[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Chăn nuôi

Chủ nhật - 05/08/2018 05:41
[Danh sách trúng tuyển Đại học 2018] Ngành: Chăn nuôi
STT Mã sinh viên Họ và tên Tuyển khác Số báo danh NV Ngành Ngày sinh Tổng ưu tiên
1 18L3061001 Hoàng Ngọc Thiên An   33000001 1 Chăn nuôi 6/7/2000 15,15
2 18L3061002 Nguyễn Thị Thúy An   31005434 2 Chăn nuôi 12/8/2000 18,3
3 18L3061003 Cao Ngọc Anh   33001874 1 Chăn nuôi 6/20/2000 17,65
4 18L3061004 Mai Thị Ngọc Anh   32003078 1 Chăn nuôi 10/21/2000 15,5
5 18L3061005 Nguyễn Ngọc Châu   28010680 1 Chăn nuôi 5/23/2000 20,35
6 18L3061006 Đặng Văn Công   29001652 1 Chăn nuôi 3/20/2000 16,65
7 18L3061007 Lê Văn Cường   30015273 1 Chăn nuôi 6/10/2000 20,1
8 18L3061008 Nguyễn Văn Cường   34008979 3 Chăn nuôi 11/13/2000 16,7
9 18L3061009 Phan Xuân Dạn   31005114 1 Chăn nuôi 6/12/2000 14,1
10 18L3061010 Nguyễn Thành Di   34005469 1 Chăn nuôi 11/29/2000 18
11 18L3061011 Nguyễn Xuân Diệu   30015279 2 Chăn nuôi 7/8/2000 14,7
12 18L3061012 Châu Quang Duy   33001895 1 Chăn nuôi 1/18/2000 16,2
13 18L3061013 Nguyễn Quang Duy   34011411 1 Chăn nuôi 7/22/2000 15,55
14 18L3061014 Lê Thị Mỹ Duyên   37005360 1 Chăn nuôi 6/30/2000 14,55
15 18L3061015 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   32007429 3 Chăn nuôi 1/31/1999 14,6
16 18L3061016 Nguyễn Danh Dũng   29029715 2 Chăn nuôi 7/20/2000 16,1
17 18L3061017 Trần Hải Dương   34012114 1 Chăn nuôi 4/4/2000 16,7
18 18L3061018 Hà Văn Đạt   33002189 1 Chăn nuôi 10/27/2000 16,3
19 18L3061019 Phạm Công Đạt   34013749 1 Chăn nuôi 8/23/2000 15,35
20 18L3061020 Đào Mạnh Đức   38011443 2 Chăn nuôi 9/20/2000 14,7
21 18L3061021 Lê Anh Đức   32006129 1 Chăn nuôi 3/20/2000 23,15
22 18L3061022 Lê Thế Hạnh Đức   31003135 3 Chăn nuôi 7/24/2000 15,85
23 18L3061023 Nguyễn Hoàng Đức   37012540 1 Chăn nuôi 9/5/2000 14,85
24 18L3061024 Nguyễn Thị Giang   35001934 1 Chăn nuôi 10/27/2000 17,75
25 18L3061025 Nguyễn Thị Hà Giang   31007320 2 Chăn nuôi 2/3/2000 15,3
26 18L3061026 Phùng Ninh Giới   31005150 1 Chăn nuôi 4/11/2000 14
27 18L3061027 Nguyễn Thanh Hảo   34001077 3 Chăn nuôi 12/13/2000 17,7
28 18L3061028 Võ Quang Nhật Hảo   33008521 1 Chăn nuôi 1/1/2000 14,9
29 18L3061029 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh   33011530 1 Chăn nuôi 12/9/2000 20,45
30 18L3061030 Nguyễn Thị Thu Hiền   34015407 4 Chăn nuôi 2/2/2000 16,2
31 18L3061031 Nguyễn Văn Hiến   33007608 1 Chăn nuôi 6/16/1999 16,55
32 18L3061032 Đinh Văn Hiếu   30013644 1 Chăn nuôi 5/12/2000 14,5
33 18L3061033 Lê Minh Hiếu   31003172 1 Chăn nuôi 12/5/2000 15,15
34 18L3061034 Nguyễn Minh Hiếu   32006964 1 Chăn nuôi 3/6/2000 19,3
35 18L3061035 Lê Văn Hoàn   30009203 2 Chăn nuôi 11/19/2000 17,55
36 18L3061036 Hồ Bảo Hoàng   33003989 1 Chăn nuôi 4/9/2000 18,95
37 18L3061037 Nguyễn Viết Hoàng   34000604 2 Chăn nuôi 2/16/2000 16,1
38 18L3061038 Nguyễn Xuân Hoàng   33008040 1 Chăn nuôi 2/25/2000 14,4
39 18L3061039 Thân Trọng Việt Hoàng   31005565 1 Chăn nuôi 7/21/2000 14,05
40 18L3061040 Bùi Thị Thu Hồng   34009347 1 Chăn nuôi 3/25/2000 15,25
41 18L3061041 Huỳnh Thế Hội   33001725 1 Chăn nuôi 8/5/2000 18,7
42 18L3061042 Đỗ Quang Huy   31005194 1 Chăn nuôi 5/10/2000 16,35
43 18L3061043 Hoàng Trần Lê Huy   33000893 1 Chăn nuôi 1/1/2000 19,3
44 18L3061044 Nguyễn Hoàng Huy   34007733 1 Chăn nuôi 8/17/2000 16,15
45 18L3061045 Nguyễn Lê Huy   34009026 1 Chăn nuôi 11/8/2000 17,05
46 18L3061046 Dương Thị Diệu Huyền   36000599 1 Chăn nuôi 12/25/2000 19
47 18L3061047 Đặng Hải Hùng   32004304 1 Chăn nuôi 4/26/2000 21,35
48 18L3061048 Nguyễn Đức Hùng   34001113 1 Chăn nuôi 12/14/2000 16
49 18L3061049 Phan Nhật Hùng   32002302 1 Chăn nuôi 10/10/2000 16,2
50 18L3061050 Vi Văn Hùng   29013780 2 Chăn nuôi 6/22/2000 18,55
51 18L3061051 Trần Hưng   33009753 2 Chăn nuôi 11/6/2000 20
52 18L3061052 Hồ Thị Hương   32006982 1 Chăn nuôi 4/17/2000 15,85
53 18L3061053 Phan Thị Hương   29021540 1 Chăn nuôi 7/7/2000 20,4
54 18L3061054 Đỗ Thị Hường   31005593 2 Chăn nuôi 2/26/2000 17,15
55 18L3061055 Lê Như Hữu   33010940 1 Chăn nuôi 9/19/1998 16,85
56 18L3061056 Trần Ngọc Hữu   37005448 1 Chăn nuôi 11/1/2000 15,65
57 18L3061057 Lang Văn Khánh   29013801 1 Chăn nuôi 5/1/2000 16,6
58 18L3061058 Nguyễn Hà Văn Khải   33000924 1 Chăn nuôi 11/8/2000 17,95
59 18L3061059 Nguyễn Ngọc Khương   34009375 1 Chăn nuôi 11/11/2000 17,2
60 18L3061060 Nguyễn Kỳ   33002719 1 Chăn nuôi 3/3/2000 14,45
61 18L3061061 Trần Thị Lan   33006357 1 Chăn nuôi 3/6/1999 19
62 18L3061062 Lê Quang Lân   32006202 1 Chăn nuôi 8/10/2000 15,05
63 18L3061063 Văn Đình Lấn   33001387 1 Chăn nuôi 8/23/2000 15,2
64 18L3061064 Lê Thị Mỹ Linh   33005578 1 Chăn nuôi 12/1/2000 15,95
65 18L3061065 Nguyễn Văn Linh   32002646 2 Chăn nuôi 6/21/2000 19,25
66 18L3061066 Trần Thị Phương Linh   31005623 1 Chăn nuôi 2/21/2000 15,55
67 18L3061067 Đặng Ngọc Lĩnh   33001402 1 Chăn nuôi 10/23/2000 15,75
68 18L3061068 Hoàng Thanh Long   31005240 1 Chăn nuôi 7/4/2000 17,2
69 18L3061069 Lê Quang Long   33006827 1 Chăn nuôi 4/19/2000 14,6
70 18L3061070 Dương Thúy Lộc   30015399 3 Chăn nuôi 11/1/2000 18,45
71 18L3061071 Trần Đức Lộc   31000327 3 Chăn nuôi 1/10/2000 18,8
72 18L3061072 Lê Hữu Luân   32007014 1 Chăn nuôi 8/27/2000 15,65
73 18L3061073 Hoàng Thế Lực   33002321 1 Chăn nuôi 11/20/2000 15,9
74 18L3061074 Nguyễn Thị Ly   34011060 1 Chăn nuôi 4/29/2000 14,8
75 18L3061075 Nguyễn Thị Mai   34011062 3 Chăn nuôi 10/23/2000 15,7
76 18L3061076 Nguyễn Đức Mạnh   30008704 1 Chăn nuôi 1/15/2000 16,75
77 18L3061077 Đỗ Nhật Minh   33004726 1 Chăn nuôi 5/8/2000 17,9
78 18L3061078 Nguyễn Thị Thanh Minh   33004104 1 Chăn nuôi 1/28/2000 19
79 18L3061079 Y Minh   36002149 1 Chăn nuôi 10/27/2000 17,85
80 18L3061080 Nguyễn Hồ Nam   33000984 1 Chăn nuôi 8/16/2000 16,15
81 18L3061081 Nguyễn Hữu Ngọc   32007662 3 Chăn nuôi 8/19/1999 18,95
82 18L3061082 Trần Thị Như Ngọc   33002357 1 Chăn nuôi 12/14/2000 15,25
83 18L3061083 Trần Thị Nhàng   33001002 1 Chăn nuôi 6/24/2000 17,35
84 18L3061084 Bùi Hữu Nhã   34013500 1 Chăn nuôi 9/4/2000 14,55
85 18L3061085 Nguyễn Tấn Nhân   34009089 1 Chăn nuôi 9/6/2000 16,35
86 18L3061086 Phan Trí Nhân   33008185 1 Chăn nuôi 1/31/2000 14,4
87 18L3061087 Phạm Văn Nhân   34013880 2 Chăn nuôi 11/5/2000 14,8
88 18L3061088 Trần Văn Nhân   33010283 1 Chăn nuôi 2/18/2000 15,45
89 18L3061089 Bùi Thị Tường Nhi   33004796 1 Chăn nuôi 7/20/2000 18,85
90 18L3061090 Nguyễn Thị Kim Nhi   40016168 2 Chăn nuôi 7/6/2000 14,75
91 18L3061091 Bùi Thanh Phong   35001677 1 Chăn nuôi 9/10/2000 15,45
92 18L3061092 Dương Thu Phương   39007787 1 Chăn nuôi 1/2/2000 16,7
93 18L3061093 Nguyễn Thị Bích Phương   33000674 1 Chăn nuôi 9/6/2000 18,25
94 18L3061094 Nguyễn Thị Thanh Phương   34013905 1 Chăn nuôi 10/23/2000 17,6
95 18L3061095 Võ Anh Phương   33007352 1 Chăn nuôi 10/17/1995 14,75
96 18L3061096 Nguyễn Văn Quang   29021700 1 Chăn nuôi 3/18/1999 20,1
97 18L3061097 Phan Hữu Quân   32006387 2 Chăn nuôi 3/6/2000 17,5
98 18L3061098 Đoàn Ngọc Quyết   34009511 2 Chăn nuôi 4/10/2000 18,2
99 18L3061099 Trần Trung Quyết   32004377 1 Chăn nuôi 12/21/2000 14,85
100 18L3061100 Phan Đình Rin   33006100 1 Chăn nuôi 9/17/2000 18,55
101 18L3061101 Phùng Ngọc Sơn   31005318 2 Chăn nuôi 10/19/2000 16,45
102 18L3061102 Nguyễn Văn Sỹ   34011186 1 Chăn nuôi 5/11/2000 15,15
103 18L3061103 Lê Hồng Tâm   29017222 2 Chăn nuôi 1/27/2000 14,8
104 18L3061104 Hà Văn Minh Tân   04006979 1 Chăn nuôi 11/30/2000 16
105 18L3061105 Lê Phước Thanh   34000322 1 Chăn nuôi 4/13/2000 15,2
106 18L3061106 Nguyễn Văn Thành   33008750 1 Chăn nuôi 6/8/2000 17,45
107 18L3061107 Phạm Ngọc Thành   33002845 1 Chăn nuôi 6/5/2000 15,2
108 18L3061108 Nguyễn Minh Thi   37002766 4 Chăn nuôi 7/28/2000 14,15
109 18L3061109 Nguyễn Văn Thìn   31006862 1 Chăn nuôi 8/16/2000 17,25
110 18L3061110 Đặng Trần Thị Hồng Thoa   33002868 1 Chăn nuôi 10/30/2000 15,05
111 18L3061111 Trần Bá Thôi   33001115 1 Chăn nuôi 8/26/2000 16,55
112 18L3061112 Trần Đăng Thời   33002872 1 Chăn nuôi 12/26/2000 16,95
113 18L3061113 Nguyễn Thị Diệu Thu   30009481 1 Chăn nuôi 12/13/2000 18,85
114 18L3061114 Thái Tấn Thuật   34009148 1 Chăn nuôi 7/20/2000 16,5
115 18L3061115 Đinh Minh Thương   31008655 1 Chăn nuôi 1/23/2000 17,6
116 18L3061116 Nguyễn Thị Thuỳ Tiên   35000678 1 Chăn nuôi 9/15/2000 15,65
117 18L3061117 Nguyễn Văn Tiên   30009500 3 Chăn nuôi 2/13/2000 18,3
118 18L3061118 Đỗ Ngọc Tiến   34001388 4 Chăn nuôi 1/5/2000 14,05
119 18L3061119 Ngô Sỹ Tiến   29020655 1 Chăn nuôi 8/12/2000 14,35
120 18L3061120 Trần Đình Tiến   34001389 1 Chăn nuôi 12/1/2000 14,15
121 18L3061121 Nguyễn Văn Tình   30015526 2 Chăn nuôi 10/28/2000 17,7
122 18L3061122 Nguyễn Văn Tấn Tín   04004904 1 Chăn nuôi 8/5/2000 14,35
123 18L3061123 Nguyễn Ngọc Tĩnh   32007137 1 Chăn nuôi 6/16/2000 17,65
124 18L3061124 Nguyễn Minh Tông   35008396 1 Chăn nuôi 5/6/2000 14,3
125 18L3061125 Châu Thị Trầm   40016908 1 Chăn nuôi 4/11/2000 14,5
126 18L3061126 Lê Bá Khánh Trình   33008819 1 Chăn nuôi 9/15/2000 16,1
127 18L3061127 Lê Minh Trí   33005825 1 Chăn nuôi 9/20/2000 15,2
128 18L3061128 Bùi Văn Trường   30007980 1 Chăn nuôi 2/22/1999 15,1
129 18L3061129 Lâm Anh Tuấn   34016167 1 Chăn nuôi 4/23/2000 18
130 18L3061130 Phan Phước Tú   33002566 1 Chăn nuôi 7/8/2000 19,25
131 18L3061131 Phạm Anh Tú   40008069 1 Chăn nuôi 3/8/2000 16,95
132 18L3061132 Nguyễn Hữu Hoàng Tưởng   34001455 7 Chăn nuôi 5/17/2000 19,1
133 18L3061133 Nguyễn Đăng Vinh   34000963 1 Chăn nuôi 12/19/2000 21,15
134 18L3061134 Nguyễn Đắc Võ   33000771 1 Chăn nuôi 7/1/2000 15,95
135 18L3061135 Trần Thị Cẩm Vy   34012377 1 Chăn nuôi 9/12/2000 15,7
136 18L3061136 Nguyễn Thị Hồng Xoan   30012088 1 Chăn nuôi 11/1/2000 17,65

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay1,830
  • Tháng hiện tại96,634
  • Tổng lượt truy cập3,465,949
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây