực phẩm 4/24/2000 17,4
254 18L1031254 Bùi Thị Như ý 33009302 2 Công nghệ thực phẩm 12/28/2000 18
255 18L1031255 Hoàng Thị Như ý 32003876 1 Công nghệ thực phẩm 5/12/2000 16
256 18L1031256 Nguyễn Thị Như ý 33000201 1 Công nghệ thực phẩm 3/11/2000 18,15

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay7,384
  • Tháng hiện tại101,739
  • Tổng lượt truy cập3,471,054
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây