6

Danh sách thí sinh trúng tuyển (Có Mã số sinh viên)

Thứ hai - 31/07/2017 23:49
Danh sách thí sinh trúng tuyển (Có Mã số sinh viên)
STT SBD Tên ngành MSSV Họ tên Ngày sinh
1 4009656 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021001 Nguyễn Văn Hoài Bảo 06/11/1999
2 33008446 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021002 Nguyễn Văn Bình 16/05/1999
3 31003074 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021003 Lê Văn Dần 06/01/1998
4 34014605 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021004 Đào Duy Dũng 02/08/1999
5 31007445 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021005 Lê Văn Dương 30/01/1999
6 33010607 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021006 Phan Văn Đại Dương 22/09/1999
7 32005176 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021007 Nguyễn Đình Thành Đạt 03/03/1999
8 33002239 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021008 Phan Trọng Được 07/04/1999
9 31008280 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021009 Nguyễn Duy Đức 05/06/1999
10 30013418 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021010 Nguyễn Văn Đức 06/04/1999
11 33000564 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021011 Nguyễn Văn Nhật Hào 03/09/1999
12 33006587 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021012 Lê Hà Hân 15/04/1999
13 34000097 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021013 Nguyễn Đức Hiền 18/07/1999
14 32004479 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021014 Nguyễn Giai Hiếu 11/02/1999
15 33011067 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021015 Trần Minh Hiếu 15/04/1999
16 33007972 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021016 Đặng Phước Phú Hoà 20/07/1996
17 33000581 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021017 Nguyễn Văn Hoài 14/08/1999
18 33005795 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021018 Trần Văn Khải Hoàn 19/09/1999
19 33000893 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021019 Lê Văn Hoàng 10/01/1999
20 38007157 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021020 Nguyễn Đắc Hoàng 27/08/1999
21 33009031 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021021 Nguyễn Văn Hoàng 13/01/1999
22 33000264 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021022 Nguyễn Văn Hoàng 01/07/1999
23 33006605 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021023 Trần Đình Đình Hoàng 14/03/1999
24 31005744 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021024 Hoàng Thế Hòa 30/04/1999
25 34001028 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021025 Lê Minh Hội 21/02/1999
26 33001983 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021026 Lê Hải Huy 09/07/1999
27 33006292 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021027 Nguyễn Đức Huy 27/07/1999
28 33006621 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021028 Trần Viết Nhật Huy 17/10/1999
29 42002977 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021029 Hồ Thị Thu Huyền 07/04/1998
30 34011959 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021030 Phạm Quốc Hùng 13/10/1999
31 35000307 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021031 Nguyễn Hoàng Hữu 18/05/1999
32 35000310 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021032 Đặng Văn Kết 12/02/1999
33 33008588 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021033 Vũ Ngọc Khánh 01/09/1999
34 38000846 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021034 Nguyễn Sơn Lâm 11/12/1998
35 33010704 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021035 Nguyễn Võ Hoàng Lâm 18/12/1999
36 35000372 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021036 Phạm Tài Liêm 08/03/1999
37 34013297 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021037 Ngô Trần Hoàng Long 11/04/1999
38 31004301 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021038 Trần Văn Long 27/01/1999
39 31008407 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021039 Đinh Mậu Lương 10/04/1999
40 35001605 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021040 Nguyễn Thành Lưu 02/09/1999
41 33012249 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021041 Nguyễn Hữu Quốc Ly 05/02/1999
42 33008092 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021042 Hoàng Minh Mẫn 23/05/1997
43 34015382 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021043 Nguyễn Văn Mỹ 03/02/1999
44 33008656 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021044 Nguyễn Văn Mỹ 23/05/1999
45 32002731 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021045 Đào Hữu Nhật Nam 07/09/1999
46 33002404 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021046 Nguyễn Sơn Nam 26/09/1999
47 33002822 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021047 Lê Nghĩa 28/06/1999
48 33004303 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021048 Nguyễn Khoa Nghĩa 03/12/1999
49 33011167 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021049 Cao Văn Ngọ 04/01/1999
50 31003382 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021050 Phạm Bá Thiện Nhơn 06/07/1999
51 32005611 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021051 Đinh Văn Nhu 23/08/1999
52 33011619 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021052 Đặng Văn Pháp 04/02/1999
53 35000555 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021053 Nguyễn Tấn Phát 22/10/1999
54 35000561 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021054 Nguyễn Văn Phi 21/08/1999
55 33001059 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021055 Nguyễn Văn Phú 29/06/1999
56 35000574 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021056 Phạm Hoàng Phúc 23/10/1999
57 33009201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021057 Hoàng Trọng Đăng Phước 14/07/1999
58 28032303 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021058 Trịnh Đình Quang 07/03/1998
59 31008078 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021059 Từ Ngọc Quang 26/09/1999
60 33010834 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021060 Nguyễn Viết Long Qui 20/12/1999
61 35012679 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021061 Lê Phú Quốc 25/09/1997
62 34012977 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021062 Phạm Ngọc Quốc 17/09/1999
63 31005895 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021063 Võ Văn Quyết 20/05/1999
64 35000606 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021064 Nguyễn Qúy 20/01/1999
65 33001098 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021065 Lê Quý Sơn 24/12/1999
66 33000435 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021066 Trịnh Đăng Sơn 01/02/1999
67 38007932 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021067 Kpă Su 02/06/1999
68 33000700 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021068 Nguyễn Ngọc Tài 27/02/1999
69 32000789 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021069 Trần Anh Tài 24/04/1998
70 37006876 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021070 Trịnh Văn Tấn 12/02/1999
71 34007597 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021071 Phạm Văn Thái 10/07/1999
72 33000721 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021072 Lê Văn Thiện 10/01/1999
73 4004005 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021073 Lê Vũ Thiệp 28/09/1999
74 34002196 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021074 Trần Văn Thịnh 14/06/1999
75 40002758 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021075 Hoàng Phước Thông 10/07/1999
76 33006825 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021076 Trương Ngọc Quang Thuận 05/03/1999
77 40002761 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021077 Trương Văn Thuận 16/08/1999
78 37011220 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021078 Mạc Văn Tính 23/08/1999
79 32007453 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021079 Võ Đình Toản 18/08/1999
80 33002951 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021080 Trần Tấn Trạch 08/02/1999
81 61006750 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021081 Nguyễn Văn Trạng 08/08/1998
82 34011801 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021082 Lương Văn Triều 23/05/1999
83 34009356 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021083 Nguyễn Văn Trọng 24/02/1999
84 40013493 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021084 Lê Quang Trung 07/06/1999
85 34011808 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021085 Võ Thành Trung 29/03/1999
86 42006786 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021086 Bùi Văn Trường 18/01/1998
87 32003523 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021087 Hoàng Anh Tuấn 01/01/1999
88 33006166 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021088 Nguyễn Đình Tuấn 26/04/1999
89 31003584 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021089 Nguyễn Thành Tuyên 26/03/1999
90 33002647 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021090 Lê Minh Tuyến 12/07/1999
91 33006883 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021091 Võ Thanh Tùng 27/07/1999
92 33008910 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021092 Nguyễn Đức Tú 27/03/1999
93 33000768 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021093 Lê Phước Văn 08/02/1999
94 35012897 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021094 Cao Thanh Hùng Vĩ 12/02/1998
95 63005611 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021095 Trần Văn Vĩ 23/05/1999
96 34017692 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021096 Huỳnh Anh Vũ 20/02/1998
97 34012204 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021097 Nguyễn Công Vũ 18/06/1999
98 35002294 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021098 Nguyễn Ngọc Anh Vương 07/07/1999
99 33001202 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021099 Hồ Chí Vỹ 15/07/1999
100 38006776 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17L1021100 Nguyễn Văn Triệu Vỹ 11/06/1999
101 33006908 Công nghệ thực phẩm 17L1031001 Lê Đức An 21/06/1999
102 33004614 Công nghệ thực phẩm 17L1031002 Đỗ Thị Minh Anh 22/01/1999
103 30015122 Công nghệ thực phẩm 17L1031003 Lê Thị Anh 02/12/1999
104 32001425 Công nghệ thực phẩm 17L1031004 Nguyễn Thị Minh Anh 26/01/1999
105 34002639 Công nghệ thực phẩm 17L1031005 Thân Thị Minh ánh 23/06/1999
106 32006192 Công nghệ thực phẩm 17L1031006 Võ Thị Ngọc ánh 20/06/1999
107 33003043 Công nghệ thực phẩm 17L1031007 Võ Văn Bình 20/06/1999
108 34015800 Công nghệ thực phẩm 17L1031008 Ata Chang 30/01/1999
109 33002206 Công nghệ thực phẩm 17L1031009 Hà Thị Thùy Châu 20/07/1999
110 33001922 Công nghệ thực phẩm 17L1031010 Nguyễn Tấn Bảo Châu 20/11/1999
111 33001229 Công nghệ thực phẩm 17L1031011 Nguyễn Thị Bảo Châu 05/01/1999
112 30002367 Công nghệ thực phẩm 17L1031012 Nguyễn Thị Giang Châu 27/09/1999
113 32006200 Công nghệ thực phẩm 17L1031013 Nguyễn Thị Kim Chi 07/04/1999
114 32007028 Công nghệ thực phẩm 17L1031014 Nguyễn Thị Yến Chi 19/03/1999
115 33011389 Công nghệ thực phẩm 17L1031015 Trần Thị Chi 08/10/1999
116 34007794 Công nghệ thực phẩm 17L1031016 Nguyễn Thị Chính 30/01/1999
117 33000012 Công nghệ thực phẩm 17L1031017 Hoàng Công Chương 27/05/1999
118 63004742 Công nghệ thực phẩm 17L1031018 Phùng Mùi Chượng 21/11/1999
119 29030394 Công nghệ thực phẩm 17L1031019 Phan Thị Công 28/03/1999
120 32001436 Công nghệ thực phẩm 17L1031020 Lê Thị Cúc 03/09/1999
121 30016521 Công nghệ thực phẩm 17L1031021 Nguyễn Thị Cúc 18/10/1997
122 29020971 Công nghệ thực phẩm 17L1031022 Nguyễn Thị Kim Cúc 08/03/1999
123 34008974 Công nghệ thực phẩm 17L1031023 Nguyễn Thị Huyền Diêu 30/05/1999
124 34009813 Công nghệ thực phẩm 17L1031024 Nguyễn Thị Diễm 20/02/1999
125 33011848 Công nghệ thực phẩm 17L1031025 Trần Thị Ngọc Diễm 08/02/1999
126 34015042 Công nghệ thực phẩm 17L1031026 Nguyễn Thị Hồng Diệp 21/11/1999
127 32005169 Công nghệ thực phẩm 17L1031027 Nguyễn Thị Dịu 26/10/1999
128 34008980 Công nghệ thực phẩm 17L1031028 Lý Thị Thùy Dung 05/04/1999
129 29004927 Công nghệ thực phẩm 17L1031029 Nguyễn Thị Dung 03/06/1999
130 30016524 Công nghệ thực phẩm 17L1031030 Nguyễn Thị Dung 20/05/1998
131 35001467 Công nghệ thực phẩm 17L1031031 Phan Thị Thùy Dung 10/03/1999
132 29020980 Công nghệ thực phẩm 17L1031032 Phạm Thùy Dung 26/08/1999
133 33000544 Công nghệ thực phẩm 17L1031033 Hồ Thị Duyên 10/06/1999
134 32006225 Công nghệ thực phẩm 17L1031034 Nguyễn Duy Duyên 05/10/1999
135 33007889 Công nghệ thực phẩm 17L1031035 Nguyễn Thị Hương Duyên 27/02/1998
136 30006112 Công nghệ thực phẩm 17L1031036 Lê Văn Dũng 23/11/1999
137 33000548 Công nghệ thực phẩm 17L1031037 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 14/04/1999
138 33004686 Công nghệ thực phẩm 17L1031038 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/08/1999
139 33008991 Công nghệ thực phẩm 17L1031039 Hồ Thị Đào 06/01/1999
140 33006957 Công nghệ thực phẩm 17L1031040 Hồ Thị Anh Đào 30/07/1999
141 33001250 Công nghệ thực phẩm 17L1031041 Nguyễn Thị Thu Đào 12/02/1999
142 33004707 Công nghệ thực phẩm 17L1031042 Nguyễn Hồng Đức 06/11/1998
143 38009973 Công nghệ thực phẩm 17L1031043 Trần Thị Hồng Gấm 09/09/1999
144 33000226 Công nghệ thực phẩm 17L1031044 Đặng Thị Châu Giang 15/08/1999
145 33005750 Công nghệ thực phẩm 17L1031045 Nguyễn Thị Giang 18/11/1999
146 29021011 Công nghệ thực phẩm 17L1031046 Nguyễn Thị Giang 12/07/1999
147 33010138 Công nghệ thực phẩm 17L1031047 Võ Thị Hương Giang 18/03/1999
148 37015796 Công nghệ thực phẩm 17L1031048 Châu Thị Kim Giàu 20/02/1999
149 33001273 Công nghệ thực phẩm 17L1031049 Phan Văn Thế Giôn 07/01/1999
150 31000196 Công nghệ thực phẩm 17L1031050 Bùi Xuân Hà 15/04/1999
151 33000840 Công nghệ thực phẩm 17L1031051 Hoàng Thị Hà 12/12/1999
152 33008492 Công nghệ thực phẩm 17L1031052 Nguyễn Thị Thu Hà 25/11/1999
153 31003125 Công nghệ thực phẩm 17L1031053 Trần Thị Thu Hà 13/06/1999
154 33004716 Công nghệ thực phẩm 17L1031054 Trịnh Ngọc Quang Hà 19/05/1999
155 31001555 Công nghệ thực phẩm 17L1031055 Nguyễn Thị Hải 02/09/1999
156 32005203 Công nghệ thực phẩm 17L1031056 Lê Thị Hảo 22/08/1999
157 37012063 Công nghệ thực phẩm 17L1031057 Nguyễn Thị Hạnh 16/01/1999
158 33002743 Công nghệ thực phẩm 17L1031058 Châu Thị Ngọc Hân 23/08/1999
159 34011504 Công nghệ thực phẩm 17L1031059 Trương Thị Điền Hân 12/02/1999
160 34006685 Công nghệ thực phẩm 17L1031060 Nguyễn Công Hậu 06/05/1999
161 35000206 Công nghệ thực phẩm 17L1031061 Nguyễn Thị Phúc Hậu 26/11/1999
162 33000861 Công nghệ thực phẩm 17L1031062 Cao Thị Hằng 28/10/1999
163 34009025 Công nghệ thực phẩm 17L1031063 Đỗ Thị Hằng 23/03/1999
164 30012855 Công nghệ thực phẩm 17L1031064 Hà Thị Hằng 06/12/1999
165 33001746 Công nghệ thực phẩm 17L1031065 Lê Thị Cẩm Hằng 05/08/1999
166 33000864 Công nghệ thực phẩm 17L1031066 Nguyễn Thái Bảo Hằng 13/07/1999
167 33001295 Công nghệ thực phẩm 17L1031067 Nguyễn Thị Thanh Hằng 01/03/1999
168 33000866 Công nghệ thực phẩm 17L1031068 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11/07/1999
169 34008700 Công nghệ thực phẩm 17L1031069 Thái Thị Hằng 06/06/1999
170 33000869 Công nghệ thực phẩm 17L1031070 Trần Thị Hằng 14/03/1999
171 33009867 Công nghệ thực phẩm 17L1031071 Trần Thị Hằng 06/01/1999
172 30005262 Công nghệ thực phẩm 17L1031072 Đào Thị Hiền 10/12/1999
173 31005370 Công nghệ thực phẩm 17L1031073 Hoàng Thị Minh Hiền 10/09/1999
174 32003244 Công nghệ thực phẩm 17L1031074 Lê Thị Thu Hiền 09/06/1999
175 29020277 Công nghệ thực phẩm 17L1031075 Nguyễn Thị Hiền 19/11/1999
176 29029481 Công nghệ thực phẩm 17L1031076 Nguyễn Thị Hiền 13/09/1998
177 33004742 Công nghệ thực phẩm 17L1031077 Nguyễn Thị Diệu Hiền 19/05/1999
178 29028404 Công nghệ thực phẩm 17L1031078 Trần Thị Hiền 01/05/1999
179 33004154 Công nghệ thực phẩm 17L1031079 Trần Văn Minh Hiếu 09/03/1999
180 31001904 Công nghệ thực phẩm 17L1031080 Đậu Thị Hoa 17/10/1999
181 32000992 Công nghệ thực phẩm 17L1031081 Lê Thị Thanh Hoa 02/01/1999
182 33000885 Công nghệ thực phẩm 17L1031082 Văn Thị Hoa 23/04/1999
183 33000578 Công nghệ thực phẩm 17L1031083 Trần Thị Mỹ Hoà 01/10/1999
184 33007428 Công nghệ thực phẩm 17L1031084 Lê Quang Huy Hoàng 05/01/1994
185 33002291 Công nghệ thực phẩm 17L1031085 Nguyễn Quốc Hoàng 04/09/1999
186 33008543 Công nghệ thực phẩm 17L1031086 Nguyễn Thị Hòa 17/03/1999
187 33001324 Công nghệ thực phẩm 17L1031087 Hà Thị Hóa 11/10/1999
188 29028435 Công nghệ thực phẩm 17L1031088 Nguyễn Thị Hồng 25/03/1999
189 33001762 Công nghệ thực phẩm 17L1031089 Trần Thị Thu Hồng 21/10/1999
190 33005800 Công nghệ thực phẩm 17L1031090 Ngô Ngọc Bích Hợp 22/09/1999
191 32005239 Công nghệ thực phẩm 17L1031091 Lê Viết Huấn 28/08/1999
192 33008555 Công nghệ thực phẩm 17L1031092 Đoàn Thị Gia Huệ 10/01/1998
193 34009072 Công nghệ thực phẩm 17L1031093 Lê Thị Huệ 29/09/1999
194 34000562 Công nghệ thực phẩm 17L1031094 Lê Thị Phương Huệ 26/03/1999
195 34015336 Công nghệ thực phẩm 17L1031095 Nguyễn Thị Bích Huệ 01/01/1999
196 33006623 Công nghệ thực phẩm 17L1031096 Hồ Thị Huyền 29/06/1999
197 33001989 Công nghệ thực phẩm 17L1031097 Hồ Thị Thanh Huyền 15/10/1999
198 33004795 Công nghệ thực phẩm 17L1031098 Lê Thị Khánh Huyền 08/12/1999
199 30008821 Công nghệ thực phẩm 17L1031099 Nguyễn Thị Huyền 10/06/1999
200 29021104 Công nghệ thực phẩm 17L1031100 Nguyễn Thị Huyền 20/09/1999
201 32001490 Công nghệ thực phẩm 17L1031101 Trần Thị Khánh Huyền 08/10/1999
202 33002319 Công nghệ thực phẩm 17L1031102 Trương Thị Lệ Huyền 17/10/1999
203 31007536 Công nghệ thực phẩm 17L1031103 Võ Thị Thu Huyền 25/05/1999
204 33007443 Công nghệ thực phẩm 17L1031104 Trần Viết Huy Hùng 30/12/1998
205 34011968 Công nghệ thực phẩm 17L1031105 Nguyễn Thị Thùy Hương 26/04/1999
206 31005424 Công nghệ thực phẩm 17L1031106 Trần Thị Hương 15/02/1999
207 33001367 Công nghệ thực phẩm 17L1031107 Trương Thị Thu Hương 12/12/1999
208 32005520 Công nghệ thực phẩm 17L1031108 Đoàn Thị Hường 02/05/1999
209 33002777 Công nghệ thực phẩm 17L1031109 Lê Quỹnh Diễm Kiều 15/08/1999
210 33000058 Công nghệ thực phẩm 17L1031110 Đỗ Thị Cẩm Lai 27/10/1999
211 34011573 Công nghệ thực phẩm 17L1031111 Nguyễn Thị Thúy Lanh 18/03/1999
212 33001780 Công nghệ thực phẩm 17L1031112 Huỳnh Thị Nhật Lài 27/05/1999
213 38010720 Công nghệ thực phẩm 17L1031113 Trần Thị Thu Lài 02/08/1999
214 34001074 Công nghệ thực phẩm 17L1031114 Vũ Thị Lài 28/10/1999
215 33010228 Công nghệ thực phẩm 17L1031115 Nguyễn Thị Diệu Lành 16/11/1999
216 33009531 Công nghệ thực phẩm 17L1031116 Đinh Thị Thuỳ Lánh 27/11/1999
217 32005270 Công nghệ thực phẩm 17L1031117 Đoàn Thiện Lê 26/03/1999
218 33009536 Công nghệ thực phẩm 17L1031118 Đặng Thị Lệ 01/01/1999
219 33004838 Công nghệ thực phẩm 17L1031119 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/11/1999
220 33000294 Công nghệ thực phẩm 17L1031120 Đào Thị Hồng Liên 20/09/1999
221 33009540 Công nghệ thực phẩm 17L1031121 Nguyễn Thị Nhật Liên 05/05/1999
222 33001785 Công nghệ thực phẩm 17L1031122 Nguyễn Thị Thùy Liên 19/10/1999
223 31008382 Công nghệ thực phẩm 17L1031123 Lê Thị Liễu 09/06/1999
224 37017228 Công nghệ thực phẩm 17L1031124 Đỗ Thị Mỹ Linh 05/10/1998
225 33000952 Công nghệ thực phẩm 17L1031125 Lê Ngọc Linh 03/04/1999
226 33007046 Công nghệ thực phẩm 17L1031126 Lê Thị Khánh Linh 28/06/1999
227 33002363 Công nghệ thực phẩm 17L1031127 Ngô Thị Hoài Linh 08/11/1999
228 34010782 Công nghệ thực phẩm 17L1031128 Nguyễn Doản Trúc Linh 24/09/1999
229 33010239 Công nghệ thực phẩm 17L1031129 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/02/1999
230 33000069 Công nghệ thực phẩm 17L1031130 Thái Văn Linh 16/11/1999
231 33004848 Công nghệ thực phẩm 17L1031131 Trần Thị Mỹ Linh 14/01/1999
232 29022347 Công nghệ thực phẩm 17L1031132 Trịnh Thị Linh 10/04/1999
233 33010249 Công nghệ thực phẩm 17L1031133 Võ Thị Linh 06/01/1999
234 32007358 Công nghệ thực phẩm 17L1031134 Võ Thị Linh 28/01/1999
235 33000962 Công nghệ thực phẩm 17L1031135 Cao Thị Loan 21/08/1999
236 33001405 Công nghệ thực phẩm 17L1031136 Khương Thị Hồng Loan 12/11/1999
237 33007052 Công nghệ thực phẩm 17L1031137 Lê Thị Bích Loan 06/11/1999
238 33007496 Công nghệ thực phẩm 17L1031138 Nguyễn Thị Phương Loan 05/06/1998
239 33003418 Công nghệ thực phẩm 17L1031139 Nguyễn Thị Thanh Loan 13/03/1999
240 34009131 Công nghệ thực phẩm 17L1031140 Trần Thị Kim Loan 08/01/1999
241 32007898 Công nghệ thực phẩm 17L1031141 Hoàng Thị Long 08/03/1998
242 33002374 Công nghệ thực phẩm 17L1031142 Hồ Văn Long 08/10/1999
243 31003305 Công nghệ thực phẩm 17L1031143 Nguyễn Hữu Long 24/09/1998
244 33007059 Công nghệ thực phẩm 17L1031144 Cao Thị Lợi 22/06/1999
245 34005720 Công nghệ thực phẩm 17L1031145 Đàm Thị Luyến 09/11/1999
246 31003319 Công nghệ thực phẩm 17L1031146 Ngô Thị Luyến 28/03/1998
247 32005538 Công nghệ thực phẩm 17L1031147 Lê Phước Lưu 09/07/1999
248 32006337 Công nghệ thực phẩm 17L1031148 Lê Thị Lựu 16/09/1999
249 33000976 Công nghệ thực phẩm 17L1031149 Bùi Thị Hồng Ly 20/12/1999
250 63004947 Công nghệ thực phẩm 17L1031150 Đặng Thị Ly 18/12/1997
251 33002388 Công nghệ thực phẩm 17L1031151 Nguyễn Thị Tuyết Ly 22/02/1999
252 31008411 Công nghệ thực phẩm 17L1031152 Trần Thị Hương Ly 20/10/1999
253 30014710 Công nghệ thực phẩm 17L1031153 Hoàng Thị Mai 10/08/1999
254 30006269 Công nghệ thực phẩm 17L1031154 Hồ Thị Mai 07/12/1999
255 33001419 Công nghệ thực phẩm 17L1031155 Nguyễn Thị Mai 23/08/1999
256 33003446 Công nghệ thực phẩm 17L1031156 Nguyễn Thị Mai 02/10/1999
257 33002804 Công nghệ thực phẩm 17L1031157 Cao Thị Mi Mi 20/01/1999
258 32006342 Công nghệ thực phẩm 17L1031158 Nguyễn Anh Minh 25/01/1999
259 33001797 Công nghệ thực phẩm 17L1031159 Trần Thị Hồng Minh 20/07/1999
260 33008099 Công nghệ thực phẩm 17L1031160 Nguyễn Thị Hồng Mong 28/04/1998
261 34001141 Công nghệ thực phẩm 17L1031161 Hồ Thị My 17/01/1999
262 35006780 Công nghệ thực phẩm 17L1031162 Nguyễn Ngọc Trà My 05/07/1999
263 33000332 Công nghệ thực phẩm 17L1031163 Hoàng Thị Thanh Mỹ 04/08/1999
264 33004287 Công nghệ thực phẩm 17L1031164 Nguyễn Thị Mỹ 30/03/1999
265 33001802 Công nghệ thực phẩm 17L1031165 Huỳnh Thị Quỳnh Na 05/04/1999
266 34011242 Công nghệ thực phẩm 17L1031166 Trương Thị Ly Na 24/10/1999
267 4003509 Công nghệ thực phẩm 17L1031167 Hồ Thái Nam 01/01/1999
268 32005561 Công nghệ thực phẩm 17L1031168 Nguyễn Văn Nam 12/10/1999
269 33006689 Công nghệ thực phẩm 17L1031169 Nguyễn Thị Giang Nan 24/08/1999
270 30016635 Công nghệ thực phẩm 17L1031170 Đặng Thị Nga 08/10/1998
271 30014749 Công nghệ thực phẩm 17L1031171 Đặng Thị Kiều Nga 30/10/1999
272 32001534 Công nghệ thực phẩm 17L1031172 Nguyễn Thị Thu Ngà 28/02/1999
273 33002410 Công nghệ thực phẩm 17L1031173 Lê Thị Huyền Ngân 22/11/1999
274 33008662 Công nghệ thực phẩm 17L1031174 Lê Thị Kim Ngân 17/08/1999
275 37005529 Công nghệ thực phẩm 17L1031175 Nguyễn Bích Thùy Ngân 19/09/1999
276 33012628 Công nghệ thực phẩm 17L1031176 Nguyễn Thị Thùy Ngân 20/12/1999
277 33010298 Công nghệ thực phẩm 17L1031177 Nguyễn Thị Thúy Ngân 04/09/1999
278 63004992 Công nghệ thực phẩm 17L1031178 Phạm ánh Kim Ngân 26/02/1999
279 33009138 Công nghệ thực phẩm 17L1031179 Trần Thị Lệ Ngân 20/02/1999
280 33000087 Công nghệ thực phẩm 17L1031180 Trần Thị Thũy Ngân 06/09/1999
281 34010836 Công nghệ thực phẩm 17L1031181 Võ Thị ái Nghĩa 11/05/1999
282 33004898 Công nghệ thực phẩm 17L1031182 Hoàng Thị Bảo Ngọc 08/06/1999
283 34015579 Công nghệ thực phẩm 17L1031183 Lê Thị Thuý Ngọc 06/08/1999
284 29030579 Công nghệ thực phẩm 17L1031184 Nguyễn Thị Ngọc 13/10/1999
285 29029550 Công nghệ thực phẩm 17L1031185 Nguyễn Thị Ngọc 18/07/1999
286 33011171 Công nghệ thực phẩm 17L1031186 Trần Thị Ngọc 22/08/1999
287 33009149 Công nghệ thực phẩm 17L1031187 Trần Hoàng Thị Mỹ Nguyệt 10/10/1999
288 32000732 Công nghệ thực phẩm 17L1031188 Trần Thị Thu Nguyệt 08/07/1999
289 33001012 Công nghệ thực phẩm 17L1031189 Phan Thị Thanh Nhàn 20/08/1999
290 33001449 Công nghệ thực phẩm 17L1031190 Văn Thị Mỹ Nhã 20/07/1999
291 33002833 Công nghệ thực phẩm 17L1031191 Đặng Văn Nhân 09/05/1999
292 34003218 Công nghệ thực phẩm 17L1031192 Nguyễn Thị Hoài Nhân 04/06/1999
293 32006463 Công nghệ thực phẩm 17L1031193 Nguyễn Văn Nhân 05/06/1999
294 33004941 Công nghệ thực phẩm 17L1031194 Nguyễn Minh Nhật 24/07/1999
295 32007210 Công nghệ thực phẩm 17L1031195 Lê Thị Nhi 16/01/1999
296 33009960 Công nghệ thực phẩm 17L1031196 Lê Thị Yến Nhi 05/11/1999
297 33011593 Công nghệ thực phẩm 17L1031197 Nguyễn Thị ý Nhi 12/09/1999
298 33004361 Công nghệ thực phẩm 17L1031198 Phan Ngọc Quỳnh Nhi 26/05/1999
299 33002453 Công nghệ thực phẩm 17L1031199 Trần Thị Phương Nhi 28/05/1999
300 37002942 Công nghệ thực phẩm 17L1031200 Võ Thị Tuyết Nhi 10/07/1999
301 30002647 Công nghệ thực phẩm 17L1031201 Nguyễn Thị Nhị 16/02/1999
302 32006377 Công nghệ thực phẩm 17L1031202 Trần Thị Mỹ Nhung 25/02/1999
303 33001486 Công nghệ thực phẩm 17L1031203 Trương Thị Hồng Nhung 14/03/1999
304 32006378 Công nghệ thực phẩm 17L1031204 Dương Thị Như 16/02/1999
305 33009975 Công nghệ thực phẩm 17L1031205 Đỗ Thị Như 10/10/1998
306 34013831 Công nghệ thực phẩm 17L1031206 Võ Thị Quế Như 18/06/1999
307 33001044 Công nghệ thực phẩm 17L1031207 Hoàng Thị Ngọc Ni 20/11/1999
308 33001045 Công nghệ thực phẩm 17L1031208 Hoàng Thị So Ni 28/11/1999
309 32001200 Công nghệ thực phẩm 17L1031209 Nguyễn Thị Nương 04/04/1999
310 29011746 Công nghệ thực phẩm 17L1031210 Chế Thị Oanh 30/08/1999
311 33001053 Công nghệ thực phẩm 17L1031211 Dương Thị Kim Oanh 14/07/1999
312 33002478 Công nghệ thực phẩm 17L1031212 Trần Thị Oanh 14/12/1999
313 4010316 Công nghệ thực phẩm 17L1031213 Trần Thị Kiều Oanh 18/08/1998
314 33003607 Công nghệ thực phẩm 17L1031214 Trần Thị Kim Oanh 30/03/1999
315 32006476 Công nghệ thực phẩm 17L1031215 Võ Thị Kim Oanh 03/11/1999
316 34003558 Công nghệ thực phẩm 17L1031216 Huỳnh Trần Yến Phi 10/07/1999
317 33009191 Công nghệ thực phẩm 17L1031217 Nguyễn Văn Phong 22/05/1999
318 33009197 Công nghệ thực phẩm 17L1031218 Nguyễn Sỹ Phúc 16/03/1999
319 33011634 Công nghệ thực phẩm 17L1031219 Bùi Thị Mỹ Phương 14/07/1999
320 29020407 Công nghệ thực phẩm 17L1031220 Lưu Thị Phương 16/02/1999
321 43002815 Công nghệ thực phẩm 17L1031221 Nguyễn Nam Phương 11/10/1999
322 29006127 Công nghệ thực phẩm 17L1031222 Nguyễn Thị Phương 01/04/1998
323 40022094 Công nghệ thực phẩm 17L1031223 Trần Thị Phương 25/05/1998
324 33000413 Công nghệ thực phẩm 17L1031224 Trần Thị Hoài Phương 11/12/1999
325 33001538 Công nghệ thực phẩm 17L1031225 Nguyễn Thị Phượng 02/11/1999
326 33006401 Công nghệ thực phẩm 17L1031226 Nguyễn Thị Hoa Phượng 25/05/1999
327 32002869 Công nghệ thực phẩm 17L1031227 Trần Thị Minh Phượng 05/09/1999
328 4001654 Công nghệ thực phẩm 17L1031228 Nguyễn Đình Quốc 24/04/1999
329 33004436 Công nghệ thực phẩm 17L1031229 Huỳnh Thị Ngọc Quyên 01/01/1999
330 33005520 Công nghệ thực phẩm 17L1031230 Nguyễn Bích Quyên 06/06/1999
331 41010168 Công nghệ thực phẩm 17L1031231 Trần Thị Hạ Quyên 22/08/1999
332 33000421 Công nghệ thực phẩm 17L1031232 Phan Ngọc Quyền 14/09/1999
333 34011698 Công nghệ thực phẩm 17L1031233 Huỳnh Thị Xuân Quỳnh 05/08/1999
334 33005061 Công nghệ thực phẩm 17L1031234 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/04/1999
335 30012605 Công nghệ thực phẩm 17L1031235 Vì Thị San 21/06/1999
336 33005528 Công nghệ thực phẩm 17L1031236 Hồ Đắc Quang Sang 31/10/1999
337 31001705 Công nghệ thực phẩm 17L1031237 Hoàng Thị Sen 20/07/1999
338 32008150 Công nghệ thực phẩm 17L1031238 Lê Thị Sen 27/08/1998
339 33000439 Công nghệ thực phẩm 17L1031239 Thái Văn Tài 05/01/1999
340 34001645 Công nghệ thực phẩm 17L1031240 Nguyễn Thanh Thanh Tâm 01/11/1999
341 33000134 Công nghệ thực phẩm 17L1031241 Nguyễn Thị Tâm 06/01/1999
342 34011723 Công nghệ thực phẩm 17L1031242 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 28/12/1999
343 30016680 Công nghệ thực phẩm 17L1031243 Trần Thanh Tâm 28/06/1998
344 33002109 Công nghệ thực phẩm 17L1031244 Phan Văn Tây 13/12/1999
345 33009250 Công nghệ thực phẩm 17L1031245 Nguyễn Văn Tấn 08/03/1999
346 33008818 Công nghệ thực phẩm 17L1031246 Lê Văn Thanh 03/11/1999
347 31002127 Công nghệ thực phẩm 17L1031247 Nguyễn Thị Thanh 10/06/1999
348 29030636 Công nghệ thực phẩm 17L1031248 Nguyễn Thị Thanh 08/01/1999
349 33005550 Công nghệ thực phẩm 17L1031249 Tôn Nữ Thanh Thanh 03/05/1999
350 33007176 Công nghệ thực phẩm 17L1031250 Đỗ Thị Phương Thảo 12/05/1999
351 33009729 Công nghệ thực phẩm 17L1031251 Lê Thị Thanh Thảo 16/02/1999
352 32006537 Công nghệ thực phẩm 17L1031252 Lê Thị Thu Thảo 23/09/1999
353 34008058 Công nghệ thực phẩm 17L1031253 Lê Thị Thu Thảo 09/08/1999
354 43004331 Công nghệ thực phẩm 17L1031254 Lương Thị Thu Thảo 09/06/1999
355 34011736 Công nghệ thực phẩm 17L1031255 Nguyễn Thị Thạch Thảo 03/04/1999
356 33001114 Công nghệ thực phẩm 17L1031256 Phạm Thị Thảo 18/08/1999
357 33001604 Công nghệ thực phẩm 17L1031257 Phạm Thị Thảo 25/03/1999
358 33008271 Công nghệ thực phẩm 17L1031258 Phạm Thị Phương Thảo 23/09/1998
359 32001584 Công nghệ thực phẩm 17L1031259 Trần Thị Thảo 08/09/1998
360 33008833 Công nghệ thực phẩm 17L1031260 Trần Thị Diệu Thảo 02/11/1999
361 33005100 Công nghệ thực phẩm 17L1031261 Phan Đình Bảo Thạnh 16/04/1999
362 33008829 Công nghệ thực phẩm 17L1031262 Trần Thị Ngọc Thạnh 22/10/1999
363 35000693 Công nghệ thực phẩm 17L1031263 Tiêu Thị Thật 17/02/1999
364 33000714 Công nghệ thực phẩm 17L1031264 Lê Thị Thắm 25/05/1999
365 33001869 Công nghệ thực phẩm 17L1031265 Nguyễn Thị Hồng Thắm 23/07/1999
366 34012101 Công nghệ thực phẩm 17L1031266 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/09/1999
367 30006380 Công nghệ thực phẩm 17L1031267 Nguyễn Thị Thắng 01/03/1999
368 30009077 Công nghệ thực phẩm 17L1031268 Lê Thị Thể 06/01/1999
369 33002125 Công nghệ thực phẩm 17L1031269 Nguyễn Thị Mai Thi 24/08/1999
370 33005122 Công nghệ thực phẩm 17L1031270 Nguyễn Thị Tâm Thi 02/08/1999
371 33000138 Công nghệ thực phẩm 17L1031271 Nguyễn Ngọc Thiên 10/09/1999
372 34017192 Công nghệ thực phẩm 17L1031272 Nguyễn Thị Thiều 08/03/1998
373 32001589 Công nghệ thực phẩm 17L1031273 Bùi Thị Thình 08/08/1999
374 30016696 Công nghệ thực phẩm 17L1031274 Đào Quốc Thông 05/06/1998
375 29006627 Công nghệ thực phẩm 17L1031275 Hoàng Thị Thơm 01/06/1999
376 34017905 Công nghệ thực phẩm 17L1031276 Phan Thị Thu Thuận 04/01/1998
377 33008297 Công nghệ thực phẩm 17L1031277 Nguyễn Thị Thúc 18/03/1998
378 34005450 Công nghệ thực phẩm 17L1031278 Nguyễn Thị Thúy 30/08/1999
379 30002778 Công nghệ thực phẩm 17L1031279 Bùi Thị Lệ Thủy 02/01/1999
380 33001134 Công nghệ thực phẩm 17L1031280 Nguyễn Thị Thủy 08/09/1999
381 34009314 Công nghệ thực phẩm 17L1031281 Phạm Long Thủy 11/11/1999
382 34013919 Công nghệ thực phẩm 17L1031282 Võ Thị Thanh Thủy 20/08/1999
383 33008875 Công nghệ thực phẩm 17L1031283 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 08/12/1999
384 29020482 Công nghệ thực phẩm 17L1031284 Mai Thị Thương 07/07/1999
385 34006903 Công nghệ thực phẩm 17L1031285 Nguyễn Thị Thu Thương 06/12/1999
386 33001633 Công nghệ thực phẩm 17L1031286 Văn Hữu Thương 03/02/1999
387 29006650 Công nghệ thực phẩm 17L1031287 Hoàng Thị Thường 26/03/1999
388 32007441 Công nghệ thực phẩm 17L1031288 Nguyễn Hữu Thưởng 10/11/1999
389 34003661 Công nghệ thực phẩm 17L1031289 Huỳnh Tấn Thức 18/05/1999
390 32007443 Công nghệ thực phẩm 17L1031290 Nguyễn Thị Ti 25/05/1999
391 32005733 Công nghệ thực phẩm 17L1031291 Hoàng Thị Thủy Tiên 01/02/1999
392 33007212 Công nghệ thực phẩm 17L1031292 Hồ Thị Thủy Tiên 01/02/1999
393 33008881 Công nghệ thực phẩm 17L1031293 Nguyễn Kỳ Nhật Tiên 19/05/1999
394 30015010 Công nghệ thực phẩm 17L1031294 Nguyễn Thị Hiền Tiên 22/09/1999
395 34008094 Công nghệ thực phẩm 17L1031295 Trần Thị Tiền 09/06/1999
396 34013945 Công nghệ thực phẩm 17L1031296 Nguyễn Thị Ngọc Tin 01/10/1999
397 33009763 Công nghệ thực phẩm 17L1031297 Mai Thị Tĩnh 24/02/1999
398 33011747 Công nghệ thực phẩm 17L1031298 Đỗ Thị Thuỳ Trang 02/02/1999
399 32006575 Công nghệ thực phẩm 17L1031299 Hồ Hải Huyền Trang 22/03/1999
400 29022555 Công nghệ thực phẩm 17L1031300 Lê Thị Trang 20/08/1999
401 32000839 Công nghệ thực phẩm 17L1031301 Lê Thị Huyền Trang 04/12/1999
402 33012433 Công nghệ thực phẩm 17L1031302 Lê Thị Thu Trang 09/06/1999
403 31003546 Công nghệ thực phẩm 17L1031303 Lê Thị Tuyết Trang 23/10/1999
404 38010915 Công nghệ thực phẩm 17L1031304 Mai Thị Trang 14/01/1999
405 33007739 Công nghệ thực phẩm 17L1031305 Ngô Thị Thùy Trang 04/06/1997
406 30015432 Công nghệ thực phẩm 17L1031306 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/09/1999
407 29002980 Công nghệ thực phẩm 17L1031307 Nguyễn Thị Huyền Trang 03/10/1999
408 29021387 Công nghệ thực phẩm 17L1031308 Phan Thị Hải Trang 20/08/1999
409 33002955 Công nghệ thực phẩm 17L1031309 Phạm Thị Trang 20/04/1999
410 33008895 Công nghệ thực phẩm 17L1031310 Thái Thị Ngọc Trang 15/08/1999
411 29020499 Công nghệ thực phẩm 17L1031311 Trịnh Thị Trang 12/04/1999
412 32004582 Công nghệ thực phẩm 17L1031312 Võ Thị Ngọc Trâm 02/09/1999
413 32005762 Công nghệ thực phẩm 17L1031313 Đặng Đức Triều 31/03/1999
414 30002827 Công nghệ thực phẩm 17L1031314 Đinh Thị Lan Trinh 02/09/1999
415 33000159 Công nghệ thực phẩm 17L1031315 Hoàng Thị Mỹ Trinh 31/03/1999
416 35005424 Công nghệ thực phẩm 17L1031316 Nguyễn Thị Kiều Trinh 28/02/1999
417 31002416 Công nghệ thực phẩm 17L1031317 Nguyễn Thị Lan Trinh 09/11/1999
418 34002551 Công nghệ thực phẩm 17L1031318 Nguyễn Thị Lan Trinh 08/07/1999
419 34017926 Công nghệ thực phẩm 17L1031319 Nguyễn Triệu Mai Trinh 24/02/1998
420 33004549 Công nghệ thực phẩm 17L1031320 Lê Hoàng Minh Trí 10/12/1999
421 33005207 Công nghệ thực phẩm 17L1031321 Trần Văn Trung 27/05/1999
422 33002635 Công nghệ thực phẩm 17L1031322 Lê Quang Trường 22/01/1999
423 33001898 Công nghệ thực phẩm 17L1031323 Huỳnh Thị Tuyền 16/06/1999
424 33000761 Công nghệ thực phẩm 17L1031324 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/01/1999
425 33000764 Công nghệ thực phẩm 17L1031325 Nguyễn Văn Tuyền 28/09/1999
426 33006886 Công nghệ thực phẩm 17L1031326 Lê Thị Phương Uyên 13/08/1999
427 48010353 Công nghệ thực phẩm 17L1031327 Lê Trần Tú Uyên 10/08/1999
428 34010570 Công nghệ thực phẩm 17L1031328 Nguyễn Thị Thảo Uyên 21/07/1999
429 30000931 Công nghệ thực phẩm 17L1031329 Trần Thị Hương Uyên 09/02/1999
430 34009386 Công nghệ thực phẩm 17L1031330 Trần Thị Thu Uyên 05/07/1999
431 33001189 Công nghệ thực phẩm 17L1031331 Lê Thị Vang 11/02/1999
432 33001191 Công nghệ thực phẩm 17L1031332 Đoàn Thị Hồng Vân 10/07/1999
433 33009345 Công nghệ thực phẩm 17L1031333 Hồ Thị Hồng Vân 15/08/1999
434 40017345 Công nghệ thực phẩm 17L1031334 Nguyễn Thị Thanh Vân 23/03/1999
435 33002661 Công nghệ thực phẩm 17L1031335 Trương Thị Cẩm Vân 08/12/1999
436 34011084 Công nghệ thực phẩm 17L1031336 Nguyễn Thị Thảo Văn 16/05/1999
437 34006274 Công nghệ thực phẩm 17L1031337 Nguyễn Thị Thảo Vi 20/06/1999
438 32005796 Công nghệ thực phẩm 17L1031338 Trần Thị ái Vi 03/07/1999
439 29011201 Công nghệ thực phẩm 17L1031339 Nguyễn Thị Sinh Viên 28/08/1999
440 33002172 Công nghệ thực phẩm 17L1031340 Nguyễn Văn Việt 09/03/1999
441 30006474 Công nghệ thực phẩm 17L1031341 Dương Văn Vũ 17/06/1999
442 34002305 Công nghệ thực phẩm 17L1031342 Lương Thị Hoài Vy 26/04/1999
443 34008156 Công nghệ thực phẩm 17L1031343 Phan Thị Hà Vy 26/02/1999
444 34009419 Công nghệ thực phẩm 17L1031344 Võ Thị Vy 26/04/1999
445 41009086 Công nghệ thực phẩm 17L1031345 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/01/1998
446 34008161 Công nghệ thực phẩm 17L1031346 Lê Thị Thúy Yên 21/04/1999
447 35001873 Công nghệ thực phẩm 17L1031347 Phạm Thị Thu Yên 13/12/1999
448 33011815 Công nghệ thực phẩm 17L1031348 Nguyễn Thị Kim Yến 11/10/1999
449 33000518 Công nghệ thực phẩm 17L1031349 Hồ Thị Như ý 02/01/1999
450 34001437 Công nghệ thực phẩm 17L1031350 Nguyễn Như ý 11/02/1999
451 40012003 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041001 Lê Văn An 04/07/1999
452 33002679 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041002 Lê Xuân Anh 11/11/1999
453 33010552 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041003 Nguyễn Tuấn Anh 08/05/1999
454 29020940 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041004 Nguyễn Xuân Anh 10/07/1999
455 34013163 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041005 Huỳnh Ngọc Ân 02/11/1999
456 33000789 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041006 Trần Quốc Bảo 20/03/1999
457 40020409 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041007 Hoàng Văn Bảy 13/07/1998
458 32002167 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041008 Lê Đức Bình 15/02/1999
459 32007022 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041009 Nguyễn Văn Bích 30/09/1999
460 34013615 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041010 Cao Văn Chung 16/10/1999
461 35012366 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041011 Nguyễn Thanh Cường 21/06/1997
462 33001243 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041012 Lê Văn Duy 20/09/1999
463 33000215 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041013 Trần Quốc Dương 04/11/1999
464 37008037 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041014 Lê Dự 04/05/1999
465 30015615 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041015 Phan Văn Đạt 06/12/1998
466 32000603 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041016 Nguyễn Ngọc Điệp 26/11/1999
467 33000556 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041017 Lê Tấn Đông 15/01/1999
468 33006568 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041018 Đào Hữu Đức 03/05/1999
469 32005197 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041019 Phạm Đức Hải 26/10/1999
470 33000852 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041020 Võ Văn Hạnh 25/12/1999
471 34011517 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041021 Huỳnh Quang Hiếu 03/05/1999
472 33001320 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041022 Phan Văn Hiếu 09/09/1999
473 31007889 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041023 Đàm Xuân Hiệp 11/02/1999
474 30013487 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041024 Nguyễn Văn Hiệp 06/04/1999
475 36000934 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041025 Nguyễn Hồ Thế Hoài 29/06/1999
476 33008544 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041026 Phan Hóa 05/08/1999
477 30013533 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041027 Đinh Văn Huy 21/06/1999
478 32003271 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041028 Lê Ngọc Huy 15/06/1999
479 34000567 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041029 Võ Anh Huy 25/01/1999
480 32007108 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041030 Nguyễn Thanh Hưng 15/11/1999
481 32003295 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041031 Mai Đình Khành 26/03/1999
482 33003344 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041032 Nguyễn Văn Khoa 15/10/1999
483 33009076 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041033 Phan Quốc Kỳ 20/10/1999
484 31004297 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041034 Nguyễn Lê Hải Long 07/06/1998
485 33006671 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041035 Trần Đức Nhật Luân 01/05/1999
486 32005293 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041036 Trần Lê Thiên Luân 26/02/1999
487 34008766 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041037 Nguyễn Công Mẫn 12/08/1999
488 33000633 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041038 Nguyễn Minh Mẫn 22/03/1999
489 32005547 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041039 Trương Xuân Minh 22/03/1999
490 32007999 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041040 Võ Quang Nhả 07/11/1998
491 33005490 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041041 Kim Đình Phong 27/06/1999
492 31005876 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041042 Trần Thanh Phong 13/08/1999
493 33001060 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041043 Nguyễn Thanh Phụng 10/07/1999
494 30002194 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041044 Võ Văn Quang 03/12/1999
495 34005372 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041045 Trịnh Viết Quốc 19/01/1999
496 33000691 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041046 Nguyễn Văn Quyền 18/06/1999
497 33001569 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041047 Lương Văn Sang 03/05/1999
498 33001574 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041048 Văn Quang Sáng 02/11/1999
499 33008245 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041049 Phạm Văn Sơn 20/07/1998
500 34002951 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041050 Phan Quang Tài 01/04/1999
501 31000833 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041051 Trần Ngọc Tâm 12/11/1999
502 33009261 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041052 Đào Hữu Thành 08/07/1999
503 33009262 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041053 La Hữu Thành 29/12/1999
504 34010953 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041054 Lê Nguyên Thành 19/10/1999
505 33006052 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041055 Phan Lê Tuấn Thành 19/05/1999
506 32001277 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041056 Hồ Xuân Thái 24/06/1999
507 34005405 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041057 Võ Ngọc Thạch 09/07/1999
508 34010966 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041058 Trần Thanh Thế 17/01/1999
509 33000463 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041059 Nguyễn Bá Thọ 26/08/1999
510 34011780 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041060 Huỳnh Quang Tiến 01/12/1999
511 33004527 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041061 Lê Văn Tiến 08/02/1999
512 34003671 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041062 Huỳnh Lê Tín 11/11/1999
513 38009039 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041063 Ksor Tlơnh 09/11/1999
514 33005618 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041064 Nguyễn Đại Triều 20/11/1999
515 34017658 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041065 Lê Tấn Trình 14/06/1998
516 33009780 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041066 Nguyễn Duy Trịnh 04/03/1999
517 35002244 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041067 Đỗ Thành Trung 20/04/1999
518 33003926 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041068 Hồ Đức Trung 10/02/1999
519 31003568 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041069 Nguyễn Đình Trung 16/04/1998
520 33004564 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041070 Lê Cảnh Trường 25/03/1999
521 33011777 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041071 Phạm Anh Tuấn 05/09/1999
522 34016335 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041072 Dương Công Tuyền 05/07/1999
523 32003924 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041073 Hồ Văn Tường 15/02/1998
524 34008145 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041074 Huỳnh Quang Việt 19/05/1999
525 32008389 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041075 Lê Văn Vinh 16/11/1998
526 33010531 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041076 Phùng Hữu Quang Vinh 30/07/1999
527 33008396 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041077 Ngô Đình Vũ 05/08/1998
528 33001199 Kỹ thuật cơ - điện tử 17L1041078 Trương Viết Vững 12/06/1999
529 34000880 Khoa học cây trồng 17L3011001 Hứa Văn An 17/05/1999
530 33004044 Khoa học cây trồng 17L3011002 Lê Thị Thanh Bình 24/07/1999
531 34000034 Khoa học cây trồng 17L3011003 Nguyễn Phúc Nhật Chương 28/03/1999
532 34013196 Khoa học cây trồng 17L3011004 Trần Thị Diệu 30/12/1999
533 32007041 Khoa học cây trồng 17L3011005 Nguyễn Trí Duẩn 25/10/1999
534 33006555 Khoa học cây trồng 17L3011006 Lê Thị Duyên 15/04/1999
535 30007059 Khoa học cây trồng 17L3011007 Nguyễn Chỉ Đại 10/10/1999
536 33000027 Khoa học cây trồng 17L3011008 Nguyễn Như Minh Đức 27/03/1999
537 34001491 Khoa học cây trồng 17L3011009 Huỳnh Thị Kiều Giang 20/06/1999
538 32003237 Khoa học cây trồng 17L3011010 Nguyễn Anh Hào 14/02/1999
539 30013990 Khoa học cây trồng 17L3011011 Nguyễn Thị Hằng 23/02/1999
540 32007081 Khoa học cây trồng 17L3011012 Phạm Thị Thu Hiền 08/04/1999
541 33004146 Khoa học cây trồng 17L3011013 Trần Thị Thu Hiền 08/07/1999
542 38007148 Khoa học cây trồng 17L3011014 Lê Trần Trung Hiếu 03/02/1999
543 32006273 Khoa học cây trồng 17L3011015 Nguyễn Hiếu 07/04/1999
544 29017930 Khoa học cây trồng 17L3011016 Nguyễn Văn Hiếu 29/04/1999
545 33002293 Khoa học cây trồng 17L3011017 Đặng Thị Thu Hồng 20/02/1999
546 32007093 Khoa học cây trồng 17L3011018 Nguyễn Trí Hổ 26/06/1999
547 33010185 Khoa học cây trồng 17L3011019 Ngô Văn Hội 15/08/1999
548 34005998 Khoa học cây trồng 17L3011020 Nguyễn Đoàn Khánh Huyền 10/11/1999
549 33002313 Khoa học cây trồng 17L3011021 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/09/1999
550 38011138 Khoa học cây trồng 17L3011022 Đỗ Thị Lan Hương 12/06/1999
551 33001777 Khoa học cây trồng 17L3011023 Huỳnh Thị Hương 10/01/1999
552 33005375 Khoa học cây trồng 17L3011024 Ngô Thị Hồng Hương 26/03/1998
553 32005254 Khoa học cây trồng 17L3011025 Nguyễn Thị Diệu Hương 02/03/1999
554 38006598 Khoa học cây trồng 17L3011026 Phùng Hữu Hưởng 19/09/1998
555 29021118 Khoa học cây trồng 17L3011027 Nguyễn Thế Khanh 03/01/1999
556 34004262 Khoa học cây trồng 17L3011028 Đỗ Quang Khải 01/05/1999
557 34011566 Khoa học cây trồng 17L3011029 Đặng Mỹ Lan 10/03/1999
558 40004629 Khoa học cây trồng 17L3011030 Trương Thị Lan 24/11/1999
559 35002039 Khoa học cây trồng 17L3011031 Hồng Văn Lâm 04/02/1999
560 30016605 Khoa học cây trồng 17L3011032 Nguyễn Đức Lâm 12/09/1998
561 35000366 Khoa học cây trồng 17L3011033 Phan Thị Mỹ Lệ 16/06/1999
562 33009548 Khoa học cây trồng 17L3011034 Trần Thị Thùy Linh 18/05/1999
563 32001516 Khoa học cây trồng 17L3011035 Trương Quang Vũ Linh 25/01/1999
564 32001517 Khoa học cây trồng 17L3011036 Trần Văn Lĩnh 10/03/1999
565 32004315 Khoa học cây trồng 17L3011037 Đoàn Thanh Lương 21/11/1999
566 34002005 Khoa học cây trồng 17L3011038 Trần Thị Mận 25/08/1999
567 33005416 Khoa học cây trồng 17L3011039 Lê Thị Nguyệt Minh 04/11/1999
568 29002844 Khoa học cây trồng 17L3011040 Nguyễn Thái Minh 24/08/1999
569 32001530 Khoa học cây trồng 17L3011041 Hoàng Thị Mỹ Na 14/11/1999
570 33004290 Khoa học cây trồng 17L3011042 Nguyễn Ngọc Nam 20/02/1999
571 39005412 Khoa học cây trồng 17L3011043 Nguyễn Phùng Nam 11/10/1999
572 33008675 Khoa học cây trồng 17L3011044 Hoàng Thị Nguyệt 01/02/1999
573 37012284 Khoa học cây trồng 17L3011045 Huỳnh Thị Bích Nguyệt 09/08/1999
574 34005313 Khoa học cây trồng 17L3011046 Lê Thị ý Nhi 22/02/1999
575 33001814 Khoa học cây trồng 17L3011047 Nguyễn Thị Hồng Nhi 17/07/1999
576 33005478 Khoa học cây trồng 17L3011048 Lê Trần Phương Như 31/08/1999
577 31008056 Khoa học cây trồng 17L3011049 Bùi Ngọc Ninh 20/12/1999
578 33009981 Khoa học cây trồng 17L3011050 Nguyễn Văn Phi 02/10/1999
579 4003942 Khoa học cây trồng 17L3011051 Lê Mai Hồng Phúc 13/12/1999
580 34010036 Khoa học cây trồng 17L3011052 Lê Thị Hồng Phúc 05/11/1999
581 33004414 Khoa học cây trồng 17L3011053 Phù Hoàng Diệu Phương 18/04/1999
582 33004428 Khoa học cây trồng 17L3011054 Hoàng Trọng Quý 20/01/1999
583 34010924 Khoa học cây trồng 17L3011055 Trần Minh Sang 10/11/1999
584 34003600 Khoa học cây trồng 17L3011056 Đinh Thị Thu Sương 27/08/1999
585 40009596 Khoa học cây trồng 17L3011057 Nguyễn Thị Tâm 26/03/1999
586 33003754 Khoa học cây trồng 17L3011058 Nguyễn Thái Thanh 24/08/1999
587 33008819 Khoa học cây trồng 17L3011059 Nguyễn Thị Kim Thanh 04/04/1999
588 33006809 Khoa học cây trồng 17L3011060 Nguyễn Văn Thảo 09/07/1998
589 34013877 Khoa học cây trồng 17L3011061 Nguyễn Đắc Thạch 05/05/1999
590 32000810 Khoa học cây trồng 17L3011062 Nguyễn Hữu Thắng 30/09/1999
591 33001124 Khoa học cây trồng 17L3011063 Phạm Xuân Thắng 26/03/1999
592 33002911 Khoa học cây trồng 17L3011064 Lê Trường Thi 13/12/1999
593 35012770 Khoa học cây trồng 17L3011065 Nguyễn Thị Thu 05/09/1998
594 32002992 Khoa học cây trồng 17L3011066 Nguyễn Thị Xuân Thu 05/07/1999
595 33010460 Khoa học cây trồng 17L3011067 Võ Đại Minh Thuận 11/06/1999
596 33006826 Khoa học cây trồng 17L3011068 Nguyễn Thị Thanh Thuý 22/10/1999
597 35001774 Khoa học cây trồng 17L3011069 Phù Thị Thúy 14/03/1999
598 33006445 Khoa học cây trồng 17L3011070 Lê Thị Nhất Thủy 03/11/1999
599 34001335 Khoa học cây trồng 17L3011071 Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/03/1999
600 33002599 Khoa học cây trồng 17L3011072 Nguyễn Thị Minh Thư 30/07/1999
601 33005168 Khoa học cây trồng 17L3011073 Lê Văn Tín 10/10/1999
602 33001639 Khoa học cây trồng 17L3011074 Văn Đình Tính 04/01/1999
603 4003623 Khoa học cây trồng 17L3011075 Quách Ngọc Toàn 10/02/1999
604 38012630 Khoa học cây trồng 17L3011076 Trần Văn Toàn 08/07/1996
605 32003053 Khoa học cây trồng 17L3011077 Phan Thị Hoài Trang 06/07/1999
606 4010544 Khoa học cây trồng 17L3011078 Đặng Văn Hữu Trọng 30/06/1998
607 33002638 Khoa học cây trồng 17L3011079 Phạm Đăng Trường 07/10/1999
608 40004195 Khoa học cây trồng 17L3011080 Phạm Ngọc Vũ Trường 28/08/1999
609 34017285 Khoa học cây trồng 17L3011081 Đinh Văn Tường 19/10/1998
610 41000157 Khoa học cây trồng 17L3011082 Cao Thị Nhật Uyên 17/03/1999
611 33009354 Khoa học cây trồng 17L3011083 Nguyễn Đức Vũ 16/01/1999
612 33008939 Khoa học cây trồng 17L3011084 Trần Hiếu Vũ 28/11/1999
613 34003731 Khoa học cây trồng 17L3011085 Vương Ngọc Vũ 28/06/1999
614 4003375 Khoa học cây trồng 17L3011086 Nguyễn Ngọc Vy 09/08/1999
615 32001421 Khoa học cây trồng 17L3011087 Phan Thị Yến 27/11/1999
616 33008943 Khoa học cây trồng 17L3011088 Hồ Thị Như ý 06/11/1999
617 30002893 Bảo vệ thực vật 17L3021001 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/06/1999
618 33001913 Bảo vệ thực vật 17L3021002 Trần Công Tuấn Anh 16/02/1999
619 34010618 Bảo vệ thực vật 17L3021003 Nguyễn Lưu Thảo Chi 26/05/1999
620 38010994 Bảo vệ thực vật 17L3021004 Đặng Hữu Chiến 20/10/1999
621 34014046 Bảo vệ thực vật 17L3021005 Trương Thị Ngọc Diểm 23/03/1999
622 30003003 Bảo vệ thực vật 17L3021007 Lê Hữu Đạt 01/05/1999
623 34014620 Bảo vệ thực vật 17L3021008 Phạm Thị Thể Điệp 18/11/1999
624 34002689 Bảo vệ thực vật 17L3021009 Nguyễn Xuân Đức 11/01/1999
625 32005187 Bảo vệ thực vật 17L3021010 Lê Thị Hương Giang 15/02/1999
626 34004507 Bảo vệ thực vật 17L3021011 Nguyễn Thị Hoài Giang 25/06/1999
627 30005686 Bảo vệ thực vật 17L3021013 Lê Thị Thúy Hằng 02/08/1999
628 34005660 Bảo vệ thực vật 17L3021014 Tào Thị Thu Hiền 16/02/1999
629 31003169 Bảo vệ thực vật 17L3021015 Trần Thị Thanh Hiền 02/06/1999
630 33011441 Bảo vệ thực vật 17L3021016 Trần Thị Thu Hiền 16/07/1999
631 40015633 Bảo vệ thực vật 17L3021017 Nguyễn Như Hiếu 30/08/1999
632 34005177 Bảo vệ thực vật 17L3021018 Hồ Thị Bích Hợp 21/02/1999
633 33002304 Bảo vệ thực vật 17L3021020 Nguyễn Quốc Huy 01/07/1999
634 35002032 Bảo vệ thực vật 17L3021021 Nguyễn Thị Thu Kiều 12/02/1999
635 63004906 Bảo vệ thực vật 17L3021022 Nguyễn Văn Kính 09/06/1999
636 34013751 Bảo vệ thực vật 17L3021023 Ngô Thị Lan 01/01/1999
637 33001783 Bảo vệ thực vật 17L3021024 Trần Thị Lan 22/08/1999
638 30004193 Bảo vệ thực vật 17L3021025 Đặng Thị Mỹ Linh 11/10/1999
639 32007152 Bảo vệ thực vật 17L3021026 Lê Văn Lộc 19/03/1999
640 39008828 Bảo vệ thực vật 17L3021027 Nguyễn Nữ Cẩm Ly 19/12/1999
641 40021966 Bảo vệ thực vật 17L3021028 H' Lo#t Mlô 06/01/1998
642 40021123 Bảo vệ thực vật 17L3021029 Hoàng Văn Nam 01/06/1998
643 32007196 Bảo vệ thực vật 17L3021030 Hồ Thị Nguyệt 08/06/1999
644 37005551 Bảo vệ thực vật 17L3021031 Mai Thị Thanh Nguyệt 20/07/1999
645 38009439 Bảo vệ thực vật 17L3021032 Trần Trọng Nhã 01/10/1999
646 32005585 Bảo vệ thực vật 17L3021033 Đặng Văn Nhân 09/09/1999
647 32007201 Bảo vệ thực vật 17L3021034 Phan Khắc Nhân 20/10/1999
648 30003257 Bảo vệ thực vật 17L3021035 Trần Công Nhật 02/03/1999
649 33002441 Bảo vệ thực vật 17L3021036 Cao Thị Nhi 03/08/1999
650 63001529 Bảo vệ thực vật 17L3021037 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/11/1999
651 34014194 Bảo vệ thực vật 17L3021038 Nguyễn Thị Nữ 12/01/1999
652 32005623 Bảo vệ thực vật 17L3021039 Lê Kiều Oanh 20/10/1999
653 63002302 Bảo vệ thực vật 17L3021040 Nguyễn Đức Quyền 06/02/1999
654 33004439 Bảo vệ thực vật 17L3021041 Hoàng Đức Khánh Quỳnh 03/11/1999
655 32003434 Bảo vệ thực vật 17L3021042 Thái Phương Quỳnh 19/04/1999
656 33004448 Bảo vệ thực vật 17L3021043 Trần Ngọc Sung 07/03/1999
657 33006421 Bảo vệ thực vật 17L3021044 Hồ Đăng Tân 24/07/1999
658 33008272 Bảo vệ thực vật 17L3021045 Võ Thị Thu Thảo 01/01/1998
659 38011346 Bảo vệ thực vật 17L3021046 Nguyễn Tiến Thuận 26/02/1999
660 34013920 Bảo vệ thực vật 17L3021047 Đỗ Thi Cẩm Thúy 15/03/1999
661 32004573 Bảo vệ thực vật 17L3021048 Trần Thanh Tín 25/08/1998
662 31002185 Bảo vệ thực vật 17L3021049 Trịnh Thị Thùy Trang 26/07/1999
663 36003309 Bảo vệ thực vật 17L3021050 Trần Quốc Trí 05/09/1999
664 32000845 Bảo vệ thực vật 17L3021051 Nguyễn Thế Trường 09/10/1998
665 37005826 Bảo vệ thực vật 17L3021052 Phạm Minh Tuấn 29/07/1999
666 40008993 Bảo vệ thực vật 17L3021053 Nguyễn Trương Hoa Viên 18/06/1999
667 33002979 Bảo vệ thực vật 17L3021054 Trần Văn Vinh 20/09/1999
668 35000020 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031001 Nguyễn Thị Kim Anh 19/12/1999
669 33008462 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031002 Nguyễn Thị Dành 13/04/1999
670 35007333 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031003 Hồ Thị Diễm 09/05/1999
671 33010612 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031004 Phạm Văn Đạt 15/06/1999
672 34005123 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031005 Hồ Thị Mỹ Hạnh 14/07/1999
673 33001304 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031006 Phan Thị Thu Hiền 17/09/1999
674 33006607 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031007 Nguyễn Thị ánh Hồng 06/12/1999
675 31007926 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031008 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/04/1999
676 34015354 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031009 Lê Thị Thanh Lam 01/03/1999
677 32007140 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031010 Lê Thị Mỹ Linh 29/06/1998
678 2056517 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031011 Trần Giang Long 02/11/1999
679 32007179 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031012 Hồ Thị Ngân 20/04/1999
680 33009145 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031013 Dương Quang Kỷ Nguyên 04/11/1999
681 32007195 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031014 Hồ Thị Nguyệt 06/01/1999
682 34003553 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031015 Huỳnh Thị Như 02/07/1999
683 33001054 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031016 Hồ Thị Ngọc Oanh 09/03/1999
684 32000753 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031017 Hoàng Trung Phong 06/04/1999
685 33002485 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031018 Võ Hữu Phong 20/11/1999
686 33001848 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031019 Phan Thị Như Quỳnh 20/09/1999
687 34001266 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031020 Nguyễn Thị Thu Sương 27/03/1999
688 33012668 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031021 Huỳnh Thị Diệu Tâm 01/07/1999
689 33002925 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031022 Cao Thị Thu Thơm 02/12/1999
690 32005727 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031023 Lê Thị Hồng Thúy 10/03/1999
691 33001137 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031024 Trương Thị Thu Thủy 12/08/1999
692 33006453 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031025 Nguyễn Thị Minh Thư 12/09/1999
693 35000745 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031026 Nguyễn Thị Mỹ Thương 26/06/1999
694 32003044 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031027 Hoàng Thị Thùy Trang 20/04/1999
695 32007460 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031028 Trần Thị Vân Trang 21/04/1999
696 34008559 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031029 Hồ Thị Phương Trà 20/01/1999
697 33000749 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031030 Nguyễn Thị Trâm 29/12/1999
698 31000558 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031031 Nguyễn Tiến Trung 18/03/1999
699 33003938 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031032 Trần Văn Trường 02/08/1998
700 33006887 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031033 Ngô Nguyễn Bảo Uyên 19/12/1999
701 35001265 Công nghệ sau thu hoạch 17L3031034 Lê Thị Tường Vi 21/06/1999
702 35007324 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041001 Dương Thị Kiều Cương 27/07/1999
703 34013192 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041002 Trần Thị Thu Diễm 24/11/1999
704 33012524 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041003 Nguyễn Lương Thế Duy 26/08/1999
705 34007840 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041004 Lê Thị Thúy Hằng 01/01/1999
706 34009065 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041005 Phạm Thị Thu Hoàng 10/02/1999
707 33005811 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041006 Lê Văn Huy 15/06/1999
708 33005805 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041007 Thái Phi Hùng 26/02/1999
709 34001935 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041008 Trần Phước Hy 03/03/1999
710 34002015 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041009 Đặng Thị Hạ My 02/02/1999
711 33001425 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041010 Hồ Thị Huyền My 07/08/1999
712 31003364 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041011 Trương Thị Hồng Ngọc 23/02/1999
713 33001488 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041012 Văn Thị Thùy Nhung 20/10/1999
714 35001674 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041013 Đỗ Thị Nỡ 05/04/1999
715 33000408 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041014 Hồ Thị Thanh Phương 06/10/1999
716 42011108 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041015 Trương Như Phương 02/01/1999
717 34002126 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041016 Nguyễn Hữu Quang 29/01/1999
718 33000771 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 17L3041017 Lê Thị Tường Vi 23/09/1999
719 34003363 Lâm nghiệp 17L3051002 Nguyễn Văn Chín Chín 25/06/1999
720 34013617 Lâm nghiệp 17L3051003 Nguyễn Thị Kim Chung 28/10/1999
721 32004258 Lâm nghiệp 17L3051005 Trần Quốc Cường 25/09/1999
722 32007054 Lâm nghiệp 17L3051007 Nguyễn Đoàn Ngọc Đức 14/07/1999
723 33002729 Lâm nghiệp 17L3051008 Lê Viết Hải 26/09/1999
724 4003836 Lâm nghiệp 17L3051009 Nguyễn Hữu Hoàng 10/07/1999
725 4003461 Lâm nghiệp 17L3051010 Nguyễn Văn Huy 15/09/1999
726 4005392 Lâm nghiệp 17L3051011 Phan Nguyễn Văn Huy 11/11/1999
727 33003320 Lâm nghiệp 17L3051012 Vũ Văn Iếp 17/02/1999
728 32003292 Lâm nghiệp 17L3051013 Đỗ Tấn Khanh 21/01/1999
729 34008307 Lâm nghiệp 17L3051014 Nguyễn Duyên Kiều 12/08/1999
730 33004867 Lâm nghiệp 17L3051015 Nguyễn Bá Mạnh 19/05/1999
731 33013072 Lâm nghiệp 17L3051016 Hồ Văn Náp 07/09/1999
732 4000650 Lâm nghiệp 17L3051017 Đinh Văn Nguyên 20/12/1998
733 34016473 Lâm nghiệp 17L3051019 Đinh Niêm 16/01/1999
734 34004092 Lâm nghiệp 17L3051020 Pơloong Ních 21/07/1999
735 35008595 Lâm nghiệp 17L3051021 Lê Văn Phát 15/10/1999
736 33007127 Lâm nghiệp 17L3051022 Văn Đình Minh Phước 17/04/1999
737 32001568 Lâm nghiệp 17L3051023 Nguyễn Thanh Quang 07/08/1999
738 34015429 Lâm nghiệp 17L3051024 Huỳnh Quốc Sơn 13/03/1999
739 32002925 Lâm nghiệp 17L3051025 Nguyễn Phước Tài 08/02/1999
740 33012672 Lâm nghiệp 17L3051026 Mai Chí Thanh 08/03/1999
741 33011251 Lâm nghiệp 17L3051027 Nguyễn Duy Thanh 20/02/1999
742 29011785 Lâm nghiệp 17L3051028 Nguyễn Duy Thắng 05/06/1999
743 32007413 Lâm nghiệp 17L3051029 Nguyễn Đức Quang Thắng 04/08/1999
744 33005575 Lâm nghiệp 17L3051030 Huỳnh Võ Hiếu Thiện 15/09/1999
745 32006556 Lâm nghiệp 17L3051031 Lê Đức Thịnh 06/05/1999
746 33011731 Lâm nghiệp 17L3051032 Hồ Thị Quỳnh Thương 07/02/1999
747 34016305 Lâm nghiệp 17L3051033 Lê Hoài Thương 10/06/1999
748 32008270 Lâm nghiệp 17L3051034 Lê Văn Thự 07/04/1997
749 31003563 Lâm nghiệp 17L3051035 Phạm Xuân Trọng 18/11/1999
750 33007761 Lâm nghiệp 17L3051036 Hồ Đức Tuân 11/08/1998
751 34011385 Lâm nghiệp 17L3051037 Bùi Thị ánh Tuyết 20/12/1998
752 34013546 Lâm nghiệp 17L3051038 Trần Văn Tú 04/06/1999
753 4007719 Lâm nghiệp 17L3051039 Quách Tú Uyên 28/09/1999
754 33006190 Lâm nghiệp 17L3051040 Nguyễn Thị Hồng Vi 02/02/1999
755 33001909 Chăn nuôi 17L3061001 Trần Đắc An 04/02/1999
756 32003150 Chăn nuôi 17L3061002 Võ Thị An 09/08/1999
757 33010548 Chăn nuôi 17L3061003 Đoàn Ngọc Anh 26/10/1999
758 33005696 Chăn nuôi 17L3061004 Trần Thị Kim Anh 17/12/1999
759 32002156 Chăn nuôi 17L3061005 Trần Viết ánh 20/02/1999
760 34008941 Chăn nuôi 17L3061006 Nguyễn Nhật Bảo 10/02/1999
761 33003037 Chăn nuôi 17L3061007 A Reng Thị Bi 15/05/1999
762 29011929 Chăn nuôi 17L3061008 Hồ Thị Bình 07/05/1999
763 34008950 Chăn nuôi 17L3061009 Huỳnh Văn Bốn 20/10/1999
764 33000797 Chăn nuôi 17L3061010 Nguyễn Văn Châu 25/03/1998
765 29020963 Chăn nuôi 17L3061011 Lê Minh Chiến 15/04/1999
766 33001712 Chăn nuôi 17L3061012 Trần Đình Minh Chí 12/09/1999
767 32001432 Chăn nuôi 17L3061013 Hoàng Đức Chương 25/11/1999
768 37014135 Chăn nuôi 17L3061014 Nguyễn Chí Cường 26/10/1999
769 32000058 Chăn nuôi 17L3061015 Nguyễn Bá Dần 11/01/1999
770 33002702 Chăn nuôi 17L3061016 Trần Thị Diễm 12/08/1999
771 33007878 Chăn nuôi 17L3061017 Trần Trung Diện 02/10/1994
772 32006220 Chăn nuôi 17L3061018 Phạm Anh Duy 12/10/1999
773 33002226 Chăn nuôi 17L3061019 Nguyễn Thị Duyên 18/01/1999
774 37017187 Chăn nuôi 17L3061020 Võ Thị Mỹ Duyên 21/08/1998
775 37015536 Chăn nuôi 17L3061021 Cao Xuân Dũ 08/09/1999
776 33003096 Chăn nuôi 17L3061022 Lê Ngọc Dũng 31/10/1999
777 31004049 Chăn nuôi 17L3061023 Trần Văn Dũng 22/10/1998
778 31004050 Chăn nuôi 17L3061024 Võ Văn Dũng 12/11/1996
779 36000904 Chăn nuôi 17L3061025 Trần Hải Dương 19/07/1999
780 32005175 Chăn nuôi 17L3061026 Lê Thị Hồng Đào 18/11/1999
781 33006963 Chăn nuôi 17L3061027 Phạm Thị Ngọc Điệp 21/06/1999
782 30000098 Chăn nuôi 17L3061028 Võ Quang Đông 15/12/1999
783 32002244 Chăn nuôi 17L3061029 Nguyễn Văn Đức 23/07/1998
784 34009005 Chăn nuôi 17L3061030 Dương Thị Kiều Giang 05/12/1999
785 32007060 Chăn nuôi 17L3061031 Phan Thị Châu Giang 24/09/1999
786 34007319 Chăn nuôi 17L3061032 Võ Sông Giang 29/07/1999
787 32007061 Chăn nuôi 17L3061033 Dương Quốc Giàu 02/05/1999
788 33012547 Chăn nuôi 17L3061035 Trần Văn Gỗ 20/08/1998
789 40003686 Chăn nuôi 17L3061037 Ngô Thị Thu Hà 14/08/1999
790 32007689 Chăn nuôi 17L3061038 Nguyễn Ngọc Hà 12/06/1993
791 33002254 Chăn nuôi 17L3061039 Phan Văn Phong Hào 30/08/1999
792 37004303 Chăn nuôi 17L3061040 Nguyễn Ngọc Hải 05/07/1999
793 33001961 Chăn nuôi 17L3061041 Trần Đình Hải 08/06/1999
794 33004725 Chăn nuôi 17L3061042 Trần Quốc Hải 19/07/1999
795 40014450 Chăn nuôi 17L3061043 Nguyễn Thị Hậu 22/02/1999
796 33001750 Chăn nuôi 17L3061044 Trần Thị Thụy Hằng 25/05/1999
797 37003225 Chăn nuôi 17L3061045 Nguyễn Văn Hiền 06/06/1999
798 33008524 Chăn nuôi 17L3061046 Phạm Thị Hiền 25/02/1999
799 34017433 Chăn nuôi 17L3061047 Lê Tâm Hiếu 19/04/1998
800 31005738 Chăn nuôi 17L3061048 Mai Minh Hiếu 27/05/1999
801 40001742 Chăn nuôi 17L3061049 Ninh Thị Hoa 08/11/1999
802 35008379 Chăn nuôi 17L3061050 Trần Thị Thuý Hoa 03/08/1999
803 42006525 Chăn nuôi 17L3061051 Đoàn Văn Hoàng 17/12/1999
804 33008550 Chăn nuôi 17L3061052 Trần Duy Hoàng 07/04/1999
805 33003250 Chăn nuôi 17L3061053 Trần Văn Hoàng 13/04/1999
806 30002487 Chăn nuôi 17L3061054 Lưu Thị Hòa 22/12/1999
807 33002294 Chăn nuôi 17L3061055 Nguyễn Thị Kim Hồng 16/04/1999
808 33002295 Chăn nuôi 17L3061056 Trần Kiêm Hợp 30/12/1999
809 32007792 Chăn nuôi 17L3061057 Hồ Minh Huấn 28/01/1997
810 33009044 Chăn nuôi 17L3061058 Dương Văn Huy 18/07/1999
811 32006296 Chăn nuôi 17L3061059 Hồ Văn Huy 12/04/1999
812 4001901 Chăn nuôi 17L3061060 Lê Văn Huy 14/11/1999
813 30014029 Chăn nuôi 17L3061061 Võ Văn Huy 16/08/1999
814 31008353 Chăn nuôi 17L3061062 Nguyễn Thị Huyền 24/04/1999
815 33001775 Chăn nuôi 17L3061063 Trần Quang Huỳnh 24/09/1999
816 40020918 Chăn nuôi 17L3061064 Nguyễn Văn Hưng 21/04/1997
817 33006633 Chăn nuôi 17L3061065 Trần Quốc Nhật Hưng 09/04/1999
818 37012131 Chăn nuôi 17L3061066 Trương Việt Hưng 10/06/1999
819 34014695 Chăn nuôi 17L3061067 Lê Thị Hương 02/09/1999
820 32001494 Chăn nuôi 17L3061068 Nguyễn Thị Thu Hương 11/11/1999
821 34000575 Chăn nuôi 17L3061069 Phan Thị Thu Hương 04/06/1999
822 31007940 Chăn nuôi 17L3061070 Tưởng Thị Linh Hương 15/10/1999
823 31003735 Chăn nuôi 17L3061071 Nguyễn Thị Thúy Hường 12/04/1999
824 33000922 Chăn nuôi 17L3061072 Hoàng Như Hữu 23/10/1999
825 38012823 Chăn nuôi 17L3061073 Rơ Ô Ka 15/12/1997
826 33000286 Chăn nuôi 17L3061074 Lê Văn Kháng 05/01/1999
827 33008599 Chăn nuôi 17L3061075 Trần Thị Thanh Lam 17/07/1999
828 34007430 Chăn nuôi 17L3061076 Phan Thị Bích Lài 01/02/1999
829 32004498 Chăn nuôi 17L3061077 Ngô Thị Ngọc Lê 10/12/1999
830 33003388 Chăn nuôi 17L3061078 Lê Thị Mỹ Linh 20/08/1999
831 31004271 Chăn nuôi 17L3061079 Nguyễn Thành Linh 05/12/1998
832 29011694 Chăn nuôi 17L3061080 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/10/1999
833 32007148 Chăn nuôi 17L3061081 Trần Thị Diệu Linh 17/11/1999
834 33002380 Chăn nuôi 17L3061082 Nguyễn Văn Phao Lơ 15/10/1999
835 4003493 Chăn nuôi 17L3061083 Lê Văn Lợi 13/09/1999
836 33007507 Chăn nuôi 17L3061084 Nguyễn Văn Lợi 20/12/1998
837 34008347 Chăn nuôi 17L3061085 Nguyễn Hiền Lương 21/02/1999
838 29006080 Chăn nuôi 17L3061086 Đặng Viết Lượng 15/01/1998
839 33001417 Chăn nuôi 17L3061087 Lê Đình Lý 10/01/1997
840 31003785 Chăn nuôi 17L3061088 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/06/1999
841 32007938 Chăn nuôi 17L3061089 Hồ Ngọc Minh 23/07/1998
842 32005556 Chăn nuôi 17L3061090 Đặng Phương Nam 30/05/1999
843 32002734 Chăn nuôi 17L3061091 Mai Quang Nam 18/12/1999
844 29002022 Chăn nuôi 17L3061092 Nguyễn Thị Nga 19/06/1999
845 33001807 Chăn nuôi 17L3061093 Lê Thị Hồng Ngân 16/07/1999
846 29021202 Chăn nuôi 17L3061094 Nguyễn Thị Ngọc 26/10/1999
847 32007187 Chăn nuôi 17L3061095 Trương Khánh Ngọc 28/09/1999
848 30014778 Chăn nuôi 17L3061096 Đoàn Tây Nguyên 20/02/1999
849 33000092 Chăn nuôi 17L3061097 Lê Văn Nguyện 09/02/1999
850 37008482 Chăn nuôi 17L3061098 Lê Trung Nhã 10/01/1999
851 33005920 Chăn nuôi 17L3061099 Hoàng Đức Vi Nhân 05/09/1999
852 32008008 Chăn nuôi 17L3061100 Lê Văn Nhân 25/11/1998
853 33005455 Chăn nuôi 17L3061101 Nguyễn Minh Nhật 27/05/1999
854 33005458 Chăn nuôi 17L3061102 Thái Văn Nhật 12/02/1999
855 33005934 Chăn nuôi 17L3061103 Đặng Thị ý Nhi 23/10/1999
856 31003378 Chăn nuôi 17L3061104 Nguyễn Thị Thảo Nhi 20/10/1999
857 31002080 Chăn nuôi 17L3061105 Trương Thị Nhung 18/11/1999
858 33001496 Chăn nuôi 17L3061106 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/12/1999
859 33008730 Chăn nuôi 17L3061107 Lê Thị Kiều Ni 02/11/1999
860 34000689 Chăn nuôi 17L3061108 Phạm Thị Thùy Nương 05/01/1999
861 34001212 Chăn nuôi 17L3061109 Lê Thị Minh Ny 04/05/1999
862 32006473 Chăn nuôi 17L3061110 Hồ Văn Oan 08/03/1999
863 32003400 Chăn nuôi 17L3061111 Hoàng Trung Phong 17/05/1999
864 38006675 Chăn nuôi 17L3061112 Lê Hồng Phong 02/06/1999
865 33002069 Chăn nuôi 17L3061113 Lê Quang Phú 29/09/1999
866 33005014 Chăn nuôi 17L3061114 Trần Văn Phúc 28/10/1999
867 33001533 Chăn nuôi 17L3061115 Nguyễn Minh Phương 14/04/1999
868 32005645 Chăn nuôi 17L3061116 Trần Quang Phương 20/07/1999
869 33012648 Chăn nuôi 17L3061117 Hoàng Cao Phước 24/06/1999
870 34007555 Chăn nuôi 17L3061118 Lê Văn Quốc 20/07/1999
871 34008020 Chăn nuôi 17L3061119 Nguyễn Đình Quốc 14/02/1999
872 32001572 Chăn nuôi 17L3061120 Trần Thị Mỹ Quyên 15/12/1999
873 33006779 Chăn nuôi 17L3061121 Trần Ngọc Quyền 30/07/1999
874 33005519 Chăn nuôi 17L3061122 Lê Thành Qúy 01/12/1999
875 44006955 Chăn nuôi 17L3061123 Trần Thị Mỹ Sa 18/11/1999
876 30014164 Chăn nuôi 17L3061124 Bạch Đình Sang 12/12/1999
877 30001331 Chăn nuôi 17L3061125 Dương Ngọc Sang 04/04/1999
878 33006786 Chăn nuôi 17L3061126 Nguyễn Thái Sang 05/10/1999
879 33001095 Chăn nuôi 17L3061127 Võ Đức Sang 01/12/1999
880 34001257 Chăn nuôi 17L3061128 Đỗ Thế Sinh 10/10/1999
881 32007383 Chăn nuôi 17L3061129 Trần Viết Sinh 02/10/1999
882 33001097 Chăn nuôi 17L3061130 Lê Công Sơn 16/03/1999
883 42006707 Chăn nuôi 17L3061131 Nguyễn Văn Cao Tân 10/03/1999
884 34008046 Chăn nuôi 17L3061132 Vũ Nhật Tân 05/02/1999
885 33006802 Chăn nuôi 17L3061133 Phạm Tấn 29/05/1999
886 29002082 Chăn nuôi 17L3061134 Ngô Thị Thanh 21/10/1999
887 33005553 Chăn nuôi 17L3061135 Nguyễn Ngọc Bảo Thành 30/07/1999
888 31004472 Chăn nuôi 17L3061136 Nguyễn Trung Thành 01/12/1999
889 35002922 Chăn nuôi 17L3061137 Nguyễn Hoàng Thái 16/07/1999
890 34008489 Chăn nuôi 17L3061138 Trương Công Thái 02/05/1999
891 34013014 Chăn nuôi 17L3061139 Bùi Phương Thảo 07/04/1999
892 30002238 Chăn nuôi 17L3061140 Lê Thị Thảo 20/05/1999
893 34013887 Chăn nuôi 17L3061141 Nguyễn Thị Xuân Thảo 02/06/1999
894 34008067 Chăn nuôi 17L3061142 Nguyễn Cao Thiên 19/11/1999
895 32006555 Chăn nuôi 17L3061143 Võ Thị Thanh Thiện 28/12/1999
896 29021336 Chăn nuôi 17L3061144 Lê Thị Thơm 27/02/1999
897 33007708 Chăn nuôi 17L3061145 Nguyễn Bão Thu 15/04/1991
898 33008853 Chăn nuôi 17L3061146 Trần Thị Thu 25/08/1999
899 32000822 Chăn nuôi 17L3061147 Nguyễn Văn Thuần 05/04/1999
900 34009308 Chăn nuôi 17L3061148 Nguyễn Duy Thuận 04/10/1999
901 34005455 Chăn nuôi 17L3061149 Võ Thị Thu Thúy 27/09/1999
902 32007435 Chăn nuôi 17L3061150 Nguyễn Thị Phong Thủy 08/11/1999
903 32001598 Chăn nuôi 17L3061151 Trương Thị Thủy 16/01/1999
904 34015464 Chăn nuôi 17L3061152 Trịnh Ký Thư 24/08/1999
905 33001143 Chăn nuôi 17L3061153 Cao Thị Hoài Thương 15/05/1999
906 32007438 Chăn nuôi 17L3061154 Lê Thị Thương 08/07/1999
907 34009323 Chăn nuôi 17L3061155 Nguyễn Thị Thương 14/11/1999
908 32003500 Chăn nuôi 17L3061156 Trần Văn Tiến 06/03/1999
909 32006572 Chăn nuôi 17L3061157 Nguyễn Đức Toàn 27/06/1999
910 32000834 Chăn nuôi 17L3061158 Nguyễn Đức Toản 16/06/1999
911 34013070 Chăn nuôi 17L3061159 Phan Như Tòng 07/05/1999
912 33009306 Chăn nuôi 17L3061160 Trần Văn Tổng 02/01/1999
913 37006938 Chăn nuôi 17L3061161 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/03/1999
914 33000155 Chăn nuôi 17L3061162 Lê Minh Trâm 25/11/1999
915 33001157 Chăn nuôi 17L3061163 Lê Thị Ngọc Trâm 11/08/1999
916 33001160 Chăn nuôi 17L3061164 Hồ Công Triêm 10/08/1999
917 34005859 Chăn nuôi 17L3061165 Hồ Nguyễn Tú Trinh 05/05/1999
918 33002627 Chăn nuôi 17L3061166 Nguyễn Thị Tú Trinh 07/08/1999
919 33010930 Chăn nuôi 17L3061167 Nguyễn Văn Trí 05/11/1999
920 34011041 Chăn nuôi 17L3061168 Bùi Thanh Trọng 25/07/1999
921 33008348 Chăn nuôi 17L3061169 Nguyễn Ngọc Trung 22/05/1997
922 30009855 Chăn nuôi 17L3061170 Hoàng Anh Tuấn 02/02/1999
923 33007767 Chăn nuôi 17L3061171 Nguyễn Văn Tuấn 07/02/1998
924 34017946 Chăn nuôi 17L3061172 Phan Anh Tuấn 20/08/1997
925 30009865 Chăn nuôi 17L3061173 Trần Trọng Tuấn 10/02/1999
926 29011833 Chăn nuôi 17L3061174 Trần Văn Tuấn 09/08/1999
927 33008917 Chăn nuôi 17L3061175 Hoàng Thị Thanh Tuyền 18/10/1999
928 29021416 Chăn nuôi 17L3061176 Hoàng Thị Tuyết 16/02/1999
929 32005787 Chăn nuôi 17L3061177 Lê Thị ánh Tuyết 09/09/1999
930 34011054 Chăn nuôi 17L3061178 Đỗ Thị Minh Tú 05/09/1999
931 31008592 Chăn nuôi 17L3061179 Nguyễn Văn Tứ 15/11/1999
932 32007482 Chăn nuôi 17L3061180 Võ Thị Ty 20/05/1999
933 33012712 Chăn nuôi 17L3061181 Hồ Xuân Tý 17/12/1997
934 33002973 Chăn nuôi 17L3061182 Lê Thị Hồng Vân 27/01/1999
935 33010062 Chăn nuôi 17L3061183 Nguyễn Thị Thu Vân 13/04/1999
936 37011887 Chăn nuôi 17L3061184 Nguyễn Thị Vâng 25/12/1999
937 33001197 Chăn nuôi 17L3061185 Nguyễn Đức Việt 20/08/1999
938 4003366 Chăn nuôi 17L3061186 Mai Văn Triệu Vũ 07/12/1999
939 32008403 Chăn nuôi 17L3061187 Hồ Quân Vương 13/04/1997
940 32008405 Chăn nuôi 17L3061188 Lê Minh Vương 05/03/1998
941 34013586 Chăn nuôi 17L3061189 Trần Thị Vy 24/12/1999
942 33001906 Chăn nuôi 17L3061190 Trần Lê Như ý 05/04/1999
943 30005551 Thú y 17L3071001 Hoàng Thị Lan Anh 29/03/1999
944 31005281 Thú y 17L3071002 Lê Thị Kiều Anh 29/11/1999
945 33003007 Thú y 17L3071003 Lê Văn Anh 01/01/1999
946 32003160 Thú y 17L3071004 Nguyễn Thị Mai Anh 20/11/1999
947 29020943 Thú y 17L3071005 Trần Thị Vân Anh 08/08/1999
948 31003050 Thú y 17L3071006 Trần Trịnh Nhật Anh 11/09/1999
949 38002694 Thú y 17L3071007 Đặng Minh ánh 20/09/1999
950 34008939 Thú y 17L3071008 Nguyễn Ngọc ánh 13/07/1999
951 31003991 Thú y 17L3071009 Nguyễn Thị Ngọc ánh 01/12/1999
952 4000462 Thú y 17L3071010 Trần Văn ánh 19/04/1999
953 33008439 Thú y 17L3071011 Nguyễn Văn Ân 16/01/1999
954 29022190 Thú y 17L3071012 Đặng Văn Bá 19/09/1999
955 37003783 Thú y 17L3071013 Mai Xuân Bách 09/03/1999
956 32000033 Thú y 17L3071014 Nguyễn Văn Bảo 09/04/1999
957 33010567 Thú y 17L3071015 Võ Đại Bão 02/11/1999
958 38004349 Thú y 17L3071016 Nay Ru Bi 24/01/1999
959 38007364 Thú y 17L3071017 Đặng Phước Bình 04/10/1999
960 29011930 Thú y 17L3071018 Nguyễn Thị Bình 02/08/1999
961 31008243 Thú y 17L3071019 Nguyễn Thị Bình 19/08/1999
962 29022198 Thú y 17L3071020 Bùi Ngọc Bích 18/05/1999
963 33010099 Thú y 17L3071021 Võ Thị Bông 01/02/1999
964 29001839 Thú y 17L3071022 Đặng Thị Châu 06/02/1999
965 29013882 Thú y 17L3071023 Nguyễn Thị Chi 16/09/1999
966 32003192 Thú y 17L3071024 Phạm Linh Chi 20/06/1999
967 33002212 Thú y 17L3071025 Phạm Viết Chí 04/03/1999
968 33005296 Thú y 17L3071026 Võ Quốc Chính 27/12/1999
969 33000540 Thú y 17L3071027 Nguyễn Hoàng Chung 02/11/1999
970 38010998 Thú y 17L3071028 Nguyễn Thị Thanh Chung 07/02/1999
971 34008959 Thú y 17L3071029 Tăng Thị Thùy Chung 02/05/1999
972 30009282 Thú y 17L3071030 Lê Tiến Công 10/08/1999
973 34011894 Thú y 17L3071031 Ngô Văn Công 08/07/1999
974 30011816 Thú y 17L3071032 Nguyễn Đại Cương 12/01/1999
975 34000918 Thú y 17L3071033 Dương Văn Cường 25/01/1999
976 32005161 Thú y 17L3071034 Nguyễn Văn Cường 08/03/1999
977 29030400 Thú y 17L3071035 Nguyễn Văn Cường 06/12/1999
978 32001439 Thú y 17L3071036 Trần Mạnh Cường 03/04/1999
979 63004748 Thú y 17L3071037 Trần Quốc Cường 22/12/1999
980 26010769 Thú y 17L3071038 Trịnh Nguyễn Mạnh Cường 28/06/1999
981 47000805 Thú y 17L3071039 Dương Duy Danh 01/05/1999
982 32005164 Thú y 17L3071040 Nguyễn Thị Dàng 26/10/1999
983 34014045 Thú y 17L3071041 Trần Thị Vỹ Dạ 15/11/1999
984 38006466 Thú y 17L3071042 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 05/06/1999
985 32006214 Thú y 17L3071043 Hoàng Thị Diệp 20/07/1999
986 35000089 Thú y 17L3071044 Phạm Thị Diệp 13/02/1999
987 34014603 Thú y 17L3071045 Lê Thị Dung 06/03/1999
988 35011692 Thú y 17L3071046 Võ Thị Phương Dung 20/11/1999
989 32007623 Thú y 17L3071047 Trần Ngọc Duy 11/09/1998
990 32006222 Thú y 17L3071048 Đỗ Thị Lệ Duyên 14/04/1999
991 29020985 Thú y 17L3071049 Lê Thị Duyên 05/09/1999
992 30002405 Thú y 17L3071050 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/08/1999
993 30007054 Thú y 17L3071051 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/06/1999
994 40003628 Thú y 17L3071052 Trần Thị Tú Duyên 05/03/1999
995 30000979 Thú y 17L3071053 Nguyễn Tiến Dũng 02/09/1999
996 38009956 Thú y 17L3071054 Nguyễn Tiến Hồng Dương 12/12/1998
997 34011919 Thú y 17L3071055 Đinh Văn Đạo 01/01/1999
998 37002773 Thú y 17L3071056 Bùi Nguyễn Vĩnh Đạt 24/10/1999
999 33004693 Thú y 17L3071057 Châu Đạt 12/11/1999
1000 33002234 Thú y 17L3071058 Nguyễn Hữu Thành Đạt 16/07/1999
1001 37005925 Thú y 17L3071060 Nguyễn Tiến Đạt 29/10/1999
1002 33007904 Thú y 17L3071061 Nguyễn Văn Đạt 07/06/1998
1003 34014061 Thú y 17L3071062 Phạm Quang Đạt 12/11/1999
1004 37015793 Thú y 17L3071063 Bùi Công Đoàn 02/02/1999
1005 32002235 Thú y 17L3071064 Hồ Tất Thành Đô 26/01/1999
1006 4003792 Thú y 17L3071065 Thiều Văn Đông 01/09/1999
1007 33008483 Thú y 17L3071066 Đặng Văn Được 13/04/1999
1008 37017192 Thú y 17L3071067 Bùi Văn Đức 18/12/1998
1009 31004077 Thú y 17L3071068 Cao Minh Đức 13/08/1999
1010 30015631 Thú y 17L3071069 Đào Huỳnh Đức 16/04/1997
1011 32006236 Thú y 17L3071070 Lê Hữu Đức 02/12/1999
1012 29020256 Thú y 17L3071071 Lê Văn Đức 15/09/1999
1013 30008700 Thú y 17L3071072 Nguyễn Văn Đức 20/10/1999
1014 33000835 Thú y 17L3071073 Nguyễn Việt Đức 26/10/1999
1015 33007368 Thú y 17L3071074 Lê Văn Em 06/08/1996
1016 34014069 Thú y 17L3071075 Nguyễn Thị Thanh Giang 02/02/1999
1017 31001845 Thú y 17L3071076 Phạm Linh Giang 20/01/1999
1018 34008688 Thú y 17L3071077 Trà Dương Hậu Giang 06/12/1999
1019 31000950 Thú y 17L3071078 Bạch Thị Hà 27/08/1999
1020 37012052 Thú y 17L3071079 Huỳnh Phạm Thu Hà 20/04/1999
1021 32007686 Thú y 17L3071080 Lê Thị Thu Hà 16/02/1998
1022 34001498 Thú y 17L3071081 Phạm Ngọc Hà 01/12/1999
1023 33007933 Thú y 17L3071082 Trần Quang Hà 20/04/1998
1024 30006149 Thú y 17L3071083 Võ Thị Hà 20/01/1999
1025 37007062 Thú y 17L3071084 Phạm Duy Hào 04/02/1999
1026 38005258 Thú y 17L3071085 Hoàng Duy Hải 11/05/1999
1027 4003430 Thú y 17L3071086 Lê Viết Hải 06/03/1999
1028 30002455 Thú y 17L3071087 Trần Vĩnh Hải 26/04/1999
1029 30015688 Thú y 17L3071088 Phạm Viết Hảo 18/09/1998
1030 33002248 Thú y 17L3071089 Hà Thị Hạnh 23/11/1999
1031 29022256 Thú y 17L3071090 Lê Thị Hạnh 08/09/1999
1032 37006384 Thú y 17L3071091 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/01/1999
1033 29030439 Thú y 17L3071092 Nguyễn Thị Hạnh 16/12/1998
1034 33001290 Thú y 17L3071093 Nguyễn Thị Phương Hạnh 10/11/1999
1035 35012443 Thú y 17L3071094 Đinh Minh Hậu 13/05/1998
1036 32006263 Thú y 17L3071095 Lê Quang Hậu 02/10/1999
1037 32005205 Thú y 17L3071096 Nguyễn Đức Hậu 18/10/1999
1038 34008252 Thú y 17L3071097 Nguyễn Thị Hồng Hậu 04/05/1999
1039 38006530 Thú y 17L3071098 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/04/1999
1040 30011297 Thú y 17L3071099 Phùng Thị Thu Hằng 20/02/1999
1041 34007843 Thú y 17L3071100 Trần Thị Hằng 02/06/1999
1042 31008694 Thú y 17L3071101 Trần Thị Thanh Hằng 30/09/1998
1043 32002268 Thú y 17L3071102 Trần Thị Thúy Hằng 10/09/1999
1044 32007077 Thú y 17L3071103 Lê Thị Hiên 20/02/1999
1045 32007727 Thú y 17L3071104 Dương Thị Hiền 25/02/1998
1046 30008751 Thú y 17L3071105 Đậu Thị Thuý Hiền 03/04/1999
1047 32007078 Thú y 17L3071106 Lê Thị Diệu Hiền 05/04/1999
1048 30013476 Thú y 17L3071107 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1999
1049 31001570 Thú y 17L3071108 Phạm Thị Hiền 01/11/1999
1050 29013955 Thú y 17L3071109 Trần Thị Hiền 18/03/1999
1051 35001984 Thú y 17L3071110 Võ Thị Kim Hiền 09/02/1999
1052 29022275 Thú y 17L3071111 Chu Thanh Hiếu 18/06/1999
1053 33002276 Thú y 17L3071112 Nguyễn Thái Hiếu 04/10/1999
1054 31000961 Thú y 17L3071113 Nguyễn Thị Hiếu 15/11/1999
1055 38012294 Thú y 17L3071114 Trần Minh Hiếu 02/02/1998
1056 32006269 Thú y 17L3071115 Lê Phước Hiệp 26/03/1999
1057 29016631 Thú y 17L3071116 Nguyễn Thị Hiệp 03/03/1999
1058 34000105 Thú y 17L3071117 Phan Thị Hiệp 11/12/1999
1059 29022279 Thú y 17L3071118 Nguyễn Thị Hoa 12/02/1999
1060 37011423 Thú y 17L3071119 Châu Thị Xuân Hoài 29/04/1999
1061 29028425 Thú y 17L3071120 Nguyễn Thị Hoài 22/05/1998
1062 29030480 Thú y 17L3071121 Thái Thị Hoàng 22/08/1999
1063 35004088 Thú y 17L3071122 Trần Đức Hoàng 03/10/1999
1064 30002500 Thú y 17L3071123 Trần Hậu Hoàng 30/06/1999
1065 34001884 Thú y 17L3071124 Trương Công Huy Hoàng 27/10/1999
1066 34007369 Thú y 17L3071125 Hồ Xuân Hòa 24/08/1999
1067 34014100 Thú y 17L3071126 Nguyễn Duy Hòa 26/01/1999
1068 34006378 Thú y 17L3071127 Trần Thị Hòa 07/06/1999
1069 40021887 Thú y 17L3071128 Trương Văn Hòa 21/01/1998
1070 31002636 Thú y 17L3071129 Trần Thị Hồng 25/10/1999
1071 31004186 Thú y 17L3071130 Nguyễn Thị Huệ 10/10/1998
1072 37017215 Thú y 17L3071131 Đặng Huy 02/10/1998
1073 31007188 Thú y 17L3071132 Hoàng Việt Gia Huy 29/08/1999
1074 33000905 Thú y 17L3071133 Hồ Hữu Huy 19/04/1999
1075 34017464 Thú y 17L3071134 Nguyễn Văn Huy 13/09/1998
1076 33004788 Thú y 17L3071135 Trần Đình Đăng Huy 09/11/1999
1077 34001915 Thú y 17L3071136 Trần Phước Huy 10/12/1999
1078 32002325 Thú y 17L3071137 Lê Khánh Huyền 15/02/1999
1079 34017469 Thú y 17L3071138 Phạm Thị ánh Huyền 17/06/1998
1080 33000913 Thú y 17L3071139 Trần Văn Huynh 12/07/1999
1081 32006301 Thú y 17L3071140 Đoàn Phi Huỳnh 06/06/1999
1082 31005423 Thú y 17L3071142 Lê Thị Thu Hương 26/02/1999
1083 40021923 Thú y 17L3071143 Lý Thị Diễm Hương 10/04/1998
1084 30008260 Thú y 17L3071144 Nguyễn Thị Hương 13/04/1999
1085 29017991 Thú y 17L3071145 Nguyễn Thị Hương 26/11/1999
1086 31008362 Thú y 17L3071146 Võ Đức ích 01/06/1999
1087 33004820 Thú y 17L3071147 Lê Viết Tuấn Khanh 11/04/1999
1088 32007119 Thú y 17L3071148 Lê Văn Khánh 07/11/1999
1089 33002339 Thú y 17L3071149 Từ Hoàng Đình Khánh 31/05/1999
1090 29029515 Thú y 17L3071150 Võ Công Khánh 23/07/1999
1091 39004618 Thú y 17L3071151 Cao Văn Khải 23/07/1999
1092 42013643 Thú y 17L3071152 Nguyễn Đăng Khoa 20/04/1998
1093 35002672 Thú y 17L3071153 Trần Văn Khoa 21/06/1999
1094 33007032 Thú y 17L3071154 Võ Đức Nguyễn Khoa 07/01/1999
1095 33005382 Thú y 17L3071155 Nguyễn My Khuyên 02/03/1999
1096 29022329 Thú y 17L3071156 Lê Thị Thúy Kiều 19/05/1999
1097 31007552 Thú y 17L3071157 Lê Văn Lai 18/04/1998
1098 32000684 Thú y 17L3071158 Nguyễn Thị Ngọc Lam 13/04/1999
1099 33010700 Thú y 17L3071159 Trần Hồng Lam 01/01/1999
1100 32006316 Thú y 17L3071160 Cáp Thị Mỹ Lan 27/08/1999
1101 31003261 Thú y 17L3071161 Nguyễn Thị Lan 15/05/1999
1102 2040725 Thú y 17L3071162 Phạm Tự Công Lập 15/02/1999
1103 33009533 Thú y 17L3071163 Nguyễn Quang Lắm 02/10/1997
1104 30015278 Thú y 17L3071164 Nguyễn Thị Hồng Lê 24/07/1999
1105 37014567 Thú y 17L3071165 Nguyễn Thị Nhật Lệ 20/06/1999
1106 32005275 Thú y 17L3071166 Hoàng Thị Liên 16/09/1999
1107 33005843 Thú y 17L3071167 Nguyễn Thị Diệu Liên 04/04/1999
1108 32007874 Thú y 17L3071168 Nguyễn Thị Ngọc Liên 16/04/1998
1109 32007137 Thú y 17L3071169 Thân Thị Kim Liên 13/05/1999
1110 34016943 Thú y 17L3071170 Phạm Thị Liễu 02/10/1998
1111 30003170 Thú y 17L3071171 Lê Thị Khánh Linh 24/04/1999
1112 30006239 Thú y 17L3071172 Lê Thị Mỹ Linh 10/08/1999
1113 31005451 Thú y 17L3071173 Nguyễn Thị Linh 19/01/1999
1114 31007982 Thú y 17L3071174 Phạm Thị Thùy Linh 02/08/1999
1115 38007497 Thú y 17L3071175 Rlan Linh 07/03/1999
1116 40021962 Thú y 17L3071176 Trần Thị Linh 21/04/1998
1117 35008487 Thú y 17L3071177 Võ Thị Mỹ Linh 02/06/1999
1118 34006752 Thú y 17L3071178 Võ Thị Ngọc Lĩnh 28/07/1999
1119 33002352 Thú y 17L3071179 Trần Hoàng Hùng Lịch 19/10/1999
1120 32004503 Thú y 17L3071180 Nguyễn Thị Ngọc Loan 16/09/1999
1121 34014147 Thú y 17L3071181 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/07/1999
1122 34010796 Thú y 17L3071182 Đỗ Thành Long 10/03/1999
1123 31003304 Thú y 17L3071183 Mai Văn Long 18/09/1999
1124 33000970 Thú y 17L3071184 Phạm Gia Long 20/02/1999
1125 37017233 Thú y 17L3071185 Trần Đình Long 23/03/1998
1126 36003954 Thú y 17L3071186 Đào Trọng Lớn 28/06/1999
1127 37002349 Thú y 17L3071187 Cao Thành Lợi 19/02/1999
1128 34009138 Thú y 17L3071188 Đỗ Thị Lợi 20/11/1999
1129 37007550 Thú y 17L3071189 Nguyễn Văn Lợi 12/01/1999
1130 34007463 Thú y 17L3071190 Nguyễn Thị Minh Luyến 02/02/1999
1131 32007927 Thú y 17L3071191 Dương Thị Lương 04/02/1998
1132 35012569 Thú y 17L3071192 Phạm Minh Lưu 16/06/1998
1133 63003317 Thú y 17L3071193 Tô Thị Lưu 30/10/1999
1134 32000706 Thú y 17L3071194 Nguyễn Danh Lực 30/06/1999
1135 29015024 Thú y 17L3071195 Hoa Thị Ly 12/12/1999
1136 32004318 Thú y 17L3071196 Nguyễn Thị Hải Ly 28/07/1999
1137 30014702 Thú y 17L3071197 Phan Thị Mai Ly 05/11/1999
1138 32007164 Thú y 17L3071198 Nguyễn Thị Lý 23/02/1999
1139 29022353 Thú y 17L3071199 Nguyễn Thị Mai 30/06/1999
1140 38006625 Thú y 17L3071200 Huỳnh Ngọc Mẫn 11/07/1999
1141 40021986 Thú y 17L3071201 Trần Thị Kiều Mẫn 12/07/1998
1142 31005474 Thú y 17L3071202 Mai Thị Trà Mi 22/03/1999
1143 41005530 Thú y 17L3071203 Nguyễn Tấn Minh 12/02/1999
1144 4003129 Thú y 17L3071204 Phạm Đức Minh 31/10/1999
1145 35004315 Thú y 17L3071205 Bùi Thị Thảo My 13/08/1999
1146 34009160 Thú y 17L3071206 Trần Thị Diễm My 05/02/1999
1147 30008906 Thú y 17L3071207 Trần Thị Trà My 30/01/1999
1148 34008381 Thú y 17L3071208 Đặng Thị Ly Na 07/07/1999
1149 34002846 Thú y 17L3071209 Lê Trương Bằng Nam 03/08/1999
1150 31006903 Thú y 17L3071210 Trần Hoài Nam 16/09/1999
1151 33001804 Thú y 17L3071211 Ngô Văn Năm 15/04/1999
1152 40000844 Thú y 17L3071212 Nguyễn Thị Hằng Nga 19/09/1999
1153 35002788 Thú y 17L3071213 Phan Thị Nga 22/12/1999
1154 33001433 Thú y 17L3071214 Trần Thị Thanh Nga 04/07/1999
1155 32000725 Thú y 17L3071215 Hoàng Thị Ngân 11/11/1999
1156 35002079 Thú y 17L3071216 Nguyễn Thị Ngân 24/02/1999
1157 34009184 Thú y 17L3071217 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/07/1999
1158 38009684 Thú y 17L3071218 Nguyễn Thị Tú Ngân 29/11/1999
1159 41010013 Thú y 17L3071219 Trần Thị Kim Ngân 26/08/1999
1160 29022383 Thú y 17L3071220 Trần Thị Ngọc 11/11/1999
1161 32002750 Thú y 17L3071221 Lê Thị Minh Nguyên 20/12/1999
1162 4004576 Thú y 17L3071222 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 02/02/1999
1163 37012283 Thú y 17L3071223 Phan Thành Nguyên 28/05/1999
1164 32002759 Thú y 17L3071224 Trần Thị Thanh Nhàn 02/01/1999
1165 34012924 Thú y 17L3071225 Lê Trần Nhản 27/06/1999
1166 32007199 Thú y 17L3071226 Nguyễn Văn Nhảnh 01/06/1999
1167 29023275 Thú y 17L3071227 Nguyễn Viết Nhã 16/12/1999
1168 34009198 Thú y 17L3071228 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1999
1169 4001590 Thú y 17L3071229 Phan Bá Nhân 28/10/1999
1170 33006715 Thú y 17L3071230 Võ Đại Thành Nhân 27/07/1999
1171 32006364 Thú y 17L3071231 Cáp Thị Kim Nhi 11/07/1999
1172 39005435 Thú y 17L3071232 Đoàn Thị Nhi 01/04/1999
1173 30004316 Thú y 17L3071233 Lê Thị Hồng Nhung 15/05/1999
1174 41005771 Thú y 17L3071234 Nguyễn Phổ Nguyên Nhung 06/04/1999
1175 29009229 Thú y 17L3071235 Nguyễn Thị Hòa Nhung 13/10/1999
1176 31004395 Thú y 17L3071236 Phạm Thị Nhung 21/11/1999
1177 38010423 Thú y 17L3071237 Trần Thị Nhung 01/02/1999
1178 33009648 Thú y 17L3071238 Trần Thị Hồng Nhung 10/06/1999
1179 29021214 Thú y 17L3071239 Trần Thị Hồng Nhung 27/07/1999
1180 33002465 Thú y 17L3071240 Trần Thị Phi Nhung 04/01/1999
1181 32004344 Thú y 17L3071241 Hoàng Thị Thảo Như 01/01/1999
1182 32007227 Thú y 17L3071242 Lê Thị Quỳnh Như 18/03/1999
1183 40008262 Thú y 17L3071243 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/1999
1184 32001555 Thú y 17L3071244 Trần Thị Như 28/06/1999
1185 34005329 Thú y 17L3071247 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03/11/1999
1186 38002877 Thú y 17L3071248 Nguyễn Thị Phú Oanh 28/08/1999
1187 34014196 Thú y 17L3071249 Trà Thị Kiều Oanh 20/01/1999
1188 34006100 Thú y 17L3071250 Trịnh Thị Oanh 01/01/1999
1189 39010645 Thú y 17L3071251 Võ Lữ Diễm Oanh 22/01/1998
1190 37013841 Thú y 17L3071252 Trương Văn Phải 10/04/1999
1191 33011982 Thú y 17L3071253 Cao Hoàng Phi 26/02/1999
1192 34017072 Thú y 17L3071254 Nguyễn Lê Phi 07/12/1997
1193 39003938 Thú y 17L3071255 Lê Thị Soa Phin 07/07/1999
1194 35000562 Thú y 17L3071256 Đỗ Minh Phong 02/10/1999
1195 36001957 Thú y 17L3071257 Nguyễn Hữu Phong 01/07/1999
1196 34011666 Thú y 17L3071258 Đặng Thị Mỹ Phú 14/02/1999
1197 34001216 Thú y 17L3071259 Võ Ngọc Phú 14/02/1999
1198 29020403 Thú y 17L3071260 Nguyễn Bá Phúc 18/12/1999
1199 33002073 Thú y 17L3071261 Trần Hưng Phúc 13/08/1999
1200 34000696 Thú y 17L3071262 Ngô Thị Thúy Phương 20/03/1999
1201 34008434 Thú y 17L3071263 Nguyễn Tấn Phương 23/06/1999
1202 29021234 Thú y 17L3071264 Nguyễn Thị Anh Phương 20/11/1999
1203 35002131 Thú y 17L3071265 Tạ Nguyễn Như Phương 01/01/1999
1204 34013852 Thú y 17L3071266 Võ Thị Thanh Phương 01/02/1999
1205 29019779 Thú y 17L3071267 Hoàng Nghĩa Phước 02/02/1998
1206 36003998 Thú y 17L3071268 Trần Văn Phượng 04/10/1999
1207 30006327 Thú y 17L3071269 Hồ Văn Quang 21/11/1999
1208 31004429 Thú y 17L3071270 Lê Văn Quang 20/12/1999
1209 33012652 Thú y 17L3071271 Mai Ngọc Quang 05/05/1999
1210 39010340 Thú y 17L3071272 Nay Y Quang 01/01/1997
1211 33005036 Thú y 17L3071273 Nguyễn Nhật Quang 12/11/1999
1212 33012654 Thú y 17L3071274 Trần Minh Quang 12/12/1999
1213 4010362 Thú y 17L3071275 Hoàng Phi Quân 30/04/1998
1214 32008111 Thú y 17L3071276 Nguyễn Văn Quân 10/11/1995
1215 32008120 Thú y 17L3071277 Nguyễn Duy Quốc 19/05/1998
1216 33001554 Thú y 17L3071278 Bùi Thị Quỳnh 01/08/1999
1217 37006143 Thú y 17L3071279 Hoàng Như Quỳnh 13/06/1999
1218 32005663 Thú y 17L3071280 Hồ Thanh Quỳnh 24/10/1999
1219 39004253 Thú y 17L3071281 Nguyễn Như Quỳnh 08/01/1999
1220 30009014 Thú y 17L3071282 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/08/1999
1221 32001573 Thú y 17L3071283 Phạm Thị Như Quỳnh 28/02/1999
1222 33011660 Thú y 17L3071284 Phan Viết Rin 21/01/1999
1223 32006512 Thú y 17L3071285 Văn Ngọc Rin 04/07/1999
1224 37005134 Thú y 17L3071286 Đoàn Ngọc Phạm Kim Sa 19/03/1999
1225 34000712 Thú y 17L3071287 Nguyễn Ngọc Sang 08/01/1999
1226 29016922 Thú y 17L3071288 Trương Quang Sáng 14/08/1999
1227 32002912 Thú y 17L3071289 Trần Văn Sinh 16/06/1999
1228 34008463 Thú y 17L3071290 Bùi Khắc Sơn 08/09/1999
1229 32000786 Thú y 17L3071291 Phùng Trần Thế Sơn 22/06/1999
1230 33001578 Thú y 17L3071292 Hoàng Thị Sương 26/06/1999
1231 32001578 Thú y 17L3071293 Phạm Thị Mỹ Sương 10/09/1999
1232 29022419 Thú y 17L3071294 Hoàng Văn Sự 26/10/1999
1233 30000449 Thú y 17L3071295 Võ Xuân Sỹ 08/01/1999
1234 34001272 Thú y 17L3071296 Nguyễn Văn Tài 06/09/1999
1235 30009730 Thú y 17L3071297 Nguyễn Xuân Tài 31/07/1999
1236 37011694 Thú y 17L3071298 Lê Công Tâm 16/11/1999
1237 34001282 Thú y 17L3071299 Lê Văn Tâm 12/03/1999
1238 34009273 Thú y 17L3071300 Đoàn Phương Tây 10/10/1999
1239 37014338 Thú y 17L3071301 Lê Bá Thành 16/02/1999
1240 33002547 Thú y 17L3071302 Lê Quang Thành 16/08/1999
1241 30016687 Thú y 17L3071303 Phan Tuấn Thành 15/05/1998
1242 32005696 Thú y 17L3071304 Hoàng Thị Thảo 20/10/1999
1243 32000807 Thú y 17L3071305 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/05/1999
1244 32001585 Thú y 17L3071306 Trần Thị Thảo 20/10/1999
1245 32005702 Thú y 17L3071307 Trần Thị Thu Thảo 08/08/1999
1246 29002091 Thú y 17L3071308 Nguyễn Thị Thắm 18/08/1999
1247 38012581 Thú y 17L3071309 Trịnh Thị Thắm 28/03/1998
1248 31006994 Thú y 17L3071310 Trần Hữu Thắng 16/01/1999
1249 29022457 Thú y 17L3071311 Đinh Xuân Thiên 17/01/1999
1250 34013902 Thú y 17L3071312 Nguyễn Văn Thiện 12/09/1999
1251 35000705 Thú y 17L3071313 Nguyễn Văn Thiệu 07/11/1999
1252 35001750 Thú y 17L3071314 Nguyễn Đức Thịnh 07/07/1999
1253 38004587 Thú y 17L3071315 Rơ Ô Thóa 25/10/1997
1254 33002567 Thú y 17L3071316 Dương Vĩnh Thọ 28/10/1999
1255 34001327 Thú y 17L3071317 Hồ Tấn Thơm 22/07/1999
1256 29022478 Thú y 17L3071318 Đặng Thị Hà Thu 20/03/1999
1257 34002199 Thú y 17L3071319 Huỳnh Thị Thiên Thu 20/10/1999
1258 32001592 Thú y 17L3071320 Nguyễn Thị Hồng Thu 24/09/1999
1259 34015455 Thú y 17L3071321 Trần Thị Minh Thuận 10/03/1999
1260 30008479 Thú y 17L3071322 Bùi Đình Thung 05/05/1999
1261 30016701 Thú y 17L3071323 Phạm Thị Thuý 28/04/1998
1262 31002155 Thú y 17L3071324 Nguyễn Thị Phương Thùy 19/04/1999
1263 34007634 Thú y 17L3071325 Trương Văn Thủ 20/10/1999
1264 33011276 Thú y 17L3071326 Đỗ Thị Bích Thủy 10/10/1999
1265 29021344 Thú y 17L3071327 Nguyễn Thị Thủy 26/10/1999
1266 32003485 Thú y 17L3071328 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/05/1999
1267 30000523 Thú y 17L3071329 Trần Thị Thủy 12/10/1999
1268 30006404 Thú y 17L3071330 Trương Thị Thủy 26/07/1999
1269 30006881 Thú y 17L3071331 Nguyễn Thị Thư 17/11/1999
1270 33006833 Thú y 17L3071332 Phan Minh Thư 07/02/1999
1271 31003520 Thú y 17L3071333 Nguyễn Thị Thương 24/12/1999
1272 29021355 Thú y 17L3071334 Phan Thị Thương 06/09/1999
1273 34013935 Thú y 17L3071335 Trần Nguyễn Thu Thương 23/10/1999
1274 32003492 Thú y 17L3071336 Trần Thị Thương 20/10/1999
1275 38003801 Thú y 17L3071337 Võ Thị Quỳnh Thương 06/11/1999
1276 40002785 Thú y 17L3071338 Hồ Nguyễn Quốc Thường 29/12/1999
1277 35000752 Thú y 17L3071339 Lê Thị Tiên 09/12/1999
1278 34012127 Thú y 17L3071340 Nguyễn Văn Tiên 01/02/1999
1279 35001789 Thú y 17L3071341 Võ Thanh Tiền 19/08/1999
1280 32000830 Thú y 17L3071342 Hoàng Minh Tiến 22/11/1999
1281 34006213 Thú y 17L3071343 Nguyễn Văn Tiến 07/03/1999
1282 34002531 Thú y 17L3071344 Phan Phước Tiến 06/01/1999
1283 35006341 Thú y 17L3071345 Huỳnh Văn Tin 07/04/1999
1284 34009333 Thú y 17L3071346 Hồ Thị Tình 01/08/1999
1285 36002954 Thú y 17L3071347 Nguyễn Văn Tình 05/12/1998
1286 39007950 Thú y 17L3071348 Phạm Xuân Tình 24/12/1999
1287 37003058 Thú y 17L3071349 Nguyễn Hữu Tín 01/01/1999
1288 32003502 Thú y 17L3071350 Phạm Văn Tính 26/03/1999
1289 34012134 Thú y 17L3071351 Thái Viết Toàn 12/12/1999
1290 40001029 Thú y 17L3071352 Nguyễn Thị Toán 19/05/1999
1291 40004150 Thú y 17L3071353 Châu Thị Mỹ Trang 01/01/1999
1292 37011794 Thú y 17L3071354 Châu Thị Thùy Trang 02/05/1999
1293 30000546 Thú y 17L3071355 Lê Thị Huyền Trang 01/08/1999
1294 30003404 Thú y 17L3071356 Lê Thị Thu Trang 02/12/1999
1295 29011814 Thú y 17L3071357 Ngô Thị Trang 04/06/1999
1296 31003553 Thú y 17L3071358 Nguyễn Thị Trang 30/06/1998
1297 33001648 Thú y 17L3071359 Nguyễn Thị Trang 02/10/1999
1298 30002814 Thú y 17L3071360 Nguyễn Thị Hà Trang 04/02/1999
1299 32008300 Thú y 17L3071361 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/03/1998
1300 29021381 Thú y 17L3071362 Nguyễn Thị Thảo Trang 03/10/1999
1301 40011043 Thú y 17L3071363 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/10/1999
1302 31004549 Thú y 17L3071364 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/07/1999
1303 31004555 Thú y 17L3071365 Phạm Thị Thu Trang 06/09/1999
1304 39000859 Thú y 17L3071366 Phan Đình Tri 03/02/1999
1305 40004179 Thú y 17L3071367 Dương Thị Huyền Trinh 01/09/1999
1306 4010537 Thú y 17L3071368 Lê Thị Thùy Trinh 12/01/1998
1307 34013536 Thú y 17L3071369 Phan Thị Tuyết Trinh 22/09/1999
1308 36000808 Thú y 17L3071370 Nguyễn Tô Anh Trọng 02/06/1999
1309 33005205 Thú y 17L3071371 Phan Ngọc Trung 20/05/1999
1310 34008893 Thú y 17L3071372 Trương Tấn Trung 10/12/1999
1311 38012074 Thú y 17L3071373 Lê Xuân Trường 30/12/1998
1312 32001621 Thú y 17L3071374 Nguyễn Đình Tuấn 07/02/1999
1313 32007470 Thú y 17L3071375 Nguyễn Lê Anh Tuấn 01/02/1999
1314 33001676 Thú y 17L3071376 Lê Thị Kim Tuyến 27/04/1999
1315 32008354 Thú y 17L3071377 Nguyễn Bá Tùng 06/10/1998
1316 4007174 Thú y 17L3071378 Nguyễn Thị Thanh Tú 10/04/1999
1317 29022617 Thú y 17L3071379 Trần Văn Tú 17/03/1999
1318 34001401 Thú y 17L3071380 Võ Đức Tú 20/01/1999
1319 33001180 Thú y 17L3071381 Phan Văn Lâm Quang Tưởng 24/02/1999
1320 32008365 Thú y 17L3071382 Hoàng Thị Thu Uyên 30/05/1998
1321 32007483 Thú y 17L3071383 Lê Tú Uyên 02/11/1999
1322 4005241 Thú y 17L3071384 Ngô Thị Lê Uyên 20/11/1999
1323 48024474 Thú y 17L3071385 Phan Thị Kiều Vân 08/07/1999
1324 34010215 Thú y 17L3071386 Trần Thị Vân 04/09/1999
1325 33000173 Thú y 17L3071387 Nguyễn Thanh Văn 26/04/1999
1326 36002986 Thú y 17L3071388 Ngô Thị Tường Vi 20/02/1999
1327 32003134 Thú y 17L3071389 Cao Thành Vinh 02/07/1999
1328 29022661 Thú y 17L3071390 Trương Thị Vinh 15/02/1999
1329 30001828 Thú y 17L3071391 Nguyễn Văn Vũ 02/11/1999
1330 26015042 Thú y 17L3071392 Nguyễn Văn Tân Vũ 15/09/1999
1331 37014810 Thú y 17L3071393 Nguyễn Xuân Vương 20/01/1999
1332 34006293 Thú y 17L3071394 Phạm Thúy Vy 03/02/1999
1333 32006621 Thú y 17L3071395 Lê Trường Xuân 09/01/1999
1334 33001697 Thú y 17L3071396 Ngô Thị Xuân 24/06/1999
1335 38012701 Thú y 17L3071397 Nguyễn Thị Xuân 19/09/1998
1336 37013521 Thú y 17L3071398 Võ Bình Yên 08/09/1999
1337 35001872 Thú y 17L3071399 Tiêu Viết ý 02/09/1999
1338 33002675 Thú y 17L3071400 Trần Duy ý 22/09/1999
1339 33002181 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081001 Cao Thị Hoài An 20/06/1999
1340 40002301 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081002 Lê Nhật Anh 04/11/1999
1341 32007524 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081003 Phan Khắc Bảo Anh 08/08/1998
1342 32003165 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081004 Phùng Thị Lan Anh 07/04/1999
1343 29029428 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081005 Nguyễn Thị Nhật ánh 24/10/1999
1344 33005279 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081006 Lê Diên Quốc Bảo 14/09/1999
1345 33004643 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081007 Lê Gia Bảo 19/06/1999
1346 29019861 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081008 Nguyễn Văn Bảo 08/02/1999
1347 33012097 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081009 Nguyễn Bửu 26/07/1999
1348 33004051 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081010 Nguyễn Thị Cẩm 21/03/1999
1349 32005158 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081011 Võ Thị Quý Chung 29/03/1999
1350 33010110 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081012 Hồ Đắc Phú Cường 22/01/1999
1351 32005163 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081013 Nguyễn Xuân Cường 26/06/1999
1352 32005170 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081014 Võ Thị Mỹ Dung 22/06/1999
1353 32006223 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081015 Lê Thị Mỹ Duyên 01/08/1999
1354 33008985 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081016 Trần Văn Dũng 14/11/1999
1355 33001241 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081017 Trương Công Dũng 16/12/1999
1356 33001721 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081018 Trương Công Dũng 28/05/1999
1357 40020557 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081019 Nguyễn Khắc Dương 08/03/1998
1358 33006559 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081020 Phạm Trần Thái Dương 07/07/1999
1359 33008988 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081021 Trần Văn Dương 20/02/1999
1360 33002233 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081022 Huỳnh Văn Đạt 08/07/1999
1361 31003095 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081023 Lê Đình Đạt 03/03/1998
1362 33005743 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081024 Lê Quang Đạt 05/05/1999
1363 29019678 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081025 Nguyễn Đình Đạt 10/07/1998
1364 33001259 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081026 Lê Ngọc Điền 01/11/1999
1365 33001261 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081027 Trương Đình Đỉnh 02/05/1999
1366 33009001 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081028 Nguyễn Thành Găng 21/03/1999
1367 33010625 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081029 Đỗ Thị Giang 28/02/1999
1368 33004727 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081030 Bùi Hồ Tuấn Hào 30/10/1999
1369 33002251 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081031 Hà Cảnh Hào 15/05/1999
1370 33001957 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081032 Đặng Công Thế Hải 09/12/1999
1371 29017906 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081033 Nguyễn Thị Hạnh 04/12/1999
1372 32003238 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081034 Đào Thị Hằng 23/04/1999
1373 33002271 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081035 Hoàng Thị Hiền 22/12/1999
1374 33004749 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081036 Lê Kim Hiếu 24/02/1999
1375 31002295 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081037 Nguyễn Minh Hiển 11/10/1999
1376 33001332 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081038 Phạm Thị Thanh Hoài 19/01/1999
1377 32001002 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081039 Võ Thị Thu Hoài 09/11/1999
1378 31003203 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081040 Nguyễn Việt Hoàng 24/02/1999
1379 33001342 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081041 Nguyễn Thị Huệ 25/06/1999
1380 33002298 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081042 Trần Thị Huệ 10/12/1999
1381 33004780 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081043 Lê Quang Huy 16/03/1999
1382 33004784 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081044 Nguyễn Đăng Huy 03/09/1999
1383 33002305 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081045 Nguyễn Tấn Huy 25/03/1999
1384 34000566 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081046 Phan Minh Huy 30/04/1999
1385 4003854 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081047 Châu Thị Ngọc Huyền 22/06/1999
1386 33009043 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081048 Nguyễn Phi Hùng 08/03/1999
1387 38009640 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081049 Nguyễn Văn Hưng 11/04/1999
1388 29017992 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081050 Nguyễn Thị Mai Hương 06/09/1999
1389 29022322 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081051 Nguyễn Thị Khánh 29/09/1999
1390 33012809 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081052 Thái Đắc Khánh 29/08/1999
1391 33006302 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081053 Trần Khải 08/11/1999
1392 32007860 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081054 Lê Thế Kiệt 20/08/1998
1393 33000941 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081055 Võ Văn Kỹ 24/06/1999
1394 32003302 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081056 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15/10/1999
1395 33002350 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081057 Nguyễn Thanh Lâm 28/01/1998
1396 32005282 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081058 Lê Văn Hoài Linh 11/05/1999
1397 33002368 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081059 Trần Thị Mai Linh 05/10/1999
1398 33000071 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081060 Nguyễn Thị Kiều Loan 02/05/1999
1399 33001412 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081061 Lê Văn Lộc 15/02/1999
1400 33005873 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081062 Đặng Quang Minh 29/07/1999
1401 33008094 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081063 Hồ Đăng Minh 25/04/1997
1402 33012261 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081064 Lê Đất Minh 05/07/1999
1403 33000981 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081065 Nguyễn Cao Thanh Minh 25/07/1999
1404 33002395 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081066 Nguyễn Văn Đạt Minh 27/03/1999
1405 32007945 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081067 Võ Quang Minh 10/10/1998
1406 32003348 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081068 Lê Thị Hương Mơ 19/12/1999
1407 29022369 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081069 Hoàng Văn Nam 06/12/1999
1408 32005566 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081070 Phan Hữu Năng 03/11/1999
1409 33010759 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081071 Lâm Thị Mỹ Ngân 06/05/1999
1410 33000342 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081072 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/11/1999
1411 33007080 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081073 Nguyễn Mẫn Nghi 29/08/1999
1412 33009139 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081074 Đặng Ngọc Nghĩa 09/05/1999
1413 32001154 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081075 Lý Thị Nghĩa 03/09/1999
1414 34008398 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081076 Nguyễn Thị Nghĩa 16/04/1999
1415 33001437 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081077 Nguyễn Trần Đình Nghĩa 07/11/1999
1416 34001590 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081078 Phạm Thị Thu Nghĩa 24/06/1999
1417 32007982 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081079 Trần Hữu Nghĩa 01/09/1998
1418 33002826 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081080 Quách Ngọc 10/12/1999
1419 33002827 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081081 Lê Quang Thảo Nguyên 05/12/1999
1420 33001810 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081082 Lê Thị Thanh Nhàn 19/06/1999
1421 33003553 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081083 Nguyễn Cửu Hiếu Nhân 05/06/1999
1422 33010771 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081084 Nguyễn Lưu Trung Nhân 29/09/1999
1423 33005450 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081085 Phan Văn Minh Nhân 27/04/1999
1424 33009643 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081086 Trần Thị Yến Nhi 15/05/1999
1425 33000104 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081087 Lê Thị Nhiễm 10/12/1999
1426 33009169 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081088 Đào Thị Nhung 06/08/1999
1427 33002458 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081089 Đỗ Thị Thanh Nhung 04/04/1999
1428 34013372 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081090 Nguyễn Thị Cẫm Nhung 06/10/1999
1429 33001829 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081091 Trần Thị Nở 12/04/1999
1430 30016244 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081092 Đường Minh Phăng 16/01/1998
1431 32008064 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081093 Lê Thanh Phong 06/04/1997
1432 29028594 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081094 Phạm Xuân Phồn 01/11/1999
1433 33008755 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081095 Nguyễn Đức Thanh Phúc 17/05/1999
1434 31001249 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081096 Thái Thị Minh Phương 11/09/1999
1435 33006759 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081097 Trương Tất Phước 07/05/1999
1436 33008201 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081098 Trần Thị Như Phượng 13/01/1998
1437 32003419 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081099 Lê Thiện Quang 01/01/1999
1438 33010830 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081100 Phạm Minh Quang 02/09/1999
1439 33001543 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081101 Nguyễn Quân 20/08/1999
1440 33005513 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081102 Lê Kim Quốc 22/02/1999
1441 33002511 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081103 Lê Quang Quốc 20/03/1999
1442 33012657 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081104 Trương Trọng Quý 19/05/1999
1443 33002523 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081105 Nguyễn Thị Sáu 06/01/1999
1444 33002524 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081106 Hồ Phước Sĩ 19/03/1999
1445 29029391 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081107 Đậu Đình Sơn 20/10/1998
1446 32007390 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081108 Võ Văn Sự 22/01/1999
1447 29002071 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081109 Đào Văn Sỹ 13/06/1999
1448 31004456 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081110 Mai Văn Sỹ 15/09/1999
1449 32007399 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081111 Hoàng Văn Duy Tân 13/05/1999
1450 33002536 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081112 Dương Hữu Thái 04/06/1999
1451 33009717 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081113 Nguyễn Hồng Thả 22/07/1998
1452 33001607 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081114 Nguyễn Khắc Thắng 21/11/1999
1453 33002558 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081115 Nguyễn Trọng Thắng 10/05/1999
1454 32007419 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081116 Hoàng Ngọc Thịnh 23/10/1999
1455 34009304 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081117 Đoàn Thị Ngọc Thuần 24/10/1999
1456 33005587 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081118 Trần Văn Minh Thuần 05/01/1999
1457 33002597 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081119 Tôn Thất Thuyền 08/01/1999
1458 33001142 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081120 Võ Như Thuyền 01/04/1999
1459 32001597 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081121 Lê Thị Bích Thùy 03/12/1999
1460 33001618 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081122 Văn Thị Thanh Thùy 11/04/1999
1461 33011282 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081123 Đoàn Thị Thúy 10/10/1999
1462 33008869 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081124 Hồ Thị Thúy 04/06/1999
1463 33000730 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081125 Hoàng Phước Hồng Thủy 31/10/1999
1464 33001132 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081126 Hoàng Thị Thủy 12/10/1999
1465 33006104 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081127 Hoàng Thị Anh Thư 26/11/1999
1466 34001686 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081128 Hồ Thị Minh Thư 24/07/1999
1467 33010910 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081129 Lê Văn Tiền 28/05/1999
1468 33005172 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081130 Nguyễn Văn Toàn 06/04/1999
1469 33002612 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081131 Lê Thị Thùy Trang 07/09/1999
1470 34012144 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081132 Trần Hồ Yên Trang 08/03/1999
1471 33002962 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081133 Tôn Thất Trình 01/12/1999
1472 33002636 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081134 Lương Nhật Trường 15/07/1999
1473 33008914 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081135 Đoàn Tuấn 30/09/1999
1474 32003528 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081136 Nguyễn Thanh Tuấn 19/04/1999
1475 30010285 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081137 Phan Anh Tuấn 11/01/1999
1476 29022631 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081138 Tôn Anh Tuấn 07/03/1999
1477 33006168 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081139 Mai Ngọc Tuyên 27/05/1999
1478 33001674 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081140 Văn Hữu Tuyên 28/05/1999
1479 33001675 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081141 Trần Thị Thanh Tuyền 04/09/1999
1480 31003585 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081142 Mai Thị Tuyến 02/01/1999
1481 33005627 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081143 Lê Thị Cẩm Tú 25/04/1999
1482 33001673 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081144 Ngô Thời Túy 12/05/1999
1483 33011784 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081145 Bùi Thị Lam Tường 01/07/1999
1484 33005643 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081146 Nguyễn Đình Tứ 22/05/1999
1485 32007484 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081147 Nguyễn Thị Uyên 01/08/1999
1486 33010955 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081148 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 28/06/1999
1487 33002165 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081149 Phạm Thị Uyên 16/04/1998
1488 34015507 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081150 Trần Thị Thu Uyên 01/01/1999
1489 33005659 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081151 Lê Thị Thu Vân 06/08/1999
1490 33000770 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081152 Nguyễn Thị Cẩm Vân 13/10/1999
1491 33000176 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081153 Trần Thị ái Vân 08/01/1999
1492 33005241 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081154 Trần Thiện Vấn 25/06/1999
1493 33002667 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081155 Lê Đình Hoàng Vũ 21/06/1999
1494 34003732 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081156 Đặng Thanh Vương 10/04/1999
1495 4010654 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081157 Huỳnh Tấn Xinh 17/02/1995
1496 32007499 Nuôi trồng thuỷ sản 17L3081158 Lê Thị Kim Yến 10/01/1999
1497 32007019 Nông học 17L3091001 Nguyễn Thị Ngọc ánh 08/06/1999
1498 34005050 Nông học 17L3091002 Nguyễn Thế Bình 02/01/1999
1499 34000461 Nông học 17L3091003 Trần Thị Kim Chi 11/02/1999
1500 39004489 Nông học 17L3091004 Nguyễn Thị Dung 30/11/1999
1501 35004047 Nông học 17L3091005 Nguyễn Thị Thục Hiền 28/09/1999
1502 31003181 Nông học 17L3091006 Phan Văn Hiếu 18/01/1999
1503 33004754 Nông học 17L3091007 Trần Minh Hiếu 27/03/1999
1504 38003625 Nông học 17L3091008 Huâng 00/00/1997
1505 34012831 Nông học 17L3091009 Trần Cao Huy 21/02/1999
1506 30002526 Nông học 17L3091010 Nguyễn Thị Khánh Huyền 25/08/1999
1507 32003308 Nông học 17L3091011 Trần Thị Cẩm Lệ 15/10/1999
1508 34001130 Nông học 17L3091012 Trần Thị Mẫn 01/02/1999
1509 34008379 Nông học 17L3091013 Lê Thị Tuyết Mỹ 15/08/1999
1510 35002801 Nông học 17L3091014 Vương Thị Bích Ngọc 26/07/1999
1511 32001210 Nông học 17L3091015 Nguyễn Thanh Phong 20/11/1998
1512 34012960 Nông học 17L3091016 Huỳnh Minh Phúc 20/09/1999
1513 34004679 Nông học 17L3091017 Nguyễn Viết Thanh 13/07/1999
1514 4001700 Nông học 17L3091018 Đàm Mạnh Thắng 01/04/1999
1515 31009222 Nông học 17L3091019 Phan Thị Huyền Thư 22/06/1999
1516 32003072 Nông học 17L3091020 Lê Thị Kiều Trinh 25/03/1999
1517 35003086 Nông học 17L3091021 Nguyễn Lê Kim Tuyến 25/05/1999
1518 33005212 Nông học 17L3091022 Nguyễn Thị Minh Tú 12/09/1999
1519 42001280 Nông học 17L3091023 Dương Thụy Phương Uyên 15/04/1999
1520 33001903 Nông học 17L3091024 Trần Thị Thu Vân 02/06/1999
1521 37005861 Nông học 17L3091025 Nguyễn Lâm Tường Vy 07/06/1999
1522 37015507 Nông học 17L3091026 Trần Trọng Vỹ 01/05/1999
1523 42002895 Nông học 17L3091027 Ngô Thị Như ý 12/04/1999
1524 31002610 Khuyến nông 17L3101001 Phan Thị Hòa 09/04/1999
1525 4003494 Khuyến nông 17L3101002 Lê Văn Lợi 26/06/1999
1526 32005599 Khuyến nông 17L3101003 Lê Thị Lan Nhi 04/08/1999
1527 35005380 Khuyến nông 17L3101004 Phạm Thị Trang 04/06/1999
1528 32001360 Khuyến nông 17L3101005 Lê Thị Tuyết Trinh 19/04/1999
1529 34017338 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111001 Phan Thanh Bảo 15/09/1998
1530 33002223 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111002 Trần Xuân Dung 11/07/1997
1531 34010658 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111003 Nguyễn Anh Đan 08/01/1999
1532 32005207 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111006 Lê Thu Hiền 15/11/1999
1533 34009872 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111007 Trịnh Thị Diệu Hiền 01/07/1999
1534 36003424 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111008 Nguyễn Ngọc Huệ 31/07/1999
1535 33000048 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111009 Nguyễn Bá Huy 24/01/1999
1536 37008098 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111010 Phan Đại Hưng 27/07/1999
1537 34016184 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111011 Hồ Văn Khen 12/11/1999
1538 33005391 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111013 Nguyễn Thị Bích Liễu 02/01/1999
1539 34007946 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111014 Nguyễn Chí Min 06/07/1999
1540 4004552 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111015 Trần Anh Minh 13/02/1999
1541 34002028 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111017 Nguyễn Hữu Ngà 31/08/1999
1542 34002092 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111018 Lê Quốc Pháp 18/11/1999
1543 33000116 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111019 Đoàn Quang Phú 24/07/1999
1544 33008196 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111020 Mai Xuân Phước 22/07/1998
1545 34005360 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111021 Nguyễn Đức Quang 12/10/1998
1546 32006501 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111022 Võ Đào Dư Quang 10/09/1999
1547 33011665 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111023 Hoàng Ngọc Sơn 29/05/1999
1548 34017879 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111024 Trần Văn Tân 17/02/1998
1549 34011374 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111025 Nguyễn Đức Trọng 01/09/1999
1550 32003788 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111026 Lê Anh Tuấn 30/11/1999
1551 35011039 Quản lý tài nguyên rừng 17L3111027 Trần Quốc Tuấn 20/10/1999
1552 34007268 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121001 Võ Thị Ân 05/01/1999
1553 33000553 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121002 Trần Văn Quốc Đạt 23/01/1999
1554 37007843 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121003 Trần Hậu 26/01/1999
1555 35000212 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121004 Đỗ Thị Ngọc Hiền 08/08/1999
1556 33005357 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121005 Lê Trung Hiếu 01/04/1999
1557 32007864 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121006 Lê Thị Thanh Lan 18/01/1997
1558 32005589 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121007 Nguyễn Hữu Nhân 15/04/1999
1559 33000677 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121008 Nguyễn Hữu Phong 23/01/1999
1560 2019348 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121009 Trần Thái Sơn 17/07/1998
1561 37006558 Công nghệ chế biến lâm sản 17L3121010 Nguyễn Thị Bích Tâm 03/03/1999
1562 32001581 Khoa học đất 17L3131001 Võ Lâm Minh Thái 19/08/1999
1563 4003579 Khoa học đất 17L3131002 Trần Công Thắng 21/01/1999
1564 34011067 Khoa học đất 17L3131003 Nguyễn Thị Tuyền 22/11/1999
1565 32000886 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141001 Nguyễn Thị Ngọc ánh 01/09/1999
1566 32005486 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141002 Ngô Quốc Duẩn 17/11/1999
1567 33007354 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141003 Tạ Quang Đạt 05/09/1997
1568 34009018 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141004 Phan Văn Hải 05/07/1999
1569 33000945 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141005 Hồ Lể 23/05/1999
1570 33002799 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141006 Đỗ Thị Mai 14/09/1999
1571 33010762 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141007 Trần Thị Tố Ngân 20/11/1999
1572 33000681 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17L3141008 Lê Thị Thu Phương 16/02/1999
1573 33003115 Lâm nghiệp đô thị 17L3151001 Nguyễn Thị Minh Đài 16/03/1999
1574 32000602 Lâm nghiệp đô thị 17L3151002 Trần Xuân Đạt 15/08/1999
1575 33007394 Lâm nghiệp đô thị 17L3151003 Lê Thị Mỹ Hạnh 26/06/1998
1576 33007008 Lâm nghiệp đô thị 17L3151004 Huỳnh Văn Việt Hoàng 05/09/1999
1577 33006604 Lâm nghiệp đô thị 17L3151005 Nguyễn Phước Minh Hoàng 18/06/1999
1578 33005826 Lâm nghiệp đô thị 17L3151006 Phan Khắc Khá 05/05/1999
1579 35007574 Lâm nghiệp đô thị 17L3151007 Lê Cao Thiên 14/05/1999
1580 30006078 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161001 Phan Văn Anh 13/10/1999
1581 33000807 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161002 Đổ Viết Cuối 30/05/1999
1582 32002190 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161003 Nguyễn Mạnh Cường 04/09/1999
1583 33004151 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161004 Nguyễn Lê Nhật Hiếu 31/07/1999
1584 33004173 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161005 Bùi Nguyễn Ngọc Huy 31/05/1999
1585 33012185 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161006 Nguyễn Đức Huy 21/09/1999
1586 33008647 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161007 Trần Hiếu Minh 28/01/1999
1587 34002870 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161008 Mai Quang Nhân 27/04/1999
1588 33007121 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161009 Hồ Văn Phúc 04/06/1999
1589 33005982 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161010 Phạm Hữu Phúc 09/10/1999
1590 33007134 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161011 Nguyễn Văn Phương 09/12/1998
1591 33005128 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161012 Huỳnh Thanh Thiện 12/11/1999
1592 32006588 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161013 Ngô Quốc Trường 14/06/1999
1593 33000507 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17L3161014 Phan Ngọc Tuấn 23/08/1999
1594 33001735 Bệnh học thuỷ sản 17L3171001 Lê Viết Guyn 11/02/1999
1595 31005347 Bệnh học thuỷ sản 17L3171002 Nguyễn Thị Hài 25/08/1999
1596 33000860 Bệnh học thuỷ sản 17L3171003 Võ Thị Bích Hão 09/01/1999
1597 33008507 Bệnh học thuỷ sản 17L3171004 Lê Thị Hằng 07/04/1999
1598 32000989 Bệnh học thuỷ sản 17L3171005 Trần Hữu Hiếu 10/02/1999
1599 33004783 Bệnh học thuỷ sản 17L3171006 Lê Vũ Minh Huy 07/04/1999
1600 33006304 Bệnh học thuỷ sản 17L3171007 Hồ Văn Khánh 25/10/1999
1601 33000944 Bệnh học thuỷ sản 17L3171008 Trần Thị Ngọc Lan 12/07/1999
1602 33002029 Bệnh học thuỷ sản 17L3171009 Nguyễn Thị Mão 28/04/1999
1603 33009677 Bệnh học thuỷ sản 17L3171010 Phan Thị Quỳnh Phương 06/02/1999
1604 33005515 Bệnh học thuỷ sản 17L3171011 Phạm Văn Quốc 19/02/1999
1605 33008795 Bệnh học thuỷ sản 17L3171012 Nguyễn Quang Sĩ 11/10/1998
1606 33001187 Bệnh học thuỷ sản 17L3171013 Văn Thị Thu Uyên 08/05/1999
1607 2037762 Bệnh học thuỷ sản 17L3171014 Lê Quang Vĩnh 29/06/1999
1608 4002858 Quản lý đất đai 17L4011001 Trần Thị Quế Anh 03/08/1999
1609 32002610 Quản lý đất đai 17L4011002 Trần Ba 16/05/1999
1610 33007844 Quản lý đất đai 17L4011003 Trần Văn Biết 20/08/1998
1611 33003085 Quản lý đất đai 17L4011004 Hồ Thị Duận 08/04/1999
1612 33006550 Quản lý đất đai 17L4011005 Hồ Anh Dũng 27/06/1999
1613 31000171 Quản lý đất đai 17L4011006 Võ Văn Dương 13/09/1999
1614 34016570 Quản lý đất đai 17L4011007 Trương Công Đạt 10/04/1998
1615 40020497 Quản lý đất đai 17L4011008 H Dân Ênuôl 01/10/1997
1616 31000209 Quản lý đất đai 17L4011010 Ngô Nguyễn Thanh Hải 24/01/1999
1617 33007396 Quản lý đất đai 17L4011011 Nguyễn Viết Hạnh 17/11/1997
1618 34009052 Quản lý đất đai 17L4011013 Trần Thị Hiền 16/10/1999
1619 33005780 Quản lý đất đai 17L4011014 Trần Thị Minh Hiền 26/11/1999
1620 34009055 Quản lý đất đai 17L4011015 Lý Minh Hiếu 19/06/1999
1621 4003012 Quản lý đất đai 17L4011016 Trần Thị Thanh Hiếu 14/05/1999
1622 33004758 Quản lý đất đai 17L4011017 Phan Khắc Hoan 22/06/1999
1623 31003196 Quản lý đất đai 17L4011018 Dương Công Bảo Hoàng 08/12/1999
1624 29009624 Quản lý đất đai 17L4011019 Nguyễn Thái Học 07/11/1999
1625 31004184 Quản lý đất đai 17L4011020 Đặng Thị Huệ 05/01/1999
1626 33004188 Quản lý đất đai 17L4011021 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/06/1999
1627 33001357 Quản lý đất đai 17L4011022 Phan Thị Thanh Huyền 31/05/1999
1628 4006899 Quản lý đất đai 17L4011023 Trần Thị Thu Huyền 22/12/1999
1629 33009511 Quản lý đất đai 17L4011024 Cao Minh Hưng 18/08/1999
1630 4006901 Quản lý đất đai 17L4011025 Nguyễn Gia Hưng 29/06/1999
1631 31000288 Quản lý đất đai 17L4011026 Phạm Trung Kha 09/04/1999
1632 38008373 Quản lý đất đai 17L4011027 Nay H' Kiêng 10/10/1999
1633 35001582 Quản lý đất đai 17L4011028 Trương Thị Mỹ Lành 27/10/1999
1634 31008375 Quản lý đất đai 17L4011029 Nguyễn Thị Lệ 29/11/1999
1635 32002679 Quản lý đất đai 17L4011030 Võ Thị Diệu Linh 11/05/1999
1636 40016022 Quản lý đất đai 17L4011031 Nguyễn Thị Mỹ Loan 20/11/1999
1637 33004244 Quản lý đất đai 17L4011032 Hoàng Trọng Cảnh Long 21/05/1999
1638 33010261 Quản lý đất đai 17L4011034 Trần Thanh Long 20/10/1999
1639 33002381 Quản lý đất đai 17L4011035 Nguyễn Tấn Lợi 10/01/1999
1640 32007948 Quản lý đất đai 17L4011037 Nguyễn Thị Diệu My 13/10/1998
1641 33001432 Quản lý đất đai 17L4011038 Phan Thị Năm 18/11/1999
1642 33003507 Quản lý đất đai 17L4011039 Trần Văn Nghĩa 11/04/1999
1643 33000645 Quản lý đất đai 17L4011040 Nguyễn Đức Ngọc 03/08/1999
1644 32001165 Quản lý đất đai 17L4011041 Hoàng Xuân Kỷ Nguyên 18/05/1999
1645 34010861 Quản lý đất đai 17L4011042 Trần Thị Nhi 26/12/1999
1646 32001557 Quản lý đất đai 17L4011043 Lê Kiều Oanh 09/09/1999
1647 33006385 Quản lý đất đai 17L4011044 Nguyễn Thu Châu Pha 08/09/1999
1648 4003944 Quản lý đất đai 17L4011045 Nguyễn Văn Phúc 12/12/1999
1649 40004025 Quản lý đất đai 17L4011046 Hồ Thị Phượng 08/10/1998
1650 4003540 Quản lý đất đai 17L4011047 Lê Thị Thảo Quyên 25/05/1999
1651 33006774 Quản lý đất đai 17L4011048 Huỳnh Ngô Ngọc Quý 23/12/1999
1652 32002908 Quản lý đất đai 17L4011049 Phan Thanh Sang 30/05/1999
1653 33001573 Quản lý đất đai 17L4011050 Trần Thị Thanh Sang 22/08/1999
1654 33006806 Quản lý đất đai 17L4011051 Nguyễn Thái Giang Thanh 13/09/1999
1655 33003790 Quản lý đất đai 17L4011052 Dương Bá Thắng 09/09/1999
1656 32002981 Quản lý đất đai 17L4011053 Trịnh Đăng Thiện 09/11/1999
1657 35001748 Quản lý đất đai 17L4011054 Võ Văn Thìn 15/06/1999
1658 29030716 Quản lý đất đai 17L4011055 Nguyễn Thị Thơ 24/02/1999
1659 34015458 Quản lý đất đai 17L4011056 Huỳnh Thị Thu Thủy 04/04/1999
1660 35000748 Quản lý đất đai 17L4011057 Phạm Thị Thương 07/01/1999
1661 33005608 Quản lý đất đai 17L4011058 Nguyễn Văn Nhật Tiến 29/04/1999
1662 34011364 Quản lý đất đai 17L4011059 Trần Thị Thùy Trang 01/05/1999
1663 33006146 Quản lý đất đai 17L4011060 Đỗ Thị Huyền Trân 06/10/1999
1664 35005456 Quản lý đất đai 17L4011061 Dương Trần Anh Tuấn 02/10/1999
1665 34003700 Quản lý đất đai 17L4011062 Nguyễn Đức Tú 01/01/1999
1666 34009389 Quản lý đất đai 17L4011064 Nguyễn Thị Khánh Vân 01/02/1999
1667 33010522 Quản lý đất đai 17L4011065 Nguyễn Đình Văn 08/01/1999
1668 4002120 Quản lý đất đai 17L4011066 Nguyễn Văn Việt 25/02/1999
1669 32001640 Quản lý đất đai 17L4011067 Võ Thị Yến 22/11/1999
1670 34015521 Phát triển nông thôn 17L4021001 Blúp Thị Am 19/11/1999
1671 32000002 Phát triển nông thôn 17L4021002 Dương Thanh An 12/05/1999
1672 33005682 Phát triển nông thôn 17L4021003 Nguyễn Văn An 26/07/1999
1673 31006713 Phát triển nông thôn 17L4021004 Trần Đức Anh 26/11/1999
1674 32000878 Phát triển nông thôn 17L4021005 Trần Thị Diệu Anh 07/08/1999
1675 33003025 Phát triển nông thôn 17L4021006 Trương Trọng Thế Anh 20/10/1999
1676 34015789 Phát triển nông thôn 17L4021007 Ating Axâu 15/03/1999
1677 34011426 Phát triển nông thôn 17L4021009 Nguyễn Đình Ân 27/02/1999
1678 33000197 Phát triển nông thôn 17L4021010 Giáp Đại Tiến Bách 27/03/1999
1679 34016356 Phát triển nông thôn 17L4021011 Bling Thị Bái 20/01/1999
1680 32007542 Phát triển nông thôn 17L4021012 Lê Đại Bảo 14/03/1998
1681 32005830 Phát triển nông thôn 17L4021013 Đào Bá Thiên Bình 04/11/1999
1682 33000199 Phát triển nông thôn 17L4021014 Hoàng Diên Bình 25/08/1999
1683 32000894 Phát triển nông thôn 17L4021015 Nguyễn Đức Bình 02/09/1999
1684 33006226 Phát triển nông thôn 17L4021016 Nguyễn Thanh Bình 11/06/1999
1685 33000007 Phát triển nông thôn 17L4021017 Trần Đăng Bình 01/08/1999
1686 32000895 Phát triển nông thôn 17L4021018 Bùi Thị Bòn 22/01/1999
1687 33012504 Phát triển nông thôn 17L4021019 Trần Văn Bù 25/05/1999
1688 34012261 Phát triển nông thôn 17L4021020 Trần Tấn Bửu 17/10/1999
1689 34004020 Phát triển nông thôn 17L4021021 Hồ Thị Bữa 10/09/1999
1690 32006197 Phát triển nông thôn 17L4021022 Hồ Thị Cam 05/10/1998
1691 32001675 Phát triển nông thôn 17L4021023 Trần Thanh Cảm 04/01/1999
1692 32000899 Phát triển nông thôn 17L4021024 Nguyễn Đăng Cảnh 08/03/1999
1693 34010617 Phát triển nông thôn 17L4021025 Hoàng Nguyễn Bảo Châu 23/01/1999
1694 33004055 Phát triển nông thôn 17L4021026 Nguyễn Vũ Bảo Châu 16/09/1999
1695 33012979 Phát triển nông thôn 17L4021027 Hồ Thị Chăn 02/11/1999
1696 33012980 Phát triển nông thôn 17L4021028 A Vô Chính 08/05/1999
1697 32005839 Phát triển nông thôn 17L4021029 Hồ Văn Chính 23/01/1999
1698 28005137 Phát triển nông thôn 17L4021030 Lộc Văn Chính 11/03/1998
1699 32003815 Phát triển nông thôn 17L4021031 Hồ Văn Chơn 03/04/1999
1700 33001930 Phát triển nông thôn 17L4021032 Phạm Chung 19/02/1999
1701 34015032 Phát triển nông thôn 17L4021033 Đặng Văn Chuyên 24/03/1999
1702 33010581 Phát triển nông thôn 17L4021034 Tôn Thất Chương 28/04/1999
1703 34005064 Phát triển nông thôn 17L4021035 Nguyễn Đắc Thành Công 23/02/1999
1704 33012510 Phát triển nông thôn 17L4021036 Nguyễn Thành Công 01/01/1999
1705 32000912 Phát triển nông thôn 17L4021037 Tạ Chí Công 22/09/1999
1706 32005159 Phát triển nông thôn 17L4021038 Hồ Thị Cúc 07/05/1999
1707 33003071 Phát triển nông thôn 17L4021039 Lê Thị Cúc 28/08/1998
1708 40020473 Phát triển nông thôn 17L4021040 Hứa Văn Cường 04/07/1998
1709 33005302 Phát triển nông thôn 17L4021041 Nguyễn Văn Cường 23/04/1999
1710 31007435 Phát triển nông thôn 17L4021042 Võ Văn Dần 16/12/1999
1711 32000921 Phát triển nông thôn 17L4021043 Nguyễn Văn Diện 11/04/1999
1712 34013631 Phát triển nông thôn 17L4021044 Đinh Thị Hòa Diệp 14/10/1999
1713 30006103 Phát triển nông thôn 17L4021045 Dương Thị Tú Diệu 01/10/1999
1714 33012749 Phát triển nông thôn 17L4021046 Nguyễn Thành Dôn 04/09/1996
1715 33000018 Phát triển nông thôn 17L4021047 Nguyễn Thị Dung 10/06/1999
1716 33003088 Phát triển nông thôn 17L4021048 Nguyễn Thị Phương Dung 06/06/1999
1717 32003829 Phát triển nông thôn 17L4021049 Hồ Văn Duy 08/08/1999
1718 32003960 Phát triển nông thôn 17L4021051 Trần Quang Dủng 06/08/1999
1719 31004037 Phát triển nông thôn 17L4021052 Cao Văn Dũng 12/08/1998
1720 32003961 Phát triển nông thôn 17L4021054 Nguyễn Quốc Dũng 12/02/1999
1721 33011031 Phát triển nông thôn 17L4021055 Phạm Hùng Dũng 23/10/1999
1722 33010126 Phát triển nông thôn 17L4021056 Trương Khang Dương 17/12/1999
1723 33003114 Phát triển nông thôn 17L4021057 Hồ Thị Dữa 22/03/1999
1724 32003974 Phát triển nông thôn 17L4021058 Hồ Văn Dy 23/07/1999
1725 32005866 Phát triển nông thôn 17L4021059 Hồ Thị Đàm 24/11/1999
1726 38008754 Phát triển nông thôn 17L4021060 Nay Đại 06/05/1996
1727 33008990 Phát triển nông thôn 17L4021061 Nguyễn An Phước Đại 13/10/1999
1728 31004067 Phát triển nông thôn 17L4021062 Nguyễn Hữu Đạt 01/02/1999
1729 33003129 Phát triển nông thôn 17L4021063 Nguyễn Thành Đạt 05/12/1999
1730 32001737 Phát triển nông thôn 17L4021064 Trương Khắc Đạt 01/01/1999
1731 33001256 Phát triển nông thôn 17L4021065 Văn Đức Đạt 25/05/1999
1732 35004722 Phát triển nông thôn 17L4021066 Hồ Văn Đậu 20/07/1999
1733 34004035 Phát triển nông thôn 17L4021067 Arất Đen 15/01/1999
1734 34016385 Phát triển nông thôn 17L4021068 Tangon Điềm 11/02/1999
1735 33012534 Phát triển nông thôn 17L4021069 Nguyễn Văn Điền 10/04/1999
1736 32005874 Phát triển nông thôn 17L4021070 Hồ Văn Điều 06/08/1999
1737 34011921 Phát triển nông thôn 17L4021071 Dương Công Đình 10/02/1999
1738 33000025 Phát triển nông thôn 17L4021072 Lê Thanh Định 21/09/1999
1739 31007841 Phát triển nông thôn 17L4021073 Phạm Thanh Đoàn 03/05/1999
1740 33011415 Phát triển nông thôn 17L4021075 Hồ Đức Đô 28/12/1998
1741 33001947 Phát triển nông thôn 17L4021076 Lê Văn Đôn 21/01/1999
1742 30001952 Phát triển nông thôn 17L4021077 Nguyễn Anh Đức 18/04/1999
1743 31000189 Phát triển nông thôn 17L4021078 Nguyễn Mạnh Đức 25/11/1999
1744 31001544 Phát triển nông thôn 17L4021079 Nguyễn Minh Đức 23/05/1999
1745 39008355 Phát triển nông thôn 17L4021080 Nông Hữu Đức 09/01/1999
1746 32004813 Phát triển nông thôn 17L4021081 Trần Khương Đức 14/05/1999
1747 34004041 Phát triển nông thôn 17L4021082 Đinh Thị Gái 20/11/1999
1748 32005885 Phát triển nông thôn 17L4021083 Lê Thị Gấm 27/05/1999
1749 35011536 Phát triển nông thôn 17L4021084 Đinh Nhật Giang 11/07/1999
1750 33000557 Phát triển nông thôn 17L4021085 Hồ Đức Trường Giang 07/11/1999
1751 32005887 Phát triển nông thôn 17L4021086 Hồ Văn Giang 04/03/1999
1752 32003990 Phát triển nông thôn 17L4021087 Hồ Văn Ha 11/03/1999
1753 32003996 Phát triển nông thôn 17L4021088 Lê Thị Hai 10/09/1999
1754 33003157 Phát triển nông thôn 17L4021089 A Kiêng Thị Hà 23/07/1999
1755 33013002 Phát triển nông thôn 17L4021090 Hồ Thị Lam Hà 04/11/1999
1756 31001107 Phát triển nông thôn 17L4021091 Nguyễn Thị Hà 02/01/1999
1757 33012768 Phát triển nông thôn 17L4021092 Trần Thị Thu Hà 12/04/1999
1758 29014389 Phát triển nông thôn 17L4021093 Vi Thị Hà 20/12/1998
1759 33000030 Phát triển nông thôn 17L4021094 Hồ Văn Hào 05/06/1998
1760 32006720 Phát triển nông thôn 17L4021095 Nguyễn Văn Hào 26/08/1999
1761 32005903 Phát triển nông thôn 17L4021096 Phan Đào Song Hào 28/06/1999
1762 33005334 Phát triển nông thôn 17L4021097 Dương Trọng Hải 04/08/1999
1763 33005758 Phát triển nông thôn 17L4021098 Dương Văn Hải 07/03/1998
1764 32007695 Phát triển nông thôn 17L4021099 Đặng Hoàng Hải 09/03/1996
1765 33001959 Phát triển nông thôn 17L4021100 Nguyễn Hữu Hải 01/01/1999
1766 32001769 Phát triển nông thôn 17L4021101 Phạm Xuân Hải 14/04/1999
1767 32000974 Phát triển nông thôn 17L4021102 Trần Văn Hảo 07/06/1999
1768 33011426 Phát triển nông thôn 17L4021103 Phạm Văn Hãi 20/05/1999
1769 34014641 Phát triển nông thôn 17L4021104 Nguyễn Thị Hạnh 01/10/1999
1770 33001748 Phát triển nông thôn 17L4021105 Nguyễn Thanh Hằng 01/01/1999
1771 34008698 Phát triển nông thôn 17L4021106 Nguyễn Thị Hằng 10/03/1997
1772 32001457 Phát triển nông thôn 17L4021107 Nguyễn Thị Hằng 26/08/1999
1773 33000865 Phát triển nông thôn 17L4021108 Nguyễn Thị Hằng 31/03/1999
1774 32004014 Phát triển nông thôn 17L4021110 Lê Thị Hiên 14/03/1999
1775 31000956 Phát triển nông thôn 17L4021111 Nguyễn Thị Hiền 20/01/1999
1776 34016591 Phát triển nông thôn 17L4021112 Phạm Thị Hiền 08/04/1999
1777 31002592 Phát triển nông thôn 17L4021113 Trần Thị Thu Hiền 05/05/1999
1778 31005740 Phát triển nông thôn 17L4021114 Nguyễn Đăng Hiếu 28/03/1999
1779 33010648 Phát triển nông thôn 17L4021115 Nguyễn Văn Hiếu 20/06/1999
1780 33001319 Phát triển nông thôn 17L4021116 Phan Cảnh Hiếu 13/04/1999
1781 33003210 Phát triển nông thôn 17L4021117 Hồ Thị Hiệp 05/05/1999
1782 33010166 Phát triển nông thôn 17L4021118 Nguyễn Thanh Hiệp 02/02/1999
1783 33013027 Phát triển nông thôn 17L4021120 Lê Thị Hoa 18/08/1999
1784 29021070 Phát triển nông thôn 17L4021121 Võ Thị Hoa 14/07/1999
1785 32001001 Phát triển nông thôn 17L4021122 Trần Quốc Hoài 27/10/1999
1786 4003449 Phát triển nông thôn 17L4021123 Phạm Văn Minh Hoàn 27/08/1999
1787 33006601 Phát triển nông thôn 17L4021124 Dương Phước Hoàng 03/03/1998
1788 40004257 Phát triển nông thôn 17L4021125 Hồ Duy Hoàng 06/12/1998
1789 31003200 Phát triển nông thôn 17L4021126 Nguyễn Thị Phụng Hoàng 28/10/1999
1790 30004786 Phát triển nông thôn 17L4021127 Phạm Văn Hoàng 22/04/1999
1791 31001143 Phát triển nông thôn 17L4021128 Võ Xuân Hoàng 26/09/1999
1792 32005926 Phát triển nông thôn 17L4021129 Hồ Văn Hon 16/07/1999
1793 33007989 Phát triển nông thôn 17L4021130 Bơ Ling Hồng 02/06/1997
1794 32001019 Phát triển nông thôn 17L4021131 Hoàng Văn Hồng 22/08/1999
1795 33003253 Phát triển nông thôn 17L4021132 Hồ Thị Hồng 13/01/1999
1796 33001980 Phát triển nông thôn 17L4021133 Nguyễn Thị Hồng 10/09/1999
1797 33002763 Phát triển nông thôn 17L4021134 Nguyễn Thị Thu Hồng 09/12/1999
1798 32005929 Phát triển nông thôn 17L4021135 Hồ Văn Hơn 10/03/1999
1799 31007904 Phát triển nông thôn 17L4021136 Đàm Thị Thu Huê 08/12/1999
1800 33003260 Phát triển nông thôn 17L4021137 Đào Thị Thanh Huê 13/01/1999
1801 33000269 Phát triển nông thôn 17L4021138 Lê Thị Hồng Huệ 08/05/1999
1802 33012184 Phát triển nông thôn 17L4021139 Lê Huy 02/01/1999
1803 33001347 Phát triển nông thôn 17L4021140 Lê Nguyễn Quang Huy 19/11/1999
1804 33005366 Phát triển nông thôn 17L4021141 Nguyễn Đức Minh Huy 07/09/1999
1805 32004913 Phát triển nông thôn 17L4021142 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 26/05/1999
1806 33010675 Phát triển nông thôn 17L4021143 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18/02/1999
1807 34015974 Phát triển nông thôn 17L4021144 Alăng Hùng 21/12/1998
1808 30006637 Phát triển nông thôn 17L4021145 Lê Anh Hùng 20/06/1999
1809 34014694 Phát triển nông thôn 17L4021146 Đoàn Thị Hưng 03/01/1999
1810 33009058 Phát triển nông thôn 17L4021147 Nguyễn Hưng 23/02/1999
1811 33003308 Phát triển nông thôn 17L4021148 Trần Hưng 03/02/1999
1812 33001994 Phát triển nông thôn 17L4021149 Lê Thị Diễm Hương 20/02/1999
1813 31004218 Phát triển nông thôn 17L4021150 Nguyễn Thị Minh Hương 23/12/1999
1814 32000228 Phát triển nông thôn 17L4021151 Trần Thị Tuyết Hương 28/08/1999
1815 33006638 Phát triển nông thôn 17L4021152 Cao Tấn Khang 12/10/1999
1816 33006307 Phát triển nông thôn 17L4021154 Nguyễn Thị Diệu Khánh 05/03/1999
1817 33008587 Phát triển nông thôn 17L4021155 Phan Thị Khánh 20/03/1999
1818 32001862 Phát triển nông thôn 17L4021156 Hà Nguyễn Khải 01/01/1999
1819 33010695 Phát triển nông thôn 17L4021157 Huỳnh Anh Khoa 28/05/1999
1820 33001998 Phát triển nông thôn 17L4021158 Nguyễn Trần Trịnh Khoa 16/10/1999
1821 34015984 Phát triển nông thôn 17L4021159 Alăng Khôn 18/02/1999
1822 35012530 Phát triển nông thôn 17L4021160 Đinh Thị Khổ 14/06/1997
1823 32005956 Phát triển nông thôn 17L4021161 Hồ Thị Khuyên 30/08/1999
1824 33000287 Phát triển nông thôn 17L4021162 Phạm Thị Minh Khương 18/04/1999
1825 33003358 Phát triển nông thôn 17L4021163 Trần Thị Kiều 06/07/1999
1826 32001875 Phát triển nông thôn 17L4021164 Võ Phan Anh Kiệt 21/09/1998
1827 34004064 Phát triển nông thôn 17L4021166 Blúp Thị Kinh 27/04/1999
1828 33007038 Phát triển nông thôn 17L4021167 Nguyễn Quốc Kỳ 02/09/1999
1829 33011490 Phát triển nông thôn 17L4021168 Đặng Đình Kỷ 08/05/1999
1830 33000059 Phát triển nông thôn 17L4021169 Hoàng Thị Lan 15/09/1999
1831 33010701 Phát triển nông thôn 17L4021170 Hồ Thị Lan 19/10/1999
1832 33009078 Phát triển nông thôn 17L4021172 Đặng Thị Lài 28/11/1999
1833 32005966 Phát triển nông thôn 17L4021173 Hồ Thị Lày 02/10/1999
1834 33002006 Phát triển nông thôn 17L4021174 Hồ Khắc Lâm 19/01/1999
1835 33003363 Phát triển nông thôn 17L4021175 Hồ Thị Lâm 03/09/1999
1836 40001816 Phát triển nông thôn 17L4021176 Nguyễn Văn Lâm 20/05/1998
1837 4004212 Phát triển nông thôn 17L4021177 Nguyễn Công Lễ 04/09/1999
1838 33008046 Phát triển nông thôn 17L4021178 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 11/06/1997
1839 34012411 Phát triển nông thôn 17L4021179 Phan Thị Thu Lệ 11/08/1998
1840 32005971 Phát triển nông thôn 17L4021180 Hồ Thị Lia 01/06/1999
1841 33003375 Phát triển nông thôn 17L4021182 Lê Thị Liên 17/08/1999
1842 33000296 Phát triển nông thôn 17L4021183 Huỳnh Văn Lin 25/09/1999
1843 63000647 Phát triển nông thôn 17L4021184 Nguyễn Duy Linh 14/05/1999
1844 33003397 Phát triển nông thôn 17L4021185 Nguyễn Thị Thảo Linh 01/04/1999
1845 33000304 Phát triển nông thôn 17L4021186 Trần Hoàng Nhật Linh 22/11/1999
1846 31002722 Phát triển nông thôn 17L4021187 Trần Thị Thùy Linh 13/02/1999
1847 39008592 Phát triển nông thôn 17L4021188 Y Lom 05/12/1998
1848 33007054 Phát triển nông thôn 17L4021189 Đào Hữu Long 17/02/1999
1849 33006667 Phát triển nông thôn 17L4021190 Phạm Ngọc Long 23/12/1999
1850 31001194 Phát triển nông thôn 17L4021191 Thi Lý Long 01/05/1998
1851 32001104 Phát triển nông thôn 17L4021192 Trương Thị Thanh Lộc 04/03/1999
1852 32005990 Phát triển nông thôn 17L4021193 Văn Đức Lộc 09/04/1999
1853 33012836 Phát triển nông thôn 17L4021194 Lê Nguyên Thành Luân 25/07/1999
1854 29013625 Phát triển nông thôn 17L4021195 Hà Thị Luận 14/10/1999
1855 32004093 Phát triển nông thôn 17L4021196 Hồ Thị Lương 09/09/1999
1856 33009100 Phát triển nông thôn 17L4021197 Trần Thị Lượm 26/10/1999
1857 29014565 Phát triển nông thôn 17L4021198 Lô Thái Lượng 16/01/1999
1858 32005993 Phát triển nông thôn 17L4021199 Hồ Hải Lưu 08/10/1999
1859 33002025 Phát triển nông thôn 17L4021200 Nguyễn Đình Lưu 07/10/1998
1860 31007592 Phát triển nông thôn 17L4021201 Võ Thị Lựu 15/10/1999
1861 34005721 Phát triển nông thôn 17L4021202 Ngô Thị Ly 10/02/1999
1862 34007939 Phát triển nông thôn 17L4021203 Nguyễn Thị Ly Ly 13/10/1999
1863 33009106 Phát triển nông thôn 17L4021204 Phạm Huỳnh Ly Ly 14/09/1999
1864 33002027 Phát triển nông thôn 17L4021205 Nguyễn Thị Hải Lý 15/10/1999
1865 32004102 Phát triển nông thôn 17L4021206 Hồ Văn Mạnh 11/04/1998
1866 33009115 Phát triển nông thôn 17L4021207 Ngô Thị Mẫn 25/05/1999
1867 35011977 Phát triển nông thôn 17L4021208 Hồ Thị Xuân Mi 02/03/1999
1868 33008645 Phát triển nông thôn 17L4021209 Dương Đức Minh 27/08/1999
1869 34011620 Phát triển nông thôn 17L4021210 Nguyễn Huệ Minh 30/08/1999
1870 34014751 Phát triển nông thôn 17L4021211 Nguyễn Thị Diệu Minh 03/02/1999
1871 34013323 Phát triển nông thôn 17L4021212 Nguyễn Văn Anh Minh 27/02/1999
1872 33009584 Phát triển nông thôn 17L4021213 Phan Thanh Minh 12/02/1999
1873 30007340 Phát triển nông thôn 17L4021214 Trần Quốc Minh 29/06/1999
1874 34016012 Phát triển nông thôn 17L4021216 Mạc Văn Múp 26/05/1999
1875 33006348 Phát triển nông thôn 17L4021217 Hồ Thị Thu Mỹ 14/10/1999
1876 33010290 Phát triển nông thôn 17L4021218 Ngô Thị Ngọc Mỹ 17/11/1999
1877 30002126 Phát triển nông thôn 17L4021219 Cao Phong Nam 18/09/1999
1878 33012621 Phát triển nông thôn 17L4021220 Lê Hoài Nam 09/08/1999
1879 31005482 Phát triển nông thôn 17L4021221 Nguyễn Phương Nam 07/01/1999
1880 34017020 Phát triển nông thôn 17L4021222 Pơ Loong Thị Nang 05/03/1995
1881 34014765 Phát triển nông thôn 17L4021223 Trần Thị Năm 09/04/1999
1882 33000637 Phát triển nông thôn 17L4021224 Nguyễn Thanh Năng 06/06/1999
1883 35011761 Phát triển nông thôn 17L4021226 Hồ Thị Nga 01/01/1998
1884 33005895 Phát triển nông thôn 17L4021227 Lê Bảo Tú Ngân 05/12/1999
1885 33011164 Phát triển nông thôn 17L4021228 Phan Thị Hoàng Ngân 15/12/1999
1886 29021197 Phát triển nông thôn 17L4021229 Phạm Thị Thúy Ngân 22/11/1999
1887 33002821 Phát triển nông thôn 17L4021230 Trần Thị Thanh Ngân 31/10/1999
1888 33003503 Phát triển nông thôn 17L4021231 Trần Thị Thảo Ngân 20/04/1999
1889 33011573 Phát triển nông thôn 17L4021233 Trương Trọng Nghĩa 14/04/1999
1890 31008819 Phát triển nông thôn 17L4021234 Hoàng Minh Ngọc 03/09/1999
1891 32006034 Phát triển nông thôn 17L4021235 Hồ Thị Ngọc 05/07/1998
1892 31004364 Phát triển nông thôn 17L4021236 Nguyễn Anh Ngọc 24/12/1998
1893 30002636 Phát triển nông thôn 17L4021237 Phạm Thị Ngọc 15/01/1999
1894 32001162 Phát triển nông thôn 17L4021238 Trần Thị Ngọc 22/03/1999
1895 31001217 Phát triển nông thôn 17L4021239 Võ Bích Ngọc 12/01/1999
1896 33011965 Phát triển nông thôn 17L4021240 Cái Thị Mỹ Nguyệt 06/03/1999
1897 33003541 Phát triển nông thôn 17L4021241 Huỳnh Thị Thanh Nguyệt 02/04/1998
1898 33011583 Phát triển nông thôn 17L4021242 Hoàng Phú Nha 29/07/1999
1899 33002048 Phát triển nông thôn 17L4021243 Hồ Thị Tâm Nhàn 25/12/1999
1900 32000342 Phát triển nông thôn 17L4021244 Hoàng Kim Minh Nhân 22/03/1999
1901 33003561 Phát triển nông thôn 17L4021245 Huỳnh Quang Bảo Nhật 05/05/1999
1902 32002768 Phát triển nông thôn 17L4021246 Lê Công Nhật 20/12/1999
1903 32002041 Phát triển nông thôn 17L4021247 Lê Thị Yến Nhi 07/05/1999
1904 31008829 Phát triển nông thôn 17L4021248 Mai Thị Phương Nhi 28/11/1999
1905 33002447 Phát triển nông thôn 17L4021249 Nguyễn Thị Phương Nhi 01/09/1999
1906 34014439 Phát triển nông thôn 17L4021250 Phạm Thị Tường Nhi 13/10/1999
1907 33006732 Phát triển nông thôn 17L4021251 Trần Thị Hằng Nhi 25/06/1999
1908 32006061 Phát triển nông thôn 17L4021252 Hồ Thị Nhiên 16/06/1999
1909 33001475 Phát triển nông thôn 17L4021253 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 23/01/1999
1910 32001185 Phát triển nông thôn 17L4021254 Mai Thiên Nhị 22/12/1998
1911 33001034 Phát triển nông thôn 17L4021255 Phạm Công Nhu 24/03/1999
1912 32003710 Phát triển nông thôn 17L4021256 Hồ Thị Cẩm Nhung 01/12/1999
1913 33002852 Phát triển nông thôn 17L4021257 Hồ Thị Hồng Nhung 25/10/1999
1914 39001080 Phát triển nông thôn 17L4021258 La Lan Thị Nhung 26/06/1999
1915 33012313 Phát triển nông thôn 17L4021259 Lê Thị Nhung 30/03/1999
1916 33012873 Phát triển nông thôn 17L4021260 Nguyễn Thị Nhung 14/11/1999
1917 33000110 Phát triển nông thôn 17L4021261 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/08/1999
1918 33002059 Phát triển nông thôn 17L4021262 Phạm Thị Mỹ Nhung 04/11/1999
1919 32005065 Phát triển nông thôn 17L4021263 Võ Thị Nhung 19/12/1999
1920 33000112 Phát triển nông thôn 17L4021264 Dương Huệ Như 20/12/1999
1921 32001198 Phát triển nông thôn 17L4021265 Phan Thị Quỳnh Như 12/10/1999
1922 33003603 Phát triển nông thôn 17L4021266 Hồ Thị Non 14/01/1999
1923 33008166 Phát triển nông thôn 17L4021267 Hồ Văn Nổ 07/08/1998
1924 34003554 Phát triển nông thôn 17L4021268 Nguyễn Thị Nữ 20/08/1999
1925 33012639 Phát triển nông thôn 17L4021269 Ngô Thị Kim Oanh 27/11/1999
1926 13003711 Phát triển nông thôn 17L4021270 Nguyễn Thị Oanh 16/06/1999
1927 32004168 Phát triển nông thôn 17L4021271 Hồ Thị Phay 10/05/1999
1928 34014805 Phát triển nông thôn 17L4021272 Trần Văn Phải 01/06/1999
1929 39001083 Phát triển nông thôn 17L4021273 La Mo Thị Phấn 09/05/1999
1930 32008058 Phát triển nông thôn 17L4021274 Hoàng Đình Phi 05/02/1998
1931 34004100 Phát triển nông thôn 17L4021275 Hôih Phiếu 30/10/1999
1932 33002864 Phát triển nông thôn 17L4021276 Hà Văn Phong 20/11/1999
1933 63005753 Phát triển nông thôn 17L4021277 Hồ Thanh Phong 14/07/1999
1934 32004175 Phát triển nông thôn 17L4021278 Hồ Văn Phùng 09/07/1999
1935 33002486 Phát triển nông thôn 17L4021279 Nguyễn Quang Phú 26/07/1999
1936 34011284 Phát triển nông thôn 17L4021280 Lê Thị Phúc 17/12/1999
1937 4004311 Phát triển nông thôn 17L4021281 Đinh Ngọc Phương 30/09/1999
1938 38008129 Phát triển nông thôn 17L4021282 Đỗ Thị Phương 29/03/1999
1939 35011787 Phát triển nông thôn 17L4021283 Hồ Thị Phương 08/09/1999
1940 32002106 Phát triển nông thôn 17L4021284 Lê Thị Phương 30/04/1999
1941 34003574 Phát triển nông thôn 17L4021285 Nguyễn Thị Diễm Phương 18/12/1999
1942 35005088 Phát triển nông thôn 17L4021286 Nguyễn Thị Mai Phương 29/10/1999
1943 34010456 Phát triển nông thôn 17L4021287 Phạm Thị Như Phương 10/03/1999
1944 32000395 Phát triển nông thôn 17L4021288 Trần Như Phương 10/10/1999
1945 33003664 Phát triển nông thôn 17L4021289 Đoàn Thị Phường 21/07/1999
1946 33001061 Phát triển nông thôn 17L4021290 Đặng Văn Phước 05/10/1999
1947 34015596 Phát triển nông thôn 17L4021291 Nguyễn Hữu Phước 19/04/1999
1948 33001070 Phát triển nông thôn 17L4021292 Dương Thị Phượng 31/03/1999
1949 33006399 Phát triển nông thôn 17L4021293 Hồ Thị Hồng Phượng 22/05/1999
1950 31007652 Phát triển nông thôn 17L4021294 Võ Thị Phượng 20/01/1999
1951 33010829 Phát triển nông thôn 17L4021295 Lê Quang 12/02/1999
1952 32006932 Phát triển nông thôn 17L4021296 Lê Văn Quang 26/05/1999
1953 33006009 Phát triển nông thôn 17L4021297 Trương Hữu Quang 08/12/1997
1954 34010906 Phát triển nông thôn 17L4021298 Nguyễn Duy Quốc 14/10/1999
1955 33001547 Phát triển nông thôn 17L4021299 Phan Văn Quốc 19/08/1999
1956 33010837 Phát triển nông thôn 17L4021300 Trần Anh Quy 22/02/1999
1957 33001078 Phát triển nông thôn 17L4021302 Lê Tấn Quyền 05/02/1999
1958 32003889 Phát triển nông thôn 17L4021303 Hồ Văn Quyết 22/12/1999
1959 32005117 Phát triển nông thôn 17L4021304 Nguyễn Đăng Quyết 03/01/1998
1960 33010002 Phát triển nông thôn 17L4021305 Nguyễn Thị Ngân Quỳnh 29/11/1999
1961 32006945 Phát triển nông thôn 17L4021306 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06/11/1999
1962 4003967 Phát triển nông thôn 17L4021307 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/04/1999
1963 33001846 Phát triển nông thôn 17L4021308 Nguyễn Thị ý Quỳnh 24/04/1999
1964 32003887 Phát triển nông thôn 17L4021309 Hồ Quý 16/12/1999
1965 32003727 Phát triển nông thôn 17L4021310 Hồ Văn Quý 15/06/1999
1966 35005121 Phát triển nông thôn 17L4021311 Đinh Văn Rân 16/01/1999
1967 34010919 Phát triển nông thôn 17L4021312 Huỳnh Nhất Rin 06/06/1999
1968 35012006 Phát triển nông thôn 17L4021313 Hồ Thị Rinh 19/05/1999
1969 33009696 Phát triển nông thôn 17L4021314 Trần Văn Rôn 10/11/1998
1970 32002904 Phát triển nông thôn 17L4021315 Dương Phước Sang 07/04/1999
1971 33001570 Phát triển nông thôn 17L4021316 Nguyễn Thanh Sang 30/10/1999
1972 35001066 Phát triển nông thôn 17L4021317 Võ Đình Sang 21/11/1999
1973 32004201 Phát triển nông thôn 17L4021319 Hồ Văn Sĩ 13/04/1999
1974 38005695 Phát triển nông thôn 17L4021320 Nguyễn Ngọc Sơn 24/10/1998
1975 31007668 Phát triển nông thôn 17L4021322 Võ Doãn Sơn 12/04/1998
1976 34011305 Phát triển nông thôn 17L4021323 Trần Thị Thu Sương 08/05/1999
1977 34015611 Phát triển nông thôn 17L4021324 Pơ Loong Sỹ 25/12/1999
1978 32006115 Phát triển nông thôn 17L4021325 Hồ Thị Tạo 15/05/1999
1979 32006114 Phát triển nông thôn 17L4021326 Hồ Thị Tạo 05/03/1999
1980 34001284 Phát triển nông thôn 17L4021327 Mai Thanh Tâm 05/06/1999
1981 33003736 Phát triển nông thôn 17L4021328 Nguyễn Duy Tâm 05/03/1999
1982 33002106 Phát triển nông thôn 17L4021329 Phạm Thanh Tâm 05/01/1999
1983 33000447 Phát triển nông thôn 17L4021330 Lê Văn Việt Tân 17/02/1999
1984 33002896 Phát triển nông thôn 17L4021331 Thi Sĩ Tấn 27/09/1998
1985 32006984 Phát triển nông thôn 17L4021333 Hồ Công Thành 23/09/1999
1986 33010872 Phát triển nông thôn 17L4021334 Ngô Đức Thành 05/12/1999
1987 33011686 Phát triển nông thôn 17L4021335 Ngô Ngọc Thành 12/03/1999
1988 31002131 Phát triển nông thôn 17L4021336 Nguyễn Ngọc Thành 26/06/1999
1989 34006159 Phát triển nông thôn 17L4021337 Nguyễn Văn Thành 10/12/1999
1990 4008041 Phát triển nông thôn 17L4021338 Phạm Thị Hồng Thái 18/08/1999
1991 40014149 Phát triển nông thôn 17L4021339 Phùng Văn Thái 11/02/1999
1992 33005559 Phát triển nông thôn 17L4021340 Lê Thị Phương Thảo 24/08/1999
1993 31001037 Phát triển nông thôn 17L4021341 Lê Thị Thu Thảo 30/08/1999
1994 34011323 Phát triển nông thôn 17L4021342 Nguyễn Văn Thảo 17/08/1999
1995 31004484 Phát triển nông thôn 17L4021343 Phạm Thị Thảo 25/09/1999
1996 33000713 Phát triển nông thôn 17L4021344 Lê Thị Hồng Thắm 16/10/1999
1997 32001291 Phát triển nông thôn 17L4021345 Võ Thị Hồng Thắm 24/04/1999
1998 31003481 Phát triển nông thôn 17L4021346 Đỗ Trung Thắng 03/04/1999
1999 33006073 Phát triển nông thôn 17L4021347 Ngô Viết Thắng 02/04/1999
2000 33013127 Phát triển nông thôn 17L4021348 Hồ Thị Thêm 20/12/1999
2001 34010967 Phát triển nông thôn 17L4021349 Huỳnh Tấn Thi 13/09/1998
2002 33003806 Phát triển nông thôn 17L4021350 Trần Thị Uyên Thi 23/12/1998
2003 34016669 Phát triển nông thôn 17L4021351 Hồ Văn Thiên 05/03/1999
2004 32004237 Phát triển nông thôn 17L4021352 Hồ Thị Thiêu 10/02/1999
2005 33003818 Phát triển nông thôn 17L4021353 Hoàng Kim Thiết 29/06/1999
2006 33002919 Phát triển nông thôn 17L4021354 Nguyễn Hữu Thịnh 02/11/1998
2007 34017903 Phát triển nông thôn 17L4021355 Nguyễn Ngọc Thịnh 20/11/1995
2008 34014910 Phát triển nông thôn 17L4021357 Nguyễn Thị Thời 01/03/1999
2009 32001308 Phát triển nông thôn 17L4021358 Khương Văn Thuận 24/01/1999
2010 33012406 Phát triển nông thôn 17L4021360 Nguyễn Văn Thuận 23/11/1999
2011 31005594 Phát triển nông thôn 17L4021361 Hà Thị An Thuyên 02/03/1999
2012 33012691 Phát triển nông thôn 17L4021362 Lê Hồng Thúc 05/05/1997
2013 32001313 Phát triển nông thôn 17L4021363 Hồ Thị Thủy 13/10/1999
2014 34016684 Phát triển nông thôn 17L4021364 Đinh Văn Thư 01/06/1999
2015 38001872 Phát triển nông thôn 17L4021366 Rơ Châm Thư 24/10/1999
2016 32004375 Phát triển nông thôn 17L4021367 Lê Hoài Thương 10/06/1999
2017 32003909 Phát triển nông thôn 17L4021368 Hồ Văn Thừng 06/06/1999
2018 32008271 Phát triển nông thôn 17L4021369 Bùi Đình Thức 24/09/1997
2019 32008281 Phát triển nông thôn 17L4021370 Hồ Viết Tiên 21/06/1998
2020 37016274 Phát triển nông thôn 17L4021371 Nguyễn Thái Tiên 12/09/1999
2021 33000485 Phát triển nông thôn 17L4021372 Hồ Đức Trọng Tình 02/07/1998
2022 32003914 Phát triển nông thôn 17L4021373 Hồ Văn Tình 05/10/1999
2023 4004035 Phát triển nông thôn 17L4021374 Đinh Ngọc Nghĩa Tín 10/06/1998
2024 33001148 Phát triển nông thôn 17L4021375 Đào Văn Tính 14/06/1999
2025 33012699 Phát triển nông thôn 17L4021376 Cao Văn Toản 02/06/1999
2026 31008560 Phát triển nông thôn 17L4021377 Lê Xuân Toản 04/09/1999
2027 33001643 Phát triển nông thôn 17L4021378 Trần Quốc Toản 21/07/1999
2028 33003889 Phát triển nông thôn 17L4021380 Hồ Thị Kim Trang 18/07/1999
2029 34011363 Phát triển nông thôn 17L4021381 Phan Thị Kiều Trang 20/11/1999
2030 33003883 Phát triển nông thôn 17L4021382 Hồ Thị Hương Trà 09/08/1999
2031 35005668 Phát triển nông thôn 17L4021383 Đinh Thị Trãi 05/11/1999
2032 32003920 Phát triển nông thôn 17L4021384 Hồ Văn Cu Trinh 04/10/1999
2033 33011307 Phát triển nông thôn 17L4021385 Ngô Thị Phương Trinh 23/06/1999
2034 49009918 Phát triển nông thôn 17L4021386 Phạm Thị Tố Trinh 07/09/1999
2035 33006155 Phát triển nông thôn 17L4021387 Trần Ngọc Kiều Trinh 10/04/1999
2036 33001890 Phát triển nông thôn 17L4021388 Trần Thị Mỹ Trinh 04/03/1999
2037 33010927 Phát triển nông thôn 17L4021389 Lê Thanh Trí 24/01/1999
2038 38005503 Phát triển nông thôn 17L4021390 Nguyễn Văn Trí 10/01/1999
2039 34011368 Phát triển nông thôn 17L4021391 Trần Văn Trí 30/04/1999
2040 33003923 Phát triển nông thôn 17L4021392 Nguyễn Đình Trọng 06/04/1999
2041 32007466 Phát triển nông thôn 17L4021393 Nguyễn Hoàng Trung 28/02/1999
2042 34011047 Phát triển nông thôn 17L4021394 Tạ Kế Trung 13/05/1999
2043 33002154 Phát triển nông thôn 17L4021395 Trần Văn Trung 31/08/1999
2044 33002155 Phát triển nông thôn 17L4021396 Trần Xuân Trung 10/11/1999
2045 34013974 Phát triển nông thôn 17L4021397 Võ Duy Trung 30/05/1998
2046 33003932 Phát triển nông thôn 17L4021398 Hồ Thị Truyền 20/10/1999
2047 33002153 Phát triển nông thôn 17L4021399 Nguyễn Thị Thanh Trúc 20/10/1999
2048 35011034 Phát triển nông thôn 17L4021400 Phạm Thị Thanh Trúc 19/03/1999
2049 32002544 Phát triển nông thôn 17L4021401 Hồ Tất Nhật Trường 21/02/1999
2050 29020176 Phát triển nông thôn 17L4021402 Võ Duy Thao Trường 01/01/1998
2051 33001895 Phát triển nông thôn 17L4021403 Lê Công Tuân 29/01/1999
2052 33008357 Phát triển nông thôn 17L4021404 Nguyễn Văn Tuân 02/03/1998
2053 33000757 Phát triển nông thôn 17L4021405 Nguyễn Văn Tuân 18/04/1999
2054 33011322 Phát triển nông thôn 17L4021406 Hà Thúc Tuấn 10/05/1999
2055 31002985 Phát triển nông thôn 17L4021407 Lê Anh Tuấn 02/07/1999
2056 31008943 Phát triển nông thôn 17L4021408 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1999
2057 31004585 Phát triển nông thôn 17L4021409 Nguyễn Anh Tuấn 16/10/1998
2058 34012703 Phát triển nông thôn 17L4021410 Nguyễn Anh Tuấn 01/06/1999
2059 32001377 Phát triển nông thôn 17L4021411 Nguyễn Đức Tuấn 01/06/1999
2060 34011061 Phát triển nông thôn 17L4021412 Trần Xuân Tuấn 05/01/1999
2061 32005439 Phát triển nông thôn 17L4021413 Trương Văn Tuấn 22/11/1999
2062 33000168 Phát triển nông thôn 17L4021414 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/11/1999
2063 30014274 Phát triển nông thôn 17L4021415 Tô Thị Tuyết 26/09/1999
2064 38003822 Phát triển nông thôn 17L4021416 Trần Xuân Tùng 01/04/1999
2065 32002547 Phát triển nông thôn 17L4021417 Nguyễn Chung Tú 16/07/1999
2066 34003057 Phát triển nông thôn 17L4021418 Nguyễn Văn Tú 15/11/1999
2067 32006410 Phát triển nông thôn 17L4021419 Hồ Thị Tương 25/09/1998
2068 33001682 Phát triển nông thôn 17L4021420 Phan Thị Tưởng 09/05/1999
2069 33002164 Phát triển nông thôn 17L4021421 Trần Thị Tý 10/05/1999
2070 32006419 Phát triển nông thôn 17L4021422 Hồ Văn Vải 19/03/1999
2071 33002168 Phát triển nông thôn 17L4021423 Hồ Thị Khánh Vân 27/05/1999
2072 32002575 Phát triển nông thôn 17L4021424 Ngô Thị Cẩm Vân 31/07/1999
2073 33002171 Phát triển nông thôn 17L4021425 Võ Thị Vân 08/01/1999
2074 33000767 Phát triển nông thôn 17L4021426 Hồ Đình Văn 15/10/1999
2075 32003927 Phát triển nông thôn 17L4021427 Hồ Văn Vên 11/10/1999
2076 30001389 Phát triển nông thôn 17L4021428 Doãn Thị Tường Vi 24/08/1999
2077 33010528 Phát triển nông thôn 17L4021429 Nguyễn Đình Việt 02/03/1999
2078 32001408 Phát triển nông thôn 17L4021430 Nguyễn Văn Việt 12/07/1999
2079 32006613 Phát triển nông thôn 17L4021431 Trần Thị Vinh 17/09/1999
2080 35002280 Phát triển nông thôn 17L4021432 Phạm Ngọc Vĩ 09/07/1999
2081 33003990 Phát triển nông thôn 17L4021433 Phan Thị Kim Vui 12/07/1999
2082 32000566 Phát triển nông thôn 17L4021434 Lê Văn Vủ 27/10/1999
2083 33007279 Phát triển nông thôn 17L4021435 Thân Bá Vũ 19/01/1999
2084 33002177 Phát triển nông thôn 17L4021436 Phan Thị Thanh Xuân 14/04/1999
2085 33004005 Phát triển nông thôn 17L4021437 Hoàng Thị Hồng Yến 26/08/1999
2086 32002597 Phát triển nông thôn 17L4021438 Hồ Thị Hải Yến 09/05/1999
2087 34016543 Phát triển nông thôn 17L4021439 Coor ý 29/08/1999
2088 33004004 Phát triển nông thôn 17L4021440 Nguyễn Thị ý 25/01/1998
2089 34005901 Phát triển nông thôn 17L4021441 Nguyễn Thị ý 16/04/1999
2090 33006213 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C001 Nguyễn Thị Tuyết Anh 06/10/1999
2091 34008939 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C002 Nguyễn Ngọc ánh 13/07/1999
2092 34011442 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C003 Nguyễn Văn Chương 12/07/1999
2093 31005684 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C004 Đoàn Công Duẩn 18/12/1999
2094 35001919 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C005 Nguyễn Đức Duy 28/11/1999
2095 33003096 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C006 Lê Ngọc Dũng 31/10/1999
2096 32000940 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C007 Nguyễn Tiến Đạt 14/03/1999
2097 32007055 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C008 Trịnh Ngọc Đức 27/10/1999
2098 33007379 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C009 Hoàng Minh Hải 15/05/1998
2099 35008379 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C010 Trần Thị Thúy Hoa 03/08/1999
2100 33001326 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C011 Đặng Thị Hoài 20/12/1999
2101 33002283 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C012 Phan Thị Hoài 08/02/1999
2102 33000905 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C013 Hồ Hữu Huy 19/04/1999
2103 32007100 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C014 Đặng Thị Huyền 09/10/1999
2104 34000570 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C015 Lê Võ Thái Hưng 06/10/1999
2105 34000575 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C016 Phan Thị Thu Hương 04/06/1999
2106 33006306 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C017 Nguyễn Ngọc Khánh 02/09/1999
2107 32007354 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C018 Lê Văn Lâm 08/11/1999
2108 32007867 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C019 Lê Văn Lâm 18/09/1998
2109 33000955 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C020 Nguyễn Văn Linh 30/12/1998
2110 37007550 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C021 Nguyễn Văn Lợi 12/01/1999
2111 33001417 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C022 Lê Đình Lý 10/01/1997
2112 33008637 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C023 Nguyễn Chánh Mẫn 28/06/1999
2113 33005873 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C024 Đặng Quang Minh 29/07/1999
2114 32007206 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C025 Hoàng Tấn Tiểu Nhi 19/03/1999
2115 34000689 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C026 Phạm Thị Thùy Nương 05/01/1999
2116 31005516 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C027 Nguyễn Mậu Phi 12/11/1999
2117 33006747 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C028 Tôn Thất Hoàng Phong 28/10/1999
2118 32005645 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C029 Trần Quang Phương 20/07/1999
2119 32006496 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C030 Lê Văn Quang 12/04/1998
2120 34007555 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C031 Lê Văn Quốc 20/07/1999
2121 37003344 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C032 Trần Như Quý 08/09/1999
2122 44006955 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C033 Trần Thị Mỹ Sa 18/11/1999
2123 33006034 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C034 Phạm Văn Sang 04/09/1998
2124 33002099 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C035 Châu Văn Sỹ 02/06/1999
2125 29002071 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C036 Đào Văn Sỹ 13/06/1999
2126 33005537 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C037 Trần Văn Tài 25/05/1999
2127 33006417 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C038 Hồ Cù Thiện Tâm 18/03/1998
2128 33007673 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C039 Đặng Thành 08/10/1998
2129 33002538 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C040 Lê Đình Hồng Thái 24/07/1999
2130 32005696 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C041 Hoàng Thị Thảo 20/10/1999
2131 33008272 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C042 Võ Thị Thu Thảo 01/01/1998
2132 33005582 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C043 Hồ Thị Thôi 18/04/1999
2133 37017353 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C044 Nguyễn Công Tín 14/10/1996
2134 34012134 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C045 Thái Viết Toàn 12/12/1999
2135 33003949 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C046 Trương Dương Tuấn 26/09/1999
2136 29002148 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C047 Đào Văn Đức Tú 22/10/1999
2137 32007483 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C048 Lê Tú Uyên 02/11/1999
2138 33002666 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C049 Trần Hữu Vinh 13/09/1999
2139 33006490 Cao đẳng Chăn nuôi 17LC66C050 Đỗ Trọng Hoàng Vũ 06/04/1999
2140 33005279 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C001 Lê Diên Quốc Bảo 14/09/1999
2141 32007022 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C002 Nguyễn Văn Bích 30/09/1999
2142 33007864 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C003 Trần Hoàng Thị Kiều Chinh 02/01/1998
2143 31000928 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C004 Hoàng Văn Chung 19/01/1999
2144 33007324 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C005 Trần Quang Cườm 20/02/1998
2145 33010114 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C006 Trương Hữu Mạnh Cường 27/10/1999
2146 33006948 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C007 Nguyễn Thị Thùy Dung 26/06/1999
2147 33006965 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C008 Lê Văn Minh Đức 17/07/1999
2148 33001957 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C009 Đặng Công Thế Hải 09/12/1999
2149 29017929 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C010 Hồ Thị Hiểu 20/09/1999
2150 33010179 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C011 Dương Việt Hoàng 11/09/1998
2151 33007983 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C012 Trần Huy Hoàng 25/02/1997
2152 32006305 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C013 Nguyễn Thị Hương 27/09/1999
2153 32007134 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C014 Nguyễn Trí Liêm 07/05/1999
2154 33002796 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C015 Lê Lợi 15/04/1999
2155 33002394 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C016 Lê Nhật Minh 20/12/1998
2156 33005416 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C017 Lê Thị Nguyệt Minh 04/11/1999
2157 33002439 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C018 Lê Phú Nhật 23/02/1999
2158 33001461 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C019 Trần Quốc Nhật 01/01/1999
2159 33002850 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C020 Cao Thị Nhiễm 13/06/1998
2160 31001013 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C021 Hoàng Văn Phúc 21/07/1999
2161 33012657 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C022 Trương Trọng Quý 19/05/1999
2162 32007399 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C023 Hoàng Văn Duy Tân 13/05/1999
2163 33012672 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C024 Mai Chí Thanh 08/03/1999
2164 33009717 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C025 Nguyễn Hồng Thả 22/07/1998
2165 33005574 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C026 Hoàng Đình Nhật Thiện 18/05/1999
2166 33002583 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C027 Nguyễn Thị Hồng Thủy 02/11/1999
2167 33007735 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C028 Trần Quốc Toản 08/07/1997
2168 33002962 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C029 Tôn Thất Trình 01/12/1999
2169 33008907 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C030 Nguyễn Đức Trung 28/01/1999
2170 4010654 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 17LC67C031 Huỳnh Tấn Xinh 17/02/1995

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay1,501
  • Tháng hiện tại46,808
  • Tổng lượt truy cập984,532
Chi tiêu Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây